تیتر خبرها

ملاقات نمایندة پاپ با امام و سخنان تاریخی امام خطاب به پاپ

اسقف هانيبال برگينيني فرستادة ويژه پاپ كه صبح 19 آبان وارد تهران شد و عصر این روز با سرپرست وزارت خارجه، ابوالحسن بني صدر به قم رفته و به حضور امام رسيد و پيام ويژة پاپ را به امام خميني تقديم نمود.[1] پذيرش نمايندة پاپ توسط امام، از ميان آنهمه ميانجي كه كارتر از تمام جهان  بسيج كرده بود تا ميانجيگري كرده و او را از اين مخمصه بيرون آورند، جالب توجّه بود و شايد در مرحلة اوّل به نظر مي‌رسيد به احترام پاپ، امام مي‌خواهند در قضية لانة جاسوسي مقداري از مواضع خود عقب نشيني نموده و گروگان ها را آزاد نمايند. امّا امام چون عقابي كه بر فراز آسمان ها در پرواز است، خود شكار خود را انتخاب و از او جهت پيشبرد اهداف الهي خود و پيشبرد انقلاب دوّم كه شكستن بت ابر قدرتي آمريكا و شكستن اسطورة تمدّن غربي در تمام ابعاد آن است، استفاده ‌نمايد و اين بار پاپ به ميدان آمده است و امام بهترين استفاده را نموده و به رسواگري « دين افيون توده‌ها » و « سردمداران آن» مي‌پردازد. سردمداراني كه ابزار سلطه‌گران جهاني شده و در برابر جنايات فراوان و گستردة ‌آنان سكوت را اختيار نموده و مردم جهان را به سكوت فرا مي خوانند. امام به نماينده پاپ فرمودند:   من خوشحال شدم كه ايشان پيغام فرستادند تا نكاتي را به ايشان متذكّر گردمو سپس فرمودند: براي من و ملّت ايران و بلكه ملّت هاي مستضعف جهان اعمّ از مسلمين و نصارا و غير آن ها يك نقطة ابهام وجود دارد و من ميل دارم آن را تذكّر بدهم و آن اين است كه گوش سي و پنج ميليون جمعيّت ايران كه پنجاه سال در زير يوغ استعمار و علي‌الخصوص فشار آمريكا و اخيراً فشار كارتر بوده‌اند و گوش ميليون ها مردم مستضعف جهان، انتظار نوازشي پدرانه از مقام روحانيّت پاپ داشت كه لااقل از حال آن ها استفسار نمايند و به مستكبريني كه به آن ها ظلم نموده‌اند، هشيار بدهند و يا ميان آن ها و ابرقدرت ها كه خودشان را مسيحي نيز معرفي مي‌نمايند، ميانجيگري نمايند، امّا تاكنون گوش هيچ كس چنين نداي روحاني را نشنيده است. ما پنجاه سال كشته داديم و كشتارهاي دسته جمعي از ما شد. در حبس بوديم، آنهم حبس هاي غيرانساني كه بهترين افراد اين ملّت را در آنجا شكنجه هاي غيرانساني مي‌دادند و آقاي پاپ اعظم به فكر اين نيفتادند كه از اين ملّت مستضعف پشتيباني كنند و يا لااقل ميانجيگري كنند كه كارتر رئيس جمهور آمريكا دست از سر اين مستضعفين بردارند، امّا چه شد كه امروز كه ملّت ما و جوان هاي ما كه سال هاي طولاني تحت فشار و تحت رنج بودند، رفته‌اند و اين چند نفري را كه در آن لانة ‌جاسوسي عامل توطئه و جاسوسي  بر ضدّ ملّت ما و بلكه بر ضدّ  ملل منطقه بوده‌اند را گرفته‌اند آقاي پاپ اعظم براي حس انسان دوستي به  فكر افتاده‌اند كه توصيه كنند كه با اين ها رفتار خوب شود و آزادشان نمايند. در صورتي كه دلائل جاسوسي آن ها و توطئه آن ها فراوان است و بزرگ ترين شاهد نيز اين است كه آن ها اسناد و مدارك را پودر كرده‌اند تا قابل استفاده نباشد و اگر اين ها جزء وظايف سفارتي بود، احتياجي به چنين كاري نبود. خواست ملّت و جوانان ما اين است كه اين شخصي كه سي و هفت سال به ملّت ما خيانت كرده است و ذخاير ما را به باد فنا داده است و جوانان ما تحت سلطة او زندگي انساني نداشته‌اند و سي و هفت سال اختناق همه جانبه بر اين مملكت و بر اين ملّت از طرف او حكمفرما بوده است و او با دست خود در پانزده خرداد مباشرتاً آنگونه كه اشخاص نقل مي‌كنند عدّه‌اي را به قتل رسانده است به ايران بازگردد و عادلانه محاكمه گردد و من نمي‌توانم باور كنم واتيكان از اين مسائل بي خبر بوده است. اگر ملّت ما از من بپرسد كه روحانيّت مسيح با جناياتي كه اينها كردند موافق هستند يا نه؟ چه جوابي به آن ها بدهم. روحانيّت مسيح خود مي‌داند كه قرآن كريم به طرفداري از مسيح و صديقة طاهره مريم، برخاست و آنچه را خلاف واقع به آن طاهرة مطهره نسبت مي‌دادند با صراحت تكذيب كرد و از عيسي مسيح و علماي نصاري، رهبانان و قسّيسين و نصاري طرفداري نمود با توجّه به اين نكات ما ميل داشتيم كه يك زماني هم نغمة امثال آقاي پاپ گوش ما را نوازش دهد و استفسار كند كه اين ملّت چرا چنين بر سرش آمده است و كارتر را استيضاح كند كه چرا آدمي با اين خصوصيّات را بر اين ملّت مسلط نموده است و الان هم از او بپرسد كه چرا يك نفري كه سي و چند سال جنايت ها و خيانت‌هاي مشهود كرده است به كشور خود برده‌ايد و در آنجا مي‌خواهيد توطئه نمائيد ما از امثال كارتر كه مردي است سياسي و از آن نوع سياستي كه به هر صورت مي‌خواهد براي منافع شخصي خودش و يا به توّهم اينكه منافع ملّتش هست به هر جنايتي دست بزند تا مبادا بعض مسائل كه ممكن است در آينده كشف شود، كشف نگردد، انتظاري نداريم. او بايد اين كار را  بكند، امّا آقاي پاپ چرا؟ چرا ايشان واسطة‌ ما بين يك ملّت مظلوم و يك ظالم و يك كسي كه توطئه‌گر است مي‌شوند. ما حاضريم براي اينكه احترامي به مقام پاپ گذاشته باشيم، شاه را به مملكت ما بياورند و در دادگاه با حضور نمايندة پاپ و نمايندة‌ هركس، حتّي نمايندة بدترين دشمن ما كه عبارت از كارتر است محاكمه گردد و آقاي پاپ بايد بدانند كه اين موضوع هم مسئله‌اي نيست كه من بتوانم بالشّخصه حل كنم و من بنا ندارم به ملّتمان چيزي را تحميل نمايم، ما تابع آراء ملّت هستيم و اسلام اجازة ديكتاتوري به ما نداده است. ملّت ما هرطور كه رأي داد ما به آن عمل مي‌نمائيم. آقاي پاپ بايد به فكر ملّت مسيح و همة ملّت هاي مستضعف باشد. به فكر آبروي مسيحيين باشد، اشخاصي مثل كارتر كه به نام مسيح چنين كارهاي خلاف مسير مسيح را انجام مي‌دهند را به ملّت ها معرفي كنند. همان طور كه ما محمّدرضا را به مردم شناسانديم، در اين صورت ما از شما متشكّر خواهيم بود. من به آقاي پاپ عرض مي‌كنم اگر امروز عيسي مسيح بود كارتر را استيضاح مي‌كرد و ما را از چنگال اين دشمن خلق و دشمن بشر نجات مي‌داد و شما نمايندة ايشان هستيد و شما بايد همان كاري كه مسيح مي‌كند بكنيد. اميد است آقاي پاپ توجّهي به حال اين ملّت مظلوم كند و از اينكه با اين وضع نمي‌توانيم مسائل ايشان را بپذيريم، معذور دارند. لاكن مسئله اوّلي كه ايشان گفتند كه با آن ها خوشرفتاري شود حاصل است و من ميل دارم شما كه نمايندة‌ پاپ هستيد برويد و با گروگان ها صحبت كنيد و وضع آن ها را ببينيد. آقاي كارتر مثل غريقي است كه به همه چيز از جمله به اين دروغ كه دانشجويان با آن ها بدرفتاري نموده‌اند متشبّث شده است و گاهي هم صحبت از حملة نظامي مي‌كند. او نمي‌داند بسياري از افراد ملّت ما آرزوي شهادت مي‌كنند، ما مرد جنگيم. ما مرد مبارزه هستيم، آقاي كارتر ما را از مبارزه نترساند، او ما را به محاصرة اقتصادي تهديد نموده است و فردي ظاهراً‌ ملّي كه ساكن انگلستان است، يعني بختيار كه مأمور آن ها بوده و خود را بيست سي سال ملّي نشان داده بود و آنان نيز از او در اين مدّت استفاده نموده بودند، اين اوّل خود را ملّي و سپس مسلمان مي‌داند (كه اين كفر است) و من مسلمان بودنش را كه نمي‌دانم، امّا مي‌دانم ايراني هم نيست. از كارتر تقاضا نموده است كه ايران را محاصرة اقتصادي كن. اگر آن ها ما را محاصرة اقتصادي كنند، ما ملّتي هستيم كه به گرسنگي خوردن عادت كرده‌ايم، ما روزه مي‌گيريم ما يك وعده غذا مي‌خوريم. ما را از اين مطالب نترسانيد. اگر امر داير شود بين اينكه آبروي ما حفظ شود يا شكم ما سير بشود، ما ترجيح مي‌دهيم كه آبرويمان حفظ شود و شكممان گرسنه باشد. من از شما مي‌خواهم كه سلام من را به آقاي پاپ اعظم برسانيد و بگوئيد به دليل اينكه ما براساس علاقة ديني كه به هم داريم و همه، اهل توحيد هستيم از شما مي‌خواهيم كه به اين ملّت ضعيف كمك كنيد و به همة ابرقدرت ها، نصيحت پدرانه كنيد و يا آن ها را استيضاح نمائيد[2]. بيانات ساده، صميمي و صريح امام كه به گوش مردم رسيد، دليل پذيرش نمايندة پاپ از جانب ايشان معلوم گرديد. امام در حقيقت قبل از شاه و كارتر، پاپ را در دادگاه افكار عمومي به محاكمه كشيده بود و او را به عنوان كسي كه به نداي مظلومي پاسخ نداده است و در برابر ظلم ظالمين و مستكبرين سكوت نموده است مجرم شناخت و ميانجيگري ايشان در زماني كه تنها يك سيلي برگوش يك ابرقدرت جنايت كار و جهان خوار نواخته شده است و سكوت او در برابر نالة مظلومانة زنان و مرداني كه فرزند خود را در كشتارهاي جمعي و فجيع از دست داده‌اند و نالة  آنان كوچك ترين انعكاسي در دستگاه پاپ نداشته و سكوت او را در هم نشكسته است و حتّي براي يكبار براي جلوگيري از ظلم همين كارتر و نوكر بي شخصيتش يعني شاه به ملّت ايران، ميانجيگري ننموده است را جرم بزرگ او بر‌مي‌شمارند.  به دنبال اين ملاقات از جانب دفتر امام اطّلاعيّه‌اي خطاب به آقاي خوئينيها انتشار يافت و طي آن به اطّلاع ايشان رسيد كه بنا به دستور امام لازم است از جناب آقاي هانيبال بوگينيني سفير محترم واتيكان در ايران دعوت نموده تا گزارشي از وضع گروگان ها براي آقاي پاپ تهيه نمايند[3]. به دنبال صدور اين اطّلاعيه دانشجويان خطّ امام نيز اطّلاعيه اي صادر و از نماينده پاپ جهت بازديد از لانة جاسوسي و گروگان ها دعوت به عمل آوردند[4].


1] جمهوري اسلامي يكشنبه 20/8/58   ص 22- صحيفة نور جلد 10 ص 1783- كيهان 20/8/58  ص 114- اطّلاعية شمارة  ‌28  كيهان 20/8/58  ص 2

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

بازخوانی امداد غیبی الهی در تهاجم نظامی آمریکا به ایران از طریق صحرای طبس

طبس – بازخوانی امداد غیبی الهی در تهاجم نظامی آمریکا به ایران از طریق صحرای طبس

بازخوانی امداد غیبی الهی در تهاجم نظامی آمریکا به ایران از طریق صحرای طبس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *