تیتر خبرها

شعارهاي لانه جاسوسي «قسمت اول»

به نام خدا

شعارها در انقلاب ودر جريان لانه جاسوسي و كلا در تمام جريانات بوسيله ملت ايران داده مي شد وسيله اي براي ابراز نظر و شور و هيجان و عواطف و تولّي نسبت به دوستان و تبرّا نسبت به دشمنان انقلاب بود و به خوبي ميتوان از آن به عمق حوادث پي برد حجم عظيم شعارها در ماجراي تسخير لانه جاسوسي اعجاب انگيز و روشنگر اتفاقات مهمي است كه صورت پذيرفته است

مرگ بر آمريكا

مرگ بر كارتر

مرگ بر شاه

درود بر دانشجوي خط امام

اسلام پيروز است، آمريكا نابود است

اتّحاد، اتّحاد، عليه مستكبرين

شهادت، شهادت، صداي مستضعيفين

مرگ بر آمريكا

مرگ بر كارتر

مرگ بر شاه

مرگ بر كارتر و مهمان او

آمريكا، آمريكا اين شاه را تحويل بده به ايران

اتّحاد، اتّحادّ عليه مستكبرين

شهادت، شهادت، صداي مستضعيفين

لا شرقيه، لا غربيه ثوره، ثوره، اسلاميّه

و بعضي مواقع شعارهائي به زبان انگليسي :

داون ويت آمريكا داون ويت شاه

داون ويت كارتر

دانشجويان شعار مي دهند: شاه بايد برگردد و جمعیّت پاسخ مي دهند

: اعدام بايد گردد

ما همه سرباز توائيم خميني سپاه جانباز توائيم خميني

خميني پيروز است، آمريكا نابود است

نبرد با آمريكا شعار ماست امروز، خميني بت شكن رهبر ماست امروز

مرگ بر آمريكا

مرگ بر كارتر ، مرگ بر شاه

خميني مي رزمد، آمريكا مي لرزد

اين كارتر ديوانه در پيش پاي ملّت اعدام بايد گردد

پيوند شاه و كارتر، پيوند دزد و قاتل

اخراج آمريكائي تكميل انقلاب است، خون شهيدان ما منتظر جواب است

توطئة آمريكا، كوبنده اش روح است

ما همه سرباز توائيم خميني گوش به فرمان توائيم خميني

جمهوري اسلامي، آري تسلط آمريكا، هرگز

خميني مي رزمد، كارتر مي لرزد

نفت ملّت را بردي ، خون ملّت را خوردي، اي مرگ بر كارتر

تحويل شاه خائن، فرياد ملّت ماست

پيرو خط امام خدا نگهدار تو، بميرد بميرد دشمن خونخوار تو

مستضعفين دنيا از دست اين جهانخوار آزاد بايد گردد، اين آمريكاي جاني، ستمگر جهاني، نابود بايد گردد

مرگ بر سه مفسدين، كارتر و سادات و بگين

شعارها هر روز بيشتر و قوي تر و غني تر مي گردد و خواست هاي اقشار مختلف شركت كننده در راهپيمايي به اين وسيله بيان مي گردد:

اين گفتة امام است اي آمريكا، سازش با تو محال است

دانشجوي خط امام، برتو درود، بر توسلام

دانش آموز بيدار است، از توطئه گر بيزار است

اسلام پيروز است، آمريكا نابود است

انحلال خبرگان، توطئة آمريكاست

اين كارتر را بايد كشت، چه با تفنگ چه با مشت

ما دانش آموزان بيداريم، از آمريكا بيزاريم

اي خميني تويي رهنماي ما، رهبر زنده و با وقار ما، برلبم اين سرود، بر خميني درود، مرگ بر آمريكا، دشمن خلق ما

توطئة آمريكا، ديگر اثر ندارد، اين كارتر ديوانه، گويا خبر ندارد

شاه بايد برگردد (كه يكدسته اينرا شعار مي داد و دستة ديگر جواب مي دادند(اعدام بايد گردد

