تیتر خبرها

فتح لانه جاسوسي از نگاه امام خميني (ره)

انقلاب دوم؛

ما مدعي هستيم كه اينجا سفارتخانه نيست، اصلش قضيه سفارت در كار نبوده و ما مدعي هستيم كه اين

آدم هايي كه در اينجا بودند، اينها اجزاء سفارتخانه نبودند، به اسم سفارتخانه شما يك چيزي درست كرديد كه لانه جاسوسي است و بيايند ببينند كه آيا اين چيزهايي كه در اين سفارتخانه هست، اينها اسباب دست

جاسوس هاست‏يا وسايلي است كه سفارتخانه لازم دارد؟

سفارتخانه ها حق ندارند كه جاسوسي كنند، توطئه بكنند و اينها جاسوسي مي‏كردند. ملتي كه براي خدا قيام كرده و شهادت طلب مي‏كند از هيچ نمي‏ترسد.

ما مدعي هستيم كه اينجا سفارتخانه نيست، اصلش قضيه سفارت در كار نبوده و ما مدعي هستيم كه اين آدم هايي كه در اينجا بودند، اينها اجزاء سفارتخانه نبودند، به اسم سفارتخانه شما يك چيزي درست كرديد كه لانه جاسوسي است و بيايند ببينند كه آيا اين چيزهايي كه در اين سفارتخانه هست، اينها اسباب دست جاسوس هاست‏يا وسايلي است كه سفارتخانه لازم دارد؟

ما كه مركز جاسوسي را گرفتيم نه سفارتخانه را، اينها اگر هم يك وقت‏بي عقلي كنند و فرض كنيد بريزند به ايران، اين جوانهاي ما آنها را با چنگ و دندان از بين مي‏برند، نمي‏گذارند اينها يكيشان هم بروند. اگر هم اين كاري كه كرده بود رسيده بود به آنجايي كه بيايند در تهران و بيايند در اين لانه جاسوسي آن وقت مي‏فهميدند كه با چه اشخاصي طرف هستند. در هر صورت من از شماها تشكر مي‏كنم كه خودتان بدون اينكه غير از خدا يك كسي وادارتان بكند (اين چيزي است كه از مبدأ الهي جوشش پيدا كرده) خودتان وارد اين ميدان شديد.

دانشجويان مسلمان و مبارزي كه لانه جاسوسي را اشغال كرده‏اند با عمل انقلابي خودشان ضربه‏اي بزرگ بر پيكر امريكاي جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز كردند.

مركز فسادآمريكا

شما مي‏بينيد كه الان مركز فساد امريكا را جوانها رفته‏اند گرفته‏اند و امريكاييهايي هم كه در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و امريكا هم هيچ غلطي نمي‏تواند بكند و جوانها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطي نمي‏تواند بكند، بيخود صحبت اينكه اگر دخالت نظامي، مگر امريكا مي‏تواند دخالت نظامي در اين مملكت‏بكند؟ امكان برايش ندارد، تمام دنيا توجهشان الان به اينجاست. مگر امريكا مي‏تواند مقابل همه دنيا بايستد و دخالت نظامي بكند؟ غلط مي‏كند دخالت نظامي بكند. نترسيد، نترسانيد. همين تعبيري كه جوانهاي ما از روي باز احساسات جواني كردند كه اگر چنانچه امريكا بخواهد دخالت نظامي بكند ما چه خواهيم كرد. اصلا اين اگرش را هم نبايد بگويند. امريكا عاجز از اين است كه دخالت نظامي در اينجا بكند، اينها يك مسائلي در پيششان است، يك مطالبي در پيششان است كه روي آن مطالب گرفتاريهايي دارند، نمي‏توانند اين كارها را بكنند. اگر آنها مي‏توانستند دخالت نظامي بكنند، شاه را نگه مي‏داشتند. با تمام قدرتشان، قدرتهاي تبليغي چيز كردند كه نگش دارند و ملت ما اعتنا نكرد به آن و نه تنها او، همه قدرتها پشت‏سر هم ايستاده بودند كه نگه دارند شاه را و نتوانستند نگه دارند براي اينكه ملت ما يك چيزي را كه خواست نمي‏شود مقابل ملت‏بايستد كسي و چه بكند. هيچ ابدا. اين مطلب را اصلا جوانهاي ما پيش نياورند اين مطلب را كه دخالت نظامي، آنها هميشه دخالتهايشان دخالتهاي شيطنتي است، توطئه است. آنها اگر بخواهند يك كاري هم بكنند، وادار مي‏كنند جوانهاي ما را كه آنها تظاهر بكنند و در تظاهر اعمال آنها بيايند درگيري بكنند يا اينها و يك غائله راه بيندازند كه ما نتوانيم يك محيط آزاد پيدا بكنيم، يك محيط آرام پيدا كنيم و مسائلي را كه مي‏خواهيم طرح بكنيم و مي‏خواهيم ايجاد بكنيم، بتوانيم. آنها از اين راه شيطنتها پيش مي‏آيند. آنها شيطانهايشان را پيش همين جوانهاي صافدل عزيز مي‏فرستند تبليغات مي‏كنند. مي‏نويسند به ديوار چه مي‏كنند، عده. عده. يك وقت مي‏بينيد كه يك عده جوان را راه انداختند توي خيابانها به يك تظاهراتي. تظاهرات بحق لكن آنها از همين تظاهرات بحق مي‏خواهند استفاده ناحق بكنند.

