تیتر خبرها

شعارهاي لانه جاسوسي «قسمت دوّم»

شعارهاي روز پانزدهم

شعارها هر روز بيشتر و قويتر و غني تر مي گردد و خواست هاي اقشار مختلف شركت كننده در راهپيمايي به اين وسيله بيان مي گردد:- اين گفتة امام است.

اي آمريكا، سازش با تو محال است.- دانشجوي خط امام، برتو درود، بر توسلام- دانش آموز بيدار است، از توطئه گر بيزار است.- اسلام پيروز است، آمريكا نابود است.- انحلال خبرگان، توطئة آمريكاست.-  اين كارتر را بايد كشت، چه با تفنگ چه با مشت.-  ما دانش آموزان بيداريم، از آمريكا بيزاريم.- اي خميني تويي رهنماي ما، رهبر زنده و با وقار ما، برلبم اين سرود، بر خميني درود،  مرگ بر آمريكا، دشمن خلق ما.- توطئة آمريكا، ديگر اثر ندارد، اين كارتر ديوانه، گويا خبر ندارد.-  شاه بايد برگردد (كه يكدسته اينرا شعار مي داد و دستة ديگر جواب مي دادند): اعدام بايد گردد .-  اگر امام اذن دهد، كاخ سفيد را ويران مي كنيم، با خاك يكسان مي كنيم.

شعارهاي روز شانزدهم آبان– تحويل شاه خائن فرياد ملّت ماست اين شعار پس از خواندن اطّلاعيه توسط جمعيّت فرياد زده مي‌شود و با اطّلاع از اين توطئه هيجان جمعيّت بيشتر مي‌شود. – شاه بايد برگردد،اعدام بايد گردد  كه توسّط دو دسته شعار داده مي‌شد. – شاه جنايت پيشه / اينجا مجازات ميشه – شاه اگر آمريكا حامي توست، چوبة دار ملّت منتظر سر توست – مرگ بر كارتر مرگ بر شاه – شاه شاه مرگت باد،كارتر كارتر ننگت باد – شعار ملّت ما ، نبرد با آمريكا – ما همه سرباز توايم خميني،گوش به فرمان توايم خميني – اسلام پيروز است،آمريكا نابود است – تهاجم نظامي بگو اثر ندارد، اين كارتر ديوانه گويا خبر ندارد- مداخلة‌ نظامي خودكشي آمريكاست – تهاجم نظامي ديگر اثر ندارد،از لذّت شهادت كارتر خبر ندارددر طيّ دوران شش ماهة انقلاب اسلامي و حضور مردم در صحنه، مردم با خواندن اعلاميه هاي امام و شنيدن سخنان ايشان در حقيقت راه خود را مي‌يافتند و وظيفة الهي و اسلامي خود را انجام مي‌دادند و در كلاس درس امام آموزش مي‌ديدند و  شخصيّت اسلامي و انقلابي آنان پرورده مي شد و بينش سياسي و اسلامي آن ها، جهت تداوم انقلاب جهاني اسلامي تقويت مي شد.در اين روز يكي از كساني كه در مقابل لانة جاسوسي حاضر شد، آقاي موسوي گرمارودي بود كه يكي از اشعار سرودة خود را تقديم به دانشجويان خطّ امام نمود و آن را قرائت كرد. امّا قبل از قرائت شعر خود، يك بيت شعر برتر و جاودانه تري را كه سروده بود قرائت و از جمعيّت خواست آن را تكرار نمايند. شايد در تمام اشعار جهان بيتي كه اين چنين مورد توجّه مردم واقع شده باشد، يافت نشود. شاعر گرانقدر شهريار چند سال بعد در يك سخنراني اين بيت شعر را با گريه مي‌خواند و با چشمان گريان بيان مي‌داشت هر چه در اين شعر فكر مي‌كنم شگفت زده‌تر مي‌شوم. بدون آنكه بداند سراينده آن كيست! و آن بيت شعر اين بود:- روح مني خميني، بت شكني خميني و جمعيّت با شنيدن آن گويا كه فريادي از عمق وجود اوست آن را پذيرفت و فرياد نمود و از آن روز ورد زبان همگان شد.  با آمدن مغرب مجدداً نماز جماعت برگزار مي‌شود. جمعيّت عظيم بيرون نيز با پخش اذان به نماز مي‌ايستد و پس از پايان نماز، نمازگزاران داخل شعار مي‌دهند:- اسلام پيروز است و جمعيّت بيرون جواب مي‌دهد:- آمريكا نابود است‌ و سپس اين كار با شعار- الله، الله يا الله، مرگ بر كارتر مرگ بر شاه