اگر امام اذن دهد، كاخ سفيد را ويران مي كنيم، با خاك يكسان مي كنيم

تحويل شاه خائن فرياد ملّت ماست

اين شعار پس از خواندن اطّلاعيه توسط جمعيّت فرياد زده مي‌شود و با اطّلاع از اين توطئه هيجان جمعيّت بيشتر مي‌شود

شاه بايد برگردد،اعدام بايد گردد كه توسّط دو دسته شعار داده مي‌شد

شاه جنايت پيشه / اينجا مجازات ميشه

شاه اگر آمريكا حامي توست، چوبة دار ملّت منتظر سر توست

مرگ بر كارتر مرگ بر شاه

شاه شاه مرگت باد،كارتر كارتر ننگت باد

شعار ملّت ما ، نبرد با آمريكا

با پخش سخنان شورانگيز و تاريخي امام، جمعيّت با شعارهاي مختلف از سخنان امام حمايت مي‌كنند و بر دانشجويان خطّ امام درود و سلام مي‌فرستند

ما همه سرباز توايم خميني،گوش به فرمان توايم خميني

اسلام پيروز است،آمريكا نابود است

تهاجم نظامي بگو اثر ندارد، اين كارتر ديوانه گويا خبر ندارد

مداخلة‌ نظامي خودكشي آمريكاست

تهاجم نظامي ديگر اثر ندارد،از لذّت شهادت كارتر خبر ندارد

روح مني خميني، بت شكني خمينيدانشجويان شعار ميدهند

اسلام پيروز است و جمعيّت بيرون جواب مي‌دهد: آمريكا نابود است‌

الله، الله يا الله، مرگ بر كارتر مرگ بر شاه

اين گفتة امام است، نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا

روح الله مي‌رزمد،كارتر مي‌لرزد

نه گفتگو نه سازش،بازگشت شاه خائن

درود بر دانشجوي خط امام، درود بر امّت خطّ امام

كارتر كارتر پوشالي، سياستش توخالي

هفتاد هزار كشته، صدها هزار زخمي، ديگر نبايد سازش، ديگر نبايد تسليم

مرگ بر فدايي، مزدور آمريكايي

سياست گام به گام مطرود بايد گردد، اعمال انقلابي اجرا بايد گردد

دانشجوي خطّ امام! افشا كن، افشا كن، توطئة آمريكا رو رسوا كن، رسوا كن

خميني بت شكن، بزرگ رو بشكن

روح مني خميني،بت شكني خميني

منافق حيا كن،رو رها كن

دانشجوي خطّ امام، بر تو درود بر تو سلام

ملّت ما هوشيار است، از توطئه‌گر بيزار است

اين لانة جاسوسي، تعطيل بايد گردد

شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد

روح الله مي‌رزمد، كارتر مي‌لرزد

دانشجو مي‌رزمد، آمريكا مي‌لرزد

ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني

ايران براي هميشه، تسليم آمريكا نميشه

شاه بايد برگردد به وطن، محاكمه گردد و اعدام و كفن

توطئه آمريكا، كوبنده‌اش روح الله

اي آمريكاي جاني، ستمگر جهاني، جز تحويل شاه خائن، راه دگر نداري

(قلم به دست مزدور، وابستة زر و زور، همراه شاه خائن، آخر ميري توي گور

قلم به دست وابسته، دلار چشاشو بسته

خواست ملّت با ايمان، استرداد شاه به ايران

اي كارتر بيچارة مستبد،‌ ملّت ما بُوَند همه متحّد، راه دگر نيست برايت كنون، جز كه شود شاه به ما مسترد