آدمي كه ملي است، با امريكا خوب دشمن است همانطوري كه همه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز امريكا مي‏داند. براي اينكه دشمن شماره اول ما را برده است امريكا نگه داشته است. آن وقت هم كه آن بود، دشمن شماره يك ما آنها بودند اينها اذناب آنها بودند، اينها كساني بودند كه ماموريت داشتند براي وطنشان، يعني ماموريت داشتند كه اين وطن را نگذارند كه يك قدم جلو برود. مايي كه و شمايي كه و ملت ما كه دشمن شماره يكش را امريكا مي‏داند و حالا هم كه جوانها رفتند آنها را گرفتند ديدند كه مركز توطئه بوده آنجا.

(تاريخ سخنراني 16 آبان 1358)

مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوي لوموند (اريك رولو) با امام خميني (س)

سئوال: شما موضع دانشجويان ايراني را تاييد كرديد، آيا نگهداري گروگانها با قوانين اسلامي مطابقت دارد، حتي در موقع جنگ؟

جواب: آنجا من به شما گفتم مثل اينكه اشتباه به شما رسيد و شايد باز اين اشتباه را دستگاههاي تبليغات صهيونيستي كرده باشند. آنچه من گفتم اين بود كه ما نمي‏توانيم ملتي را كه اينقدر از امريكا ضربه ديده، اگر چنانچه امريكا شاه را نگه دارد و اين امر طولاني شود يا بخواهد مملكت ما را بمباران كند، ما نمي‏توانيم جوانان را كنترل كنيم. مردم ما پنجاه سال است كه از امريكا ضربه خورده‏اند. ممكن است كه جوانهاي ما اينجاها را خودشان به هم بزنند. من اينطور گفتم، نه اينكه ما ابتدائاً اين كار را مي‏كنيم. الان هم آنها در كمال خوشي و آسايش هستند و تبليغات آقاي كارتر بر خلاف اين است لكن واقع اين است. من فرستادم تحقيق كردم، به گروگانها هيچ صدمه‏اي نرسيده است و اسلام با همه مردم دنيا مي‏خواهد با خوبي رفتار كند. بله، اسلام با كساني كه توطئه گر هستند و بخواهند برخلاف مصالح مسلمين و مصالح بشر عملي بكنند با آنها هم سخت گيري مي‏كند.

( تاريخ مصاحبه: 9 آذر 1358)

مصاحبه با خبر نگاران در 27 آبان ماه 1358

سئوال: آيا حضرتعالي هنوز مي‏فرماييد كه اگر شاه به ايران بازنگردد گروگان‏هاي امريكايي آزاد نخواهند شد؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اين مسئله مربوط به ملت است. سي و پنج ميليون ملت ما خواستشان اين است و بايد ما بررسي كنيم راجع به اينكه چرا ملت ما مي‏خواهد كه شاه بيايد و تا نيايد دست از اين گروگانها برداشته نخواهد شد و چرا كارتر اينقدر اصرار دارد، قضيه اين نيست كه شاه بيايد ايران، ملت ما شاه را كه دشمن خودش مي‏داند مي‏خواهد چه بكند. يك تحفه‏اي نيست‏براي ملت ما كه بخواهد او را در موزه نگه دارد، بلكه مطلب اين است كه دو جهت هست كه ملت ما مي‏خواهند شاه بيايد و ما اصرار داريم، كه اين دو جهت‏يكيش اهميتش بيشتر از ديگري است. يك جهت راجع به اينكه ما ملتي هستيم كه الان اقتصادمان خيلي قوي نيست و داراييهاي ايران، بسيار در دست‏شاه مخلوع و بستگان اوست و اين در بانكهاي امريكا و ساير كشورها متمركز است. و اينها همه مال ملت است و اينكه ما اصرار داريم شاه را بياوريم براي اين است كه معلوم بشود كه اين اموال فقرا كه در دست اينها و عمال اينها هست در كجاها هست و بايد برگردد به ملت و مطلبي كه اهميتش بيشتر از اين است. اين است كه ما مي‏خواهيم او بيايد و ما ريشه اين جناياتي كه اين شخص در طول سي‏و هفت‏سال تقريبا به ايران كرده است و اين خيانتهايي كه به ايران كرده است و اين آدمكشيهاي دستجمعي كه كرده است ما به دست‏بياوريم كه اين با امر كي بوده. يك انسان، يك آدم كه مي‏خواهد در يك مملكتي حكومت كند بي‏جهت اينقدر جنايت نمي‏كند. اين عامل اشخاصي بوده است. خود ايشان هم مي‏گويد من مامور بودم براي وطنم. ما مي‏خواهيم آن امر را پيدا بكنيم كه آنكه امر كرده است كه ايشان در وطنش اينهمه جنايت‏بكند كيست و چه اشخاصي هستند؟ از اين جهت ملت ما اصرار دارد