شعارهاي روز  هفدهم آباننماز ظهر امروز در ميان شور و هيجان زياد، هم در داخل لانه و هم در بيرون آن توسّط جمعيّت عظيم حاضر در صحنه برپا مي‌شود و در پايان نماز، آقاي خوئيني ها مطالبي در مورد مسائل داخلي لانه و موضع گيري اعجاب‌انگيز امام در شب قبل، در مورد مذاكره با نمايندگان كارتر، بيان مينمايند و پس از آن دانشجويان و جمعيّت هماهنگ با هم به دادن شعار و دادن جواب آن به يكديگر مي‌پردازند: – اين گفتة امام است، نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا – روح الله مي‌رزمد،كارتر مي‌لرزد- نه گفتگو نه سازش،بازگشت شاه خائن – درود بر دانشجوي خط امام، درود بر امّت خطّ امام – كارتر كارتر پوشالي، سياستش توخالي – هفتاد هزار كشته، صدها هزار زخمي، ديگر نبايد سازش، ديگر نبايد تسليم- مرگ بر فدايي، مزدور آمريكايي – سياست گام به گام مطرود بايد گردد، اعمال انقلابي اجرا بايد گردد- دانشجوي خطّ امام!  افشا كن، افشا كن، توطئة آمريكا رو رسوا كن، رسوا كن – خميني بت شكن، بزرگ رو بشكن يكي از خانم هاي دانشجو در كنار ديوار نشسته بود و با صداي بلند گريه مي‌كرد و اين گريه هاي عاشقانه چه زيبا و پر معنا بود.به دنبال سخنان امام شعار جمعيّت اوج گرفت:- روح مني خميني،بت شكني خميني – منافق حيا كن،رو رها كن – دانشجوي خطّ امام، بر تو درود بر تو سلام – ملّت ما هوشيار است، از توطئه‌گر بيزار است – اين لانة جاسوسي، تعطيل بايد گردد- شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد- روح الله مي‌رزمد، كارتر مي‌لرزد- دانشجو مي‌رزمد، آمريكا مي‌لرزد شعارهاي روز  هجدهم آبانسيل نامه‌ها و پيام ها هنوز هم به سمت لانه سرازير است. حتّي بعضي افراد اشعار سروده شدة خود را به اتاق نگهباني تحويل مي‌دهند تا قرائت شود. در رابطه با غدير خم نيز شعري از مشهد رسيده است كه جالب توجه است: عيدي است كه اسلام علي تازه شد از او                     دل هاي پريشان همه شيرازه شـد از اوچون لاله كه برخون شهيدان شده شاهد                    ما بر سر پيمان خدائي، هستيم  معاهدسوگنـد بـه جانبـازي مـردان مجـاهــد                    در ســايـة رهبـري  فرمـانــدة  واحـدبا وحدت و خودجوشـي و ايثـار دليـران                     مجد و عظمت، زنده شده  باز در ايران پس از پايان نماز جمعيّت عظيمي از مردم نمازگزار در حالي كه شعارهاي انقلابي سرداده بودند از طريق خيابان طالقاني به سمت لانة جاسوسي به راه افتادند: – ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني- ايران براي هميشه، تسليم آمريكا نميشه – شاه بايد برگردد به وطن، محاكمه گردد و اعدام و كفن – توطئه آمريكا، كوبنده‌اش روح الله – اي آمريكاي جاني، ستمگر جهاني، جز تحويل شاه خائن، راه دگر نداري (2)- قلم به دست مزدور، وابستة زر و زور، همراه شاه خائن، آخر ميري توي گور- قلم به دست وابسته، دلار چشاشو بسته- خواست ملّت با ايمان، استرداد شاه به ايران – اي كارتر بيچارة مستبد،‌ ملّت ما بُوَند همه متحّد، راه دگر نيست برايت كنون، جز كه شود شاه به ما مسترد – ايران سرزمين ايمانه،كارتر و كرده ديوانه – كارتر شده انسان دوست، از مردم جهان كنده پوست – تا شاه تحويل نگردد، مذاكره تعطيل مي‌گردد- اي كارتر بي ايمان، اين قاتل و تحويل بده به ايران – اين قاتل فراري، اين شاه آمريكائي، به دادگاه اسلامي، تحويل بايد گردد- تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست – رهبري خميني، اساس وحدت ماست- انقلاب پيروز است، آمريكا نابود است- تا شاه كفن نشود، اين وطن نشود- دانشجوي خطّ امام بر تو درود بر تو سلام- دانشجوي خطّ امام مقاومت مقاومت – درود بر خميني، سلام بر دانشجوي مسلمان – دانشجوي خطّ امام افشاكن، افشاكن / سياست سلطه گران را، رسوا كن، رسوا كن- دانشجوي خطّ امام گروگآن ها رو نگه دار، تا آن زمان كه شاه بره سر دار  – نه سازش، نه تسليم،‌  نبرد با آمريكا – خميني بت شكن، رهبر ماست امروز، نبرد با آمريكا، شعار ماست امروز- اين خواست ماست امروز، اين حرف ماست امروز، نبرد با آمريكا، حكم خداست امروز- اين دولت آمريكا، دشمن ماست امروز، نبرد تا رهايي، خواستة ماست امروز – اين گفتة امام است، تا شاه برنگردد، محاكمه و اعدام نگردد، گفتگو با آمريكا محال است، محال است. – تا شاه برنگردد، محاكمه و اعدام نگردد، جاسوس آمريكايي، هرگز رها نگردد. –  تا خون در رگ ماست، اسلام مكتب ماست، خميني رهبر ماست، آمريكا دشمن ماست-  ما با تمام قدرت، ما با سلاح وحدت، از بهر حفظ مكتب، تجديد پيمان مي‌كنيم با رهبري امّت – مي‌جنگيم، مي‌جنگيم تا خون در رگ ماست، امپرياليسم خونخوار، هميشه دشمن ماست.