ايران سرزمين ايمانه،كارتر و كرده ديوانه

كارتر شده انسان دوست، از مردم جهان كنده پوست

تا شاه تحويل نگردد، مذاكره تعطيل مي‌گردد

اي كارتر بي ايمان، اين قاتل و تحويل بده به ايران

اين قاتل فراري، اين شاه آمريكائي، به دادگاه اسلامي، تحويل بايد گردد

تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست

رهبري خميني، اساس وحدت ماست

انقلاب پيروز است، آمريكا نابود است

تا شاه كفن نشود، اين وطن نشود

دانشجوي خطّ امام بر تو درود بر تو سلام

دانشجوي خطّ امام مقاومت مقاومت

درود بر خميني، سلام بر دانشجوي مسلمان

دانشجوي خطّ امام افشاكن، افشاكن / سياست سلطه گران را، رسوا كن، رسوا كن

دانشجوي خطّ امام گروگآن ها رو نگه دار، تا آن زمان كه شاه بره سر دار

نه سازش، نه تسليم،‌ نبرد با آمريكا

معمولا يكي از دانشجويان پشت ميكروفون پشت بام اتاق نگهباني قرار مي‌گيرد و شروع به دادن شعار مي‌نمايد و جمعيّت نيز با تكرار شعارها با او همراهي مي‌كند:

خميني بت شكن، رهبر ماست امروز، نبرد با آمريكا، شعار ماست امروز

اين خواست ماست امروز، اين حرف ماست امروز، نبرد با آمريكا، حكم خداست امروز

اين دولت آمريكا، دشمن ماست امروز، نبرد تا رهايي، خواستة ماست امروز

اين گفتة امام است، تا شاه برنگردد، محاكمه و اعدام نگردد، گفتگو با آمريكا محال است، محال است تا شاه برنگردد، محاكمه و اعدام نگردد، جاسوس آمريكايي، هرگز رها نگردد

تا خون در رگ ماست، اسلام مكتب ماست، خميني رهبر ماست، آمريكا دشمن ماست

–     ما با تمام قدرت، ما با سلاح وحدت، از بهر حفظ مكتب، تجديد پيمان مي‌كنيم با رهبري امّت مي‌جنگيم، مي‌جنگيم تا خون در رگ ماست، امپرياليسم خونخوار، هميشه دشمن ماست توطئة آمريكا ديگر اثر ندارد، اين كارتر ديوانه، گويا خبر ندارد

–                      شاه اگر آمريكا حامي و ياور توست، چوبة دار ملّت، منتظر سر توست

–           آمريكا تو خالي است، ويتنام گواهي است

–         اي خميني تويي رهنماي ما

–         رهبر زنده و با وقار ما

–         بر لبم اين سرود، بر خميني درود

–         مرگ بر آمريکا، دشمن خلق ما

–         مرگ بر آمريکا، دشمن خلق ما

–         آمريکا آمريکا تحريم اقتصادي، ديگر اثر ندارد ملّت اگر که خواهد هر روز روزه دارد

–         کارتر بايد بداند تحريم اقتصادي، بر ملّت مسلمان، هرگز اثر ندارد

–            این خواست ماست امروز، این حرف ماست امروز، نبرد با آمریکا، خواسته ماست امروز

–           ای مردمان دنیا ، پیام ما چنین است ، این آمریکای جانی ، حامی خائنین است

در رابطه با تهدید آمریکا مبنی بر محاصرة اقتصادی نیز این شعار توسط دانشجویان داده می شد: فشار اقتصادی ، با روزة الهی خنثی باید گردد

در جنگ با آمریکا ، نبرد تا شهادت ، فریاد باید گردد

خروش رهبر ماست ، فریاد ملّت ماست ، آمریکا ، آمریکا ، شاه را باید پس بدی

سربازم و آمادة شهادت، راه، تنها ره شهادت

امروز روز وحدت و قیام است، فرماندة کلّ قوا امام است

وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد

امام اگر حکم جهادم دهد، غسل شهادت می کنم، از مرز و بوم کشورم با خون حفاظت می کنم

جمعیّت حاضر از پرسنل نيروي زميني كه به مقابل لانه جاسوسي امده اند به گرمی استقبال و شعار می دهند

: ارتشي قهرمان، خدا نگهدار تو، بمیرد، بمیرد، دشمن خونخوار تو

ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست، آمریکا دشمن ماست

شعارها روزي كه نفت ايران صدورش به امريكا قطع شد به سمت موضوع نفت نیز کشيده شد و هر دسته از جمعيّت در اين رابطه شعاري را مطرح ساخت

: آمریکا، آمریکا با رنج ما زنده است، با بستن شیر نفت، امپریالیسم مرده است

شیرای نفت رو بستیم، خمینی آمریکا رو شکستیم، خمینی با قطع نفت ایران، آمریکا گشته ویران

مرگ بر شیطان بزرگ آمریکا، آنکه مکیده خون ملّت ما

آمریکا ! آمریکا ! ضد خلق و خدایی، غارتگر دنیایی، دشمن مایی، دشمن مایی

آمریکای جانی، کار تو تمام است، این گفته خلق و این گفته امام است

–         نفت ملّت را بردی، خون ملّت را خوردی، ای مرگ بر کارتر، ای مرگ بر کارتر

–          وحدت مستضعفان راه نجات بشر، آمریکا، آمریکا، دشمن نوع بشر

–          با روزة سیاسی، کارتر گردیده عاصی

–                             آمریکا، آمریکا، غارتگر نفت ما، با بستن شیر نفت، عاجز از دست ما

–        با روزة سیاسی، تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد این آمریکای جانی، غارتگر، جهانی گویا خبر ندارد

–            کارتر، کارتر، حامی شاه مرگ بر کارتر، مرگ بر شاه

–         کارتر، کارتر، حامی شاه داون ويت کارتر، داون ويت شاه

–           ملّت به پاست امروز، نبرد با آمریکا، شعار ماست امروز

–                             درود بر خمینی، حامی مستضعفان

–         مرگ بر آمریکا دشمن زحمتکشان

–          مستضعف می رزمد، آمریکا می لرزد

–                  آمریکا، آمریکا، دشمن خونخوار ما خمینی، خمینی، رهبر بیدار ما

–                  کالای آمریکایی، تحریم باید گردد تولیدات ایرانی، تشویق باید گردد

–                       مسلمان بپا خیز، خدا نگهدار توست این دولت آمریکا، دشمن خونخوار توست

–                فشار اقتصادی، با روزة الهی، هرگز اثر ندارد

–                ای وای بر آمریکا، اگر شاه بر نگردد

–       تداوم انقلاب فرمودة امام است مرگ بر امپریالیسم، زیباترین کلام است

–                      تحریم اقتصادی، با کوششت کارگر، باید خنثی گردد

–                    ما کارگران ایران و پیروان امامیم علیه امپریالیسم امادة قیامیم

–                      تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد از کار و کوشش ما، کارتر خبر ندارد

–                             دشمن اصلي ما آمريكاست، آمريكاست

–                  منشاء فتنه و شر آمريكاست، آمريكاست

–                    دشمن خلق و خدا آمريكاست، آمريكاست

–                           دشمن علم و هنر آمريكاست، آمريكاست

–                       خميني پيروز است، آمريكا نابود است

–                   مرگ بر دشمن اصلي ما آمريكا آنكه مكيده خون ملّت ما

–         شيراي نفتو بستيم،آمريكارو شكستيم

–         ملت ما بيدار است،از آمريكا بيزار است

–         پيروز باد ملّت، برشاه ننگ و نفرت

–         حمايت از مفسدين، برنامة آمريكاست

انبوه كارگران كارخانجات مختلف تهران و شهرهاي نزديك آن در راهپيمائي خود به سمت لانة جاسوسي ضمن حمايت از دانشجويان خط امام و استرداد شاه اين امر را نيز محكوم مي‌نمودند و شعارهايي دراين رابطه مي‌دادند:

اين حرف ملّت ماست، اين حرف ملّت ماست، گفتة رهبر ماست

عامل هر توطئه آمريكاست، آمريكاست

روشنفكران قلّابي جاسوس آمريكايي

ملّت ما بيدار است از فتنه‌گربيزار است

قلم به دست مزدوز، وابستة زر و زور همراه شاه خائن ، آخر ميري توي گور

قلم بدست مزدور، وابستة زر و زوز همراه شاه خائن ، اعدام بايد گردد

تفرقه و تشتت ، توطئة‌آمريكا مرگ بر فدائي ، مزدور آمريكايي

فدائي، فدائي، در خط آمريكايي،تو نور چشم شاهي

ما كارگران ايران، پيروان اماميم،عليه امپرياليسم، آمادة قياميم

فدائي، فدائي، دشمن خلق مائي

كارگران بيدارند، از آمريكا بيزارند

كارگران بيدارند، از مزدوران بيزارند

كارگر بيداراست، از توطئه بيزار است

اسلام پيروز است، شرق و غرب نابود است

ايران براي هميشه، تسليم آمريكا نمي‌شه

دانشجوي خط امام، بر تو درود، بر تو سلام

از روزي كه موضوع افشاگري مطرح شد مردم با دادن شعار، دانشجويان را به افشا كردن اسناد تشويق مي نمايند :

دانشجوی خط امام، افشا کن، افشا کن سیاست سلطه گران را رسوا کن، رسوا کن

دانشجوی خط امام، افشا کن، افشا کن توطئه های آمريكا را، رسوا کن، رسوا کن تحویل شاه خائن، فریاد ملّت ماست امامت خمینی، اساس وحدت ماست

جنایات آمريكا، به اوج خود رسیده سراسر جهان را، به خاک وخون کشیده کارتر سرنگون دولتش واژگون مرگ برشاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ برشاه

جمهوری اسلامی، آری، تسلط آمريكا، هرگز استقلال و آزادی، آری، رابطه با آمريكا هرگز

به همّت خمینی، به یاری توده ها، شاه ترا می کشیم کاخ سفید کارتر را به خاک و خون می کشیم

دانشجویان شعار می دهند : ملّت ما بیدار است

و مردم جواب میدهند: از آمريكا بیزار است

و به همین صورت این شعارها را تکرارمی کنند:

شاه باید برگردد، اعدام باید گردد

نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمريكا

ای کارتر بی ایمان، این قاتل و تحویل بده به ایران

ملت ما می رزمد، کاخ سفید می لرزد

روح منی خمینی، بت شکنی خمینی

شاه ! شاه ! مرگت باد، کارتر ! کارتر ! ننگت باد الله اکبر الله اکبر روزه روزه روزة سیا سی ما رنج گرسنگی ما بهتر بود از این رسوائی که باشیم در قید آمریکایی

خنثی نمائیم با هوشیاری رسوا نمائیم با همکاری فتح اسلام، درجهاد است فتح اسلام، درجهاد است

در تجمّع عظیم مقابل لانه و خیابان های اطراف آن به مناسبت تحريم كالاهاي آمريكايي، جمعيت به شعارهایی که توسط دانشجويان از بلند گو داده می شود پاسخ می گويد

: کالای امریکایی، تحریم باید گردد، این شاه آمریکایی، تحویل باید گردد

تحریم اقتصادی، سلاح پوسیده است ، دخالت نظامی، خودکشی کارتر است

به همت خمینی، به یاری توده ها، شاه ترا می کشیم

کاخ سفید کارتر و به خاک و خون می کشیم

تحریم اقتصادی، هرگز اثر ندارد

ملّت اگر بخواهد، هر روز روزه دارد

مرگ بر سه مفسدین کارتر و سادات و بگین

فریاد هرمسلمان، نبرد با آمريكا

خط امام وامّت نبرد با آمريكا

ویرانی روستاها، فلاکت دهقان ها، زیر سر این جانی بی همتا

کالای آمریکایی، تحریم باید گردد، تولیدات ایرانی، تشویق باید گردد

فیضیّه، دانشگاه، ضدّ کارتر، ضدّ شاه

به گفتة خمینی، این دوّمین انقلاب، به همّت توده ها، پیروز باید گردد

آمريكا، آمریکا، حیلة تو نابود است، خمینی بت شکن، سازش ناپذیر است

خط امام خمینی، اين است شعار ملّی

آمريكا، آمريكا، تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد، ملّت اگر بخواهد، هر روز روزه دارد

شاه، شاه، مرگت باد،کارتر، کارتر، ننگت باد

مرگ بر شیطان بزرگ آمريكا ، آن که شده حامی دشمن ما

شاه اگر آمريكا حامی توست، چوبة دار ملّت، منتظر سر توست

حقّ بر باطل پيروز است، كارتر، كارتر، نابود است

توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد، كشور ما الهي است كارتر خبر ندارد

شب اول محرم سال 1400 در تجمع عظيم مردم در مقابل لانه جاسوسي مردم اين اشعار را ميخواندند :

اي كارتر خائن سكوتم محال است، اي كارتر خائن سكوتم محال است با سكوتم دين حقّ پايمال است با خون خود مي‌نويسم، رهبرم روح خداست، با خون خود مي‌نويسم رهبرم روح خداست تا انتقام شهيدم نگيرم، تا انتقام شهيدم نگيرم ننشينم از پا، مگر خود بميرم با خون خود مي‌نويسم، رهبرم روح خداست، با خون خود مي‌نويسم رهبرم روح خداست

و به اين وسيله مراسم عزاداري همراه با شعارهاي سياسي برعليه يزيد زمان و سلطه‌گران مستكبر كاخ سفيد نشين انجام شد شعارهاي اين شب به علت تهديد كارتر به حمله نظامي به ايران در ساعاتي قبل جالب توجه است است:

تهديدات نظامي ديگر اثر ندارد، از وحدت مسلمين كارتر خبر ندارد

ناو هواپيمابر ديگر اثر ندارد، از لذّت شهادت كارتر خبر ندارد

لااله الاالله، مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه

نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا

مستضعفين پيروزند، آمريكا و كارتر نابودند

الله‌اكبر، خميني رهبر

اين كارتر رو بايد كشت، چه با تفنگ چه با مشت

اين كارتر ديوانه، در ميدان توپخانه، اعدام بايد گردد

الله‌اكبر پيروزي ماست، مرگ بر كارتر و شاه آرزوي ماست

رهبر يكي روح‌الله، مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه

خميني پيروز است، كارتر نابود است

اي شاه اگر آمريكا حامي و ياور توست، چوبة دار ملّت منتظر سر توست

امام اگر اذن جهادم دهد، غسل شهادت مي‌كنم از مرز و بوم كشورم با خون حمايت مي‌كنم با تبر بت شكني، اين كارتر رو مي‌شكنيم

آمريكا، آمريكا، مرگ به نيرنگ تو، خون شهيدان ما مي‌چكد از چنگ تو

–         به فرمان خميني، پيش به سوي وحدت، هميشه پاينده باد، آتش رزم ملّت

ما پشتيبان رهبريم، الله اكبر، دشمن به جان كارتريم، الله‌اكبر

ـ ما همه سرباز توائيم خميني گوش به فرمان توائيم خميني

ـ جمهوري اسلامي، آري تسلط آمريكا، هرگز

ـ خميني مي رزمد، كارتر مي لرزد

ـ نفت ملّت را بردي ، خون ملّت را خوردي، اي مرگ بر كارتر

ـ تحويل شاه خائن، فرياد ملّت ماست

ـ پيرو خط امام خدا نگهدار تو، بميرد بميرد دشمن خونخوار تو

ـ مستضعفين دنيا از دست اين جهانخوار آزاد بايد گردد، اين آمريكاي جاني، ستمگر جهاني، نابود بايد گردد

ـ مرگ بر سه مفسدين، كارتر و سادات و بگين

اي كارتر بي‌ايمان، تو با سلاح ناوگان، ما با سلاح ايمان بجنگ تا بجنگيم

شهيدان زنده‌اند، الله اكبر به خون آغشته‌اند، الله اكبر

رهبر يكي روح‌الله، مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه

خميني بت شكن، امام امّت ماست

رهبري خميني، اساس وحدت ماست

تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست

آمريكا، آمريكا، تو پيرو يزيدي، ما پيرو حسينيم، در كربلاي ايران بجنگ تا بجنگيم خميني، خميني، تو وارث حسيني

تحريم اقتصادي، تهاجم نظامي، هرگز اثر ندارد

منتظر تو هستيم تفنگدار آمريكا، به خاك و خونت كشد خلق مسلمان ما

شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد

ملّت ما مي‌رزمد، كاخ سفيد مي‌لرزد

آمريكا تو خالي است، ويتنام گواهي است

آمريكا آمريكا مرگ به نيرنگ تو، خون شهيدان ما مي‌چكد از چنگ تو

فرماندة كل قوا امام است، فرمان او حركت و قيام است

مداخلة نظامي خودكشي آمريكاست

مرگ بر سه مفسدين، كارتر و سادات و بگين

ما همه در خطّ توايم خميني، مطيع فرمان توايم خميني

محرّم محرّم قيام ملّی ماست، تفرقه، تفرقه، سلاح دشمن ماست

ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني

اسلام پيروز است، آمريكا نابود است

تحويل شاه خائن، فرياد ملّت ماست

توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد اين كارتر ديوانه گويا خبر ندارد

سربازم و آمادة شهادت، راه حسين تنها ره سعادت، مي‌جنگيم چون هر دلاور، الله اكبر، الله اكبر خطّ امام خميني،‌ راه سرخ حسيني

خطّ امام پيروز است، شيطان بزرگ نابود است

قرن آتي گردد يك قرن تازه، مستضعفان سازند در آن آوازه

آمريكا در چه فكريه، رهبر ما خمينيه

آمريكا در چه فكريه، مكتب ما حسينيه

فرياد هر مسلمان، نبرد با آمريكا، خطّ امام و امّت، نبرد با آمريكا

تحريم اقتصادي، سلاح پوسيده است، دخالت نظامي، خودكشي كارتر است

این خطّ ما و خطّ‌ رهبر ماست بايد عليه هر ستم به پا خاست

محرّم ماه خون، ماه شهادت، آمريكا مظهر ظلم و جنايت

كارتر، كارتر، حامي شاه، مرگ بر كارتر مرگ بر شاه

سفارت آمريكا، اين لانة جاسوسي تعطيل بايد گردد

خطّ امام و امّت، نبرد با آمريكا

بايد شعار خود را كوبنده‌تر سازيم، در راه دين حق، ما جان خود ببازيم

باز محرّم شد و انقلاب است، توطئه كاخ سفيد برآب است

محرّم آغاز نهضت ماست، حيات و عزّت ماست، ماه حسين است، ماه حسين است

پيامبر، هجرت ادامه دارد، نهضت ادامه دارد، الله‌اكبر، الله اكبر

مداخلة‌ نظامي، خودكشي آمريكاست

ملّت به پاست امروز، خميني بت شكن ، رهبر ماست امروز

توطئة آمريكا، كوبنده‌اش روح الله

مرگ براين كارتر و مهمان او، مي‌جنگيم، مي‌جنگيم، تا بگيريم جان او

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *