تیتر خبرها

روابط ما با آمريكا‚ روابط يك مظلوم با يك ظالم است

در يكي دو روز پيش از اين در روزنامه بود كه سناي آمريكا به اتفاق آرا اين اعدام هائي كه در ايران شده است محكوم كردند. آنهائي كه طرح داده يكي از دوستان اسرائيل است كه خودش هم از صهيونيست هاست. خوب معلوم است كه سناي آمريكا بايد محكوم كند ما را شكي ندارد ما مي دانيم كه اينها ما را محكوم مي كنند دولت آمريكا هم ما را محكوم مي كند منتها حرفش را نمي زند مجالس آمريكا هم ما را محكوم مي كنند براي اينكه آن داغي كه به دل آمريكا وارد شده است به واسطه اين نهضت به دل هيچ كس وارد نشده است هيچ كدام از ممالك به اندازه اين استفاده نمي كردند. بايد ما محكوم باشيم. توقع اينكه سناي آمريكا مثلا موافق با ما باشد توقع بيجايي است. توقع اينكه خير اعدام هاي ما را محكوم نكنند اين توقع بيجاست ما همچو توقعي از آمريكا نداريم خصوصا كه خوب دولت ايران از اسرائيل نفت را قطع كرده و تا آخر هم نمي دهد به او ديگر او هم از دوستان نزديك آمريكاست و سناي آمريكا ما توقع نداريم كه دولت آمريكا به ما چيز كرده بود كه اگر چنانچه اين اعدام ها ادامه پيدا بكند در روابط ايران با آمريكا يك قدري خطر مي افتد الهي كه به خطر بيفتد ما روابط با آمريكا مي خواهيم چه بكنيم روابط ما با آمريكا روابط يك مظلوم با يك ظالم است. روابط يك غارت شده با يك غارتگر است. ما مي خواهيم چه كنيم. آنها ميل دارند كه با ما روابط آنها احتياج دارند كه با ما روابط داشته باشند ما چه احتياجي به آمريكا داريم آمريكا آن طرف دنياست آنها مي خواهند كه بازار داشته باشند اينجا آنها باز طمع دارند كه نفت ما را بخورند. ما كه اسلام كه بنا ندارد كه ظلم به ديگري بكند مظلوم هم نخواهد شد. البته سناي آمريكا ما را محكوم مي كند مجالس انگلستان هم ما را محكوم مي كنند مجالس شوروي هم ما را محكوم مي كنند ما محكوم همه قشرها هستيم. آن كاري كه در ايران واقع شد كاري است كه همه قشرهاي ظالم و مستكبر با آن   مخالفند ما هيچ توقع نداريم كه دولت آمريكا يا ساير دول ابرقدرت آنهائي كه مي خواهند منابع ما را ببرند حالا كه ما دست آنها را كوتاه كرده ايم بيايند تشكر هم بكنند البته نبايد هم بكنند خيلي هم اظهار تاسف بايد بكنند. اگر از كشتن هويدا آمريكا اظهار تاسف نكند خوب اين از يك نوكر پانزده سال يا بيشتر خودش كه از دستش رفته است اظهار تاسف نكرده اين بيوفائي است به نوكر اگر از اينكه شاه را ما مي خواهيم محاكمه كنيم مي خواهيم محكوم كنيم يا اعدامش كنيم آنها اظهار تاسف نكنند و اظهار تاثر نكنند از يك نوكرشان قدرداني نكرده اند قدرداني از يك نوكري كه همه ذخائر ما را تقديم آمريكا كرده اين است كه تاسف اظهار تاسف بكند. ميزان نظر ملت هاي مظلوم است بايد ديد كه مظلوم ها چه مي گويند بايد ببينيم كه ملت آمريكا چه مي گويند دولت آمريكا معلوم است شكست خورده و زخمي است مار زخمي است و شكست خورده سناي آمريكا شكست خورده او اظهار تاسف مي كند بايد ديد كه خود ملت آمريكا چه مي گويند آنها هم همين منطق را دارند آنها ندارند اين منطق را ملت ها اينجور نيستند. بايد ديد كه ملت هاي مظلوم چه مي گويند نظر ملت مظلوم نسبت به اين اشخاصي كه اعدام شده چه است. سناي آمريكا كه در آن تا حالا قتل و غارتي واقع نشده بود همه اش نفع بود در مقابل اينكه همه اش براي او نفع بود و حالا آنهائي كه نفع رسان هستند و از بين رفته اند البته متاسف است اما بايد ديد كه آنهائي كه تحت ظلم واقع شده اند ملت هائي كه تحت ظلم و ستم واقع شده اند يا از ناحيه آمريكا يا از ناحيه شوروي يا از ناحيه انگلستان و يا از ناحيه حكومت هاي خودشان كه دست نشانده آنهاست اينها در اين مسائل چه مي گويند. بايد ديد مظلوم در اين مسائل چه مي گويد نه ظالم ظالم هميشه مي خواهد كه ظلم بكند عمالش ظلم بكنند مظلوم هاي عالم يا آنهائي كه انسانند چه مي گويند. شرافت از ديدگاه غارتگران!! آن دست نشانده هاي آنها را البته اقشار مختلفه دست نشانده هست. سنا از يك طرف هست و – نمي دانم چيز – آن جمعيت حقوق بشر از يك طرف هست و از اين جمعيت هائي كه خودشان درست كرده اند براي بازي دادن مردم آنها همه متاسفند ما مي دانيم كه همه متاسفند. اينها بايد عزا بگيرند براي اينكه مي دانند چه از دست داده اند نوكرها را از دست داده اند چه نوكرهائي در كشتن هويدا اظهار تاسف زياد بود. بايد ديد كه كي اظهار تاسف كرده آنهائي كه اظهار تاسف كرده اند با چه منطق اظهار تاسف كرده اند يك كسي كه سيزده سال نخست وزير ايران بود و همه كارها با امر نخست وزير بايد بشود همه اين كشتار با امر نخست وزير شده است آنوقت يك ملت مظلوم دستش به اين آدم رسيده و يك نفر آدم فاسد را در مقابل چند صد نفر چندين هزار نفر اشخاص صحيح كشته شده است باز هم آنها البته بايد اظهار تاسف كنند. آنها آنهائي كه آنها كشتند اصلا به حساب نمي آورند براي   اينكه يك ملتي است بگذاريد كشته بشود تا ما نفتش را ببريم. آنها كشتاري كه اينها كردند به حساب نمي آورند حساب نمي كنند كه يك بشري كشته شده است مي گويند يك عده اي كه مانع از استفاده هاي ماست بگذاريد كشته بشود و انسان را در مقابل منافع خودشان هيچ مي دانند. در يك جائي كه من بودم راجع به اوضاع ايران چيز مي شد و اوضاع ايران چطور است و سفارتخانه ها ممكن است و آنوقتي كه ممكن است كه سفارتخانه چه بشود يكي كه صاحب يك سفارتخانه اي بود مي گفت كه ما براي اينكه سفير يا اشخاصي كشته بشود اهميتي نمي داديم ولي مبل هاي ما خيلي اهميت دارد اين مبل هائي كه ما آنجا داريم آنها اهميت دارد يك نفر آدم رسمي يك نفر آدم رسمي اين حرف را زد كه ما اهميت نمي دهيم مبل هايمان بيايد وضعشان اين است ديگر آدم مادي جز به ماديگري فكر نمي تواند بكند نمي تواند فكر بكند اصلا شرف را اينها نمي توانند بفهمند يعني چه همه شرف را به اين مي دانند كه مبلشان خيلي خوب باشد. همه شرافت را شرافت به اين مي دانند كه چندين دستگاه مثلا عمارت داشته باشند عمارتش چه جوري باشد انسانيت اصلا فكرش را نمي كنند تو خط اين نيستند. اگر اينها در خط اين مسائل بودند خوب اينهمه آدم از ايران كشته شد اين همه متفكرين روحانيين ابريا مظلوم ها زن بچه كوچك بزرگ توي اين خيابان ها خونشان ريخته شد اين اهميتي نداشت هيچ وقت تاسفي تاسف ندارد اينكه خوب يك دسته كشته شده اند اينها مانع از استفاده هاي ما بودند اما هويدا وقتي كشته مي شود صدايشان درمي آيد تاسف مي خورند اينهائي كه كشته شده اند بيايند مطالعه كنند اينها چه كساني هستند كه كشته شده اند ببينند اينها چه كساني هستند اينها هر كدام چند نفر را كشته اند هر كدام وادار كردند به قتل چند نفر آدم چه بيچارگي براي اين ملت درست كردند اينها. صحيفه نور ج 6 صفحه 57  تاريخ:  دوم اردیبهشت 58 پس از اعتراض سنای آمریکا به اعدام جنایتکاران نظام شاه بخصوص صهیونیست ایرانی القانیان