شعارهاي روز نوزدهم آبانجمعيّت با هيجان و شور فراوان شعار مي‌دهد: –           توطئة آمريكا ديگر اثر ندارد، اين كارتر ديوانه، گويا خبر ندارد-           شاه اگر آمريكا حامي و ياور توست، چوبة دار ملّت، منتظر سر توست – آمريكا تو خالي است، ويتنام گواهي است.

شعارهاي روز  بيستم آبان تماشاچيان فوتبال در استاديوم امجديه كه در كنار امجديه واقع شده است به طنز شعار می داده اند:- پرسپوليس پيروز است کارتر نابود است- آمريکا! اين مجرم را تحويل بده به ایرانامروز جمعیّت دسته جمعي شروع به خواندن اين سرود که بر وزن سرودهاي دوران انقلاب است، مي نمايد:اي خميني تويي رهنماي ما                                رهبر زنده و با وقار ما                                                        بر لبم اين سرود، بر خميني درود                                                                      مرگ بر آمريکا، دشمن خلق ما                                                                       مرگ بر آمريکا، دشمن خلق ما                          « اينجا سفارت نيست، اينجا لانة جاسوسي است.»- سپاه پاسداران گلهاي انقلابند – سپاه پاسداران منتخب امامندسخنان اين برادر پاسدار با شعارهای مردم همراهی شد:- پاسدار، پاسدار، خدا نگهدار تو،  بميرد، بميرد، دشمن خونخوار تو- پاسدار مي رزمد، آمريکا مي لرزد- دمکرات، فدايي، نوکر آمريکايي

شعارهاي روز  بيست و يكم آبان

روي يکي از پلا کاردها نوشته شده است: « در برابر محاصره اقتصادي ما فرزند رمضانيم و در برابر تهاجم نظامي فرزند محرم»امروز شعارهاي- آمريکا آمريکا تحريم اقتصادي، ديگر اثر ندارد. ملّت اگر که خواهد هر روز روزه دارد- کارتر بايد بداند تحريم اقتصادي، بر ملّت مسلمان، هرگز اثر ندارد توسط جمعيّت به شعارهاي ديگر اضافه شده است.   امروز گروه هاي کارگري نيز به سوي لانة جاسوسي حرکت نموده اند، برخي از آنها با لباس هاي کار خود در تظاهرات شرکت کرده بودند. کارگران کارخانجات ايران ناسيونال که با تعداد زيادي اتوبوس به نزديکي هاي لانة جاسوسي آورده شده بودند نيز در تظاهرات شرکت داشتند.گروه های مختلف مردم، از اصناف و مدارس و دانشجویان دانشگاه ها و کارمندان ادارات که اکثراً روزه گرفته بودند، در دسته جات صدها نفری در خیابان طالقانی حضور یافته اند. بر روي پلاكاردهايي كه توسط كارگران حمل مي شود نوشته شده است: در جهاد مقدسی که آغاز شده است همه با هم فرمانبر امام خمینی هستیم.روزه می گیریم تا با آمریکا مبارزه کنیم . پذیرش شاه از طرف آمریکا توطئة جدید علیه انقلاب اسلامی ما – کارتر باید بداند که این سرنوشت تاریخی همة قدرت های ستمگر است که سرانجام در جهنم قهر ملّت های ستم دیده نابود می شوند. از پدیده های جالب امروز بعد از ظهر، راه پیمایی هزاران تن از پرسنل نیروی زمینی بود، آنها با نظمي خاص به سمت لانة جاسوسی حرکت می کردند و تصاویری از شهدای ارتش و عکس های امام و پلاکاردهایی را با خود حمل می نمودند: ما با پیروی کامل از امام خمینی مشت های گره کرده خود را بر دهان مزدوران شرق و غرب خواهیم کوفت. رهبری از آن فرمانده انقلاب و اطاعت از آن جانبازان مومن جمهوری اسلامی ایران استدرجه داران نیروی زمینی ضمن اعلام روزة سیاسی، همبستگی خود را با دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اعلام می دارند.ارتش فدای ملّت آنان در حال حركت به سمت لانة جاسوسي شعار می دادند:-   سربازم و آمادة شهادت، راه، تنها ره شهادت-   امروز روز وحدت و قیام است، فرماندة کلّ قوا امام است.-   وای اگر خمینی حکم جهادم دهد،  ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد-   امام اگر حکم جهادم دهد، غسل شهادت می کنم، از مرز و بوم کشورم با خون حفاظت می کنم. جمعیّت حاضركه به علّت کثرت پرسنل نيروي زميني، بالاجبار  به خیابان های اطراف و پیاده روها پناه برده بودند، به گرمی از آنان استقبال نموده و شعار می دادند: – ارتشي قهرمان، خدا نگهدار تو، بمیرد، بمیرد، دشمن خونخوار تو – ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست، آمریکا دشمن ماست با رسیدن صف آنان به مقابل لانة جاسوسی، فریاد « مرگ بر آمریکا » و « مرگ بر شاه » جمعيّت به اوج خود رسید و سپس متن قطعنامه قرائت شد:

شعارهاي روز  بيست و دوّم آبانهر روز موضوعی تازه، موتور انقلاب دوّم را مشتعل تر می کند. امروز هم موضوع قطع صدور نفت به آمریکا، جمعیّت روز دار کثیری را برای ابراز حمایت و همراهی به آنجا می کشاند.شعارهای امروز به سمت موضوع نفت نیز کشيده شده است و هر دسته از جمعيّت در اين رابطه شعاري را مطرح مي سازد:-     آمریکا، آمریکا با رنج ما زنده است، با بستن شیر نفت، امپریالیسم مرده است.-     شیرای نفت رو بستیم، خمینی                               آمریکا رو شکستیم، خمینی-     با قطع نفت ایران، آمریکا گشته ویران-     مرگ بر شیطان بزرگ آمریکا، آنکه مکیده خون ملّت ما-     آمریکا ! آمریکا ! ضد خلق و خدایی، غارتگر دنیایی، دشمن مایی، دشمن مایی-     آمریکای جانی، کار تو تمام است، این گفته خلق و این گفته امام است –     نفت ملّت را بردی، خون ملّت را خوردی، ای مرگ بر کارتر، ای مرگ بر کارتر-     وحدت مستضعفان راه نجات بشر، آمریکا، آمریکا، دشمن نوع بشر.-     با روزة سیاسی، کارتر گردیده عاصی-     آمریکا، آمریکا، غارتگر نفت ما، با بستن شیر نفت، عاجز از دست ما-     با روزة سیاسی، تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد                                                   این آمریکای جانی، غارتگر، جهانی گویا خبر ندارد  روشندلان نیز امروز بصورت جمعی در راه پیمایی شرکت نموده اند، تعداد کثیری از آنان را خواهران روشندل تشکیل می دهند. شعار « مرگ بر آمریکا» و « مرگ بر شاه» آنان، انسان را به هیجان می آورد . صحنة راه پيمايي آنان آنقدر جالب و هیجان انگیز است که تعداد زيادي از دانشجويان به پشت بام اتاق نگهبانی و يا روي ديوارهاي كنار آن رفته اند و به تماشای آنان نشسته اند.مادر سه شهید كه تقريباً به صورت دائمي در مقابل درب اصلي لانة جاسوسي حضور دارد و وقتي به هيجان مي آيد، خطاب به جمعیّت شروع به سخنرانی می نماید، امروز با دیدن دختران و زنان روشندل در حالي كه به شدّت به هيجان آمده است، خطاب به آنان سخناني را بیان می دارد و آنان را تحسین می نماید. روشندلان شعار می دهند:- کارتر، کارتر، حامی شاه                                مرگ بر کارتر، مرگ بر شاه- کارتر، کارتر، حامی شاه                               داون ويت کارتر، داون ويت شاهامروز گروه های کارگری فراوانی از کارخانجات مختلف تهران به سمت لانة جاسوسی راه پیمایی كرده و حمایت خود را از اقدام دانشجويان اعلام می نمایند. آنها ضمن حمل ، پلاکاردهایی را که بر روی آن خواسته های آنان نوشته شده بود تصاويري از امام را نيز با خود حمل می کردند و شعار  می دادند:- ملّت به پاست امروز، نبرد با آمریکا، شعار ماست امروز- درود بر خمینی، حامی مستضعفان                                        مرگ بر آمریکا دشمن زحمتکشان- مستضعف می رزمد، آمریکا می لرزد- آمریکا، آمریکا، دشمن خونخوار ما                                          خمینی، خمینی، رهبر بیدار ما- کالای آمریکایی، تحریم باید گردد                                         تولیدات ایرانی، تشویق باید گردد- مسلمان بپا خیز، خدا نگهدار توست                                          این دولت آمریکا، دشمن خونخوار توست- فشار اقتصادی، با روزة الهی، هرگز اثر ندارد- ای وای بر آمریکا، اگر شاه بر نگردد.- تداوم انقلاب فرمودة امام است                                          مرگ بر امپریالیسم، زیباترین کلام است.- تحریم اقتصادی، با کوششت کارگر، باید خنثی گردد.- ما کارگران ایران و پیروان امامیم                                           علیه امپریالیسم آمادة قیامیم- تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد                                        از کار و کوشش ما، کارتر خبر ندارد.گروه های کارگری بر روی پلا کاردهای خود جملاتی بصورت زیر نوشته بودند: – آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. امام خمینی– ما حاضریم گرسنگی بخوریم اما آبرویمان حفظ شود. امام خمینی– ما با تلاش و کوشش خود محاصرة اقتصادی امپریالیسم را با شکست روبرو خواهیم کرد.– ما توطئه های فراوان آمریکا در به تعطیل کشاندن کارخانجات را محکوم می کنیم.– روزه می گیریم تا با آمریکا مبارزه کنیم.هنرمندان نيز چون ساير اقشاري كه به مقابل لانه مي‌رسند، شعارهاي ويژه خود را دارند:-   دشمن اصلي ما آمريكاست، آمريكاست-   منشاء فتنه و شر آمريكاست، آمريكاست –   دشمن خلق و خدا آمريكاست، آمريكاست-   دشمن علم و هنر آمريكاست، آمريكاست-   خميني پيروز است، آمريكا نابود است –   مرگ بر دشمن اصلي ما آمريكا، آنكه مكيده خون ملّت ما    كاركنان پالايشگاه تهران نيز كه امروز براي اعلام حمايت به سمت لانة                                                                   جاسوسي راهپيمايي نموده بودند مورد تشويق ويژه مردم قرار گرفتند آنان شعار مي‌دادند.- شيراي نفتو بستيم،آمريكا رو شكستيم- ملت ما بيدار است، از آمريكا بيزار است- پيروز باد ملّت، برشاه ننگ و نفرت- حمايت از مفسدين، برنامة آمريكاست    انبوه كارگران كارخانجات مختلف تهران و شهرهاي نزديك آن امروز در راهپيمائي خود به سمت لانة جاسوسي ضمن حمايت از دانشجويان خط امام و استرداد شاه اين امر را نيز محكوم مي‌نمودند و شعارهايي دراين رابطه مي‌دادند:-  اين حرف ملّت ماست، اين حرف ملّت ماست، گفتة رهبر ماست –  عامل هر توطئه آمريكاست، آمريكاست –  روشنفكران قلّابي، جاسوس آمريكايي-  ملّت ما بيدار است، از فتنه‌گر بيزار است-  قلم به دست مزدور، وابستة زر و زور ، همراه شاه خائن، آخر ميري توي گور-  قلم بدست مزدور، وابستة زر و زور، همراه شاه خائن ، اعدام بايد گردد-  تفرقه و تشتّت ، توطئة‌ آمريكا-  مرگ بر فدائي، مزدور آمريكايي-  فدائي، فدائي، در خط آمريكايي، تو نور چشم شاهي-  ما كارگران ايران، پيروان اماميم، عليه امپرياليسم، آمادة قياميم-  فدائي، فدائي، دشمن خلق مائي-  كارگران بيدارند، از آمريكا بيزارند-  كارگران بيدارند، از مزدوران بيزارند-  كارگر بيداراست، از توطئه بيزار است-  اسلام پيروز است، شرق و غرب نابود است-  ايران براي هميشه، تسليم آمريكا نمي‌شه-  دانشجوي خط امام، بر تو درود، بر تو سلام

شعارهاي روز  بيست و چهارم آباناز روزي كه موضوع افشاگري مطرح شده است، مردم با دادن شعار، دانشجويان را به افشا كردن اسناد تشويق مي نمايند :- دانشجوی خط امام،  افشا کن، افشا کن                                             سیاست سلطه گران را رسوا کن، رسوا کن-    دانشجوی خط امام،  افشا کن، افشا کن                                                  توطئه های آمريكا را، رسوا کن، رسوا کن  پس از نماز نیز دانشجویان در محوطه دست به راهپیمایی می زنند و با شعارهای :- تحویل شاه خائن، فریاد ملّت ماست                                            امامت خمینی، اساس وحدت ماست.- جنایات آمريكا، به اوج خود رسیده                                               سراسر جهان را، به خاک وخون کشیده کارتر سرنگون                دولتش واژگون                              مرگ برشاه                                            مرگ بر شاه                                                         مرگ بر شاه                                                                        مرگ برشاه– جمهوری اسلامی، آری، تسلّط آمريكا، هرگز                                                       استقلال و آزادی، آری، رابطه با آمريكا هرگز – به همّت خمینی، به یاری توده ها، شاه ترا می کشیم                                                  کاخ سفید کارتر را به خاک و خون می کشیم بر تداوم راه و خواست خود تأکید می ورزند.و جمعیّت حاضر در مقابل لانةجاسوسی نیز با شعار : دانشجوی خط امام! بر تو درود، برتو سلامبا آنان همراهی می نماید.سپس دانشجویان در پشت در و در مقابل جمعیّت تجمّع مي نمايند و دانشجویان و مردم به شعارهای یکدیگر جواب می دهند.دانشجویان شعار می دهند :                         – ملّت ما بیدار است.و مردم جواب میدهند:                         – از آمريكا بیزار است.و به همین صورت این شعارها را تکرارمی کنند:- شاه باید برگردد، اعدام باید گردد- نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمريكا – ای کارتر بی ایمان، این قاتل رو تحویل بده به ایران – ملت ما می رزمد، کاخ سفید می لرزد- روح منی خمینی، بت شکنی خمینی – شاه ! شاه ! مرگت باد، کارتر ! کارتر ! ننگت باد در شهر بن آلمان نيز دانشجویان ایرانی که تعدادشان در حدود دويست نفر بوده است، دست به راه پیمایی زده و شعار می داده اند:– شاه را به ایران باز گردانید.–   مرگ برکارتر آنان پلاکاردهایی در حمایت از امام خمینی و مخالفت با صهیونیسم و فاشیسم حمل می نموده اند.  در اتریش نیز پنجاه دانشجوی ایرانی به یک تظاهرات پر سر و صدا بر عليه آمريكا دست زده اند، اگر چه پلیس از نزدیک شدن آنان به سفارت جلوگیری نموده است. آنان پلا کاردهایی حمل میکردند که بر روی آن نوشته شده بود :- شاه را به ایران تحویل دهید – تظاهرات ما بر علیه ملّت آمريكا نیست برعلیه دولت این کشور است. با نزدیک شدن مغرب، انبوه جمعیّت حاضر در مقابل لانه، هماهنگ و یک پارچه و با شور و هیجان شروع به خواندن شعاری آهنگین و زيبا  می نمايند، به صورتی که انسان به یا د روزهای انقلاب و شعارهای آن می افتد:الله اکبر       الله اکبر                 روزه                      روزه                           روزة سیا سی ما                                              رنج گرسنگی ما بهتر بود از این رسوائی                            که باشیم در قید آمریکایی خنثی نمائیم               با هوشیاری                            رسوا نمائیم                                           با همکاری فتح اسلام، درجهاد است                               فتح اسلام، درجهاد است

شعارهاي روز بيست و پنجم آبانبا پس از پايان مراسم نماز جمعه و با  اقامة نماز عصر  جمعیّت بسیار انبوه نمازگزار، با حمل پلاکاردهاي متعدّد و شعارهای مرگ بر آمريكا، به سمت لانة جاسوسی به حرکت در آمد و در تجمّع عظیم مقابل لانه و خیابان های اطراف آن به شعارهایی که از بلند گو داده می شد پاسخ می گويد:- کالای آمریکایی، تحریم باید گردد، این شاه آمریکایی، تحویل باید گردد.- تحریم اقتصادی، سلاح پوسیده است ، دخالت نظامی، خودکشی کارتر است- به همت خمینی، به یاری توده ها، شاه ترا می کشیم – کاخ سفید کارتر و به خاک و خون می کشیم – تحریم اقتصادی، هرگز اثر ندارد – ملّت اگر بخواهد، هر روز روزه دارد- مرگ بر سه مفسدین    کارتر و سادات و بگین- فریاد هرمسلمان، نبرد با آمريكا  – خط امام وامّت نبرد با آمريكا – ویرانی روستاها، فلاکت دهقان ها، زیر سر این جانی بی همتا – کالای آمریکایی، تحریم باید گردد، تولیدات ایرانی، تشویق باید گردد- فیضیّه، دانشگاه، ضدّ کارتر، ضدّ شاه- به گفتة خمینی، این دوّمین انقلاب، به همّت توده ها، پیروز باید گردد- آمريكا، آمریکا، حیلة تو نابود است، خمینی بت شکن، سازش ناپذیر است – خط امام خمینی، اين است شعار ملّی – آمريكا، آمريكا، تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد، ملّت اگر بخواهد، هر روز روزه دارد                                             امروز بزرگترین راهپیمایی و تجمّع در مقابل لانة جاسوسي از نخستين روز تاکنون است و مردم با شور و هیجان فراوان و وصف ناپذیری به دادن شعار پرداخته اند.شعارهاي روز  بيست و ششم آبان– سلام بر محرّم، درود برشهیدان، جاوید باد اسلام، پیروز باد قرآن- آمریکا باید در ننگ خود بمیرد، ایرانی هرگز ذلت نمی پذیرد- عاشورا ضامن عزّت ماست، آمریکا موجب ذلّت ماست- ماه شرف، ماه شهادت رسید، ماه ر هایی ز جنایت رسید- سینه  ها را گر شکافند تیر ها، خون بود پیروز بر شمشیر ها- آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو، خون شهیدان ما، می چکد از چنگ تو

شعارهاي روز  بيست و نهم آبان امام خميني امروز به مناسبت آغاز محرّم با روحانیّون و خطبا ديدار داشته‌اند و بيانات بسيار مهمّي را ايراد فرموده‌اند. با توجّه به اينكه راديو و نيز تلويزيون اينرا اعلام نموده اند، يك حالت التهاب و انتظار در دوستان دانشجو و مردمي كه در مقابل لانه حضور دارند، ديده مي‌شود. جمعيّت با هيجان شعار مي‌دهد و با نوحه‌هايي كه از بلندگو پخش مي‌شود، گوش فرا مي‌دهد و پاسخ مي‌دهند: –      اي شيعيان، اي شيعيان، فرياد جانبازي كشيد. –      اي شيعيان، اي شيعيان، تا شهد آزادي چشيد. –      اي شيعيان، اي شيعيان، همچون حسين در كربلا. –      يا رب به حقّ مصطفي، نصرت عطا كن شيعيان را. –      حقّ علي مرتضي، نصرت عطا كن شيعيان را. از بلندگو كه توسط دانشجويان اداره مي‌شود شعار داده مي‌شود: –      حقّ بر باطل پيروز است، كارتر، كارتر، نابود است. اين شعار جمعيّت را به هيجان مي‌آورد و از اعماق وجودشان اين شعار را فرياد مي‌زنند: –  توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد، كشور ما الهي است كارتر خبر ندارد. جواني پشت تريبون قرار مي‌گيرد و با صداي نسبتاً زيبائي كه دارد شروع به خواندن اشعار زير به سبك اشعار دوران انقلاب مي‌نمايد و جمعيّت نيز با پاسخ دادن به بعضي بندها با او همراهي مي‌نمايد: اي كارتر خائن سكوتم محال است،                                 اي كارتر خائن سكوتم محال است. با سكوتم دين حقّ پايمال است با خون خود مي‌نويسم، رهبرم روح خداست،                                       با خون خود مي‌نويسم رهبرم روح خداست. تا انتقام شهيدم نگيرم،                    تا انتقام شهيدم نگيرم                                           ننشينم از پا، مگر خود بميرم. با خون خود مي‌نويسم، رهبرم روح خداست،                                       با خون خود مي‌نويسم رهبرم روح خداست. و به اين وسيله مراسم عزاداري همراه با شعارهاي سياسي برعليه يزيد زمان و سلطه‌گران مستكبر كاخ سفيد نشين آغاز مي‌شود. شعارهاي امشب جالب است: –      تهديدات نظامي ديگر اثر ندارد، از وحدت مسلمين كارتر خبر ندارد. –      ناو هواپيمابر ديگر اثر ندارد، از لذّت شهادت كارتر خبر ندارد. –      لااله الاالله، مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه –      نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا –      مستضعفين پيروزند، آمريكا و كارتر نابودند. –      الله‌اكبر، خميني رهبر –      اين كارتر رو بايد كشت، چه با تفنگ چه با مشت. –      اين كارتر ديوانه، در ميدان توپخانه، اعدام بايد گردد. –      الله‌اكبر پيروزي ماست، مرگ بر كارتر و شاه آرزوي ماست. –      رهبر يكي روح‌الله، مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه –      خميني پيروز است، كارتر نابود است. –      اي شاه اگر آمريكا حامي و ياور توست، چوبة دار ملّت منتظر سر توست. –      امام اگر اذن جهادم دهد، غسل شهادت مي‌كنم از مرز و بوم كشورم با خون حمايت مي‌كنم. –      با تبر بت شكني، اين كارتر رو مي‌شكنيم. –      آمريكا، آمريكا، مرگ به نيرنگ تو، خون شهيدان ما مي‌چكد از چنگ تو-      به فرمان خميني، پيش به سوي وحدت، هميشه پاينده باد، آتش رزم ملّت. –      ما پشتيبان رهبريم، الله اكبر، دشمن به جان كارتريم، الله‌اكبر.

شعارهاي روز سي ام آبانشعارها بسيار هيجاني‌تر از روزهاي قبل است و محتواي آنها به سوي جريان فوق كشيده شده است، شعارهاي امروز اكثراً جديد و تعداد آن بسيار زياد است. بخشي از شعارها بصورت زير است:‌- اي كارتر بي‌ايمان، تو با سلاح ناوگان، ما با سلاح ايمان بجنگ تا بجنگيم. – شهيدان زنده‌اند، الله اكبر به خون آغشته‌اند، الله اكبر- رهبر يكي روح‌الله، مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه – خميني بت شكن، امام امّت ماست – رهبري خميني، اساس وحدت ماست. – تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست. – آمريكا، آمريكا، تو پيرو يزيدي، ما پيرو حسينيم، در كربلاي ايران بجنگ تا بجنگيم. – خميني، خميني، تو وارث حسيني – تحريم اقتصادي، تهاجم نظامي، هرگز اثر ندارد. – منتظر تو هستيم تفنگدار آمريكا، به خاك و خونت كشد خلق مسلمان ما. – شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد. – ملّت ما مي‌رزمد، كاخ سفيد مي‌لرزد. – آمريكا تو خالي است، ويتنام گواهي است. – آمريكا آمريكا مرگ به نيرنگ تو، خون شهيدان ما مي‌چكد از چنگ تو – فرماندة كل قوا امام است، فرمان او حركت و قيام است. – مداخلة نظامي خودكشي آمريكاست. – مرگ بر سه مفسدين، كارتر و سادات و بگين- ما همه در خطّ توايم خميني، مطيع فرمان توايم خميني- محرّم محرّم قيام ملّی ماست، تفرقه، تفرقه، سلاح دشمن ماست. – ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني – اسلام پيروز است، آمريكا نابود است. – تحويل شاه خائن، فرياد ملّت ماست. – توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد. اين كارتر ديوانه گويا خبر ندارد. – سربازم و آمادة شهادت، راه حسين تنها ره سعادت، مي‌جنگيم چون هر دلاور، الله اكبر، الله اكبر.- خطّ امام خميني،‌ راه سرخ حسيني. – خطّ امام پيروز است، شيطان بزرگ نابود است. – قرن آتي گردد يك قرن تازه، مستضعفان سازند در آن آوازه – آمريكا در چه فكريه، رهبر ما خمينيه- آمريكا در چه فكريه، مكتب ما حسينيه – فرياد هر مسلمان، نبرد با آمريكا، خطّ امام و امّت، نبرد با آمريكا – تحريم اقتصادي، سلاح پوسيده است، دخالت نظامي، خودكشي كارتر است. – این خطّ ما و خطّ‌ رهبر ماست بايد عليه هر ستم به پا خاست. – محرّم ماه خون، ماه شهادت، آمريكا مظهر ظلم و جنايت. – كارتر، كارتر، حامي شاه، مرگ بر كارتر مرگ بر شاه. – سفارت آمريكا، اين لانة جاسوسي تعطيل بايد گردد. – خطّ امام و امّت، نبرد با آمريكا. – بايد شعار خود را كوبنده‌تر سازيم، در راه دين حق، ما جان خود ببازيم. – باز محرّم شد و انقلاب است، توطئه كاخ سفيد برآب است. – محرّم آغاز نهضت ماست، حيات و عزّت ماست، ماه حسين است، ماه حسين است. – پيامبر، هجرت ادامه دارد، نهضت ادامه دارد، الله‌اكبر، الله اكبر. – مداخلة‌ نظامي، خودكشي آمريكاست – ملّت به پاست امروز، خميني بت شكن ، رهبر ماست امروز – توطئة آمريكا، كوبنده‌اش روح الله. – مرگ براين كارتر و مهمان او، مي‌جنگيم، مي‌جنگيم، تا بگيريم جان او.- فيضيه، دانشگاه، ضد كارتر ضد شاه – واي اگر خميني حكم جهادم دهد. ارتش كارتر نتواند كه جوابم دهد.-  ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني. -مرگ بر كارتر و مهمان او-‌كارتر كارتر مرگت باد، شاه شاه ننگت باد. –     شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد. – دانشجوي خطّ امام بر تو درود بر تو سلام – نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا- بفرمان خميني، كارتر بايد بميره – فرصت طلب شعار داره، امام ما عمل داره – رهبر ايران خميني بود، راه شهيدان حسيني بود

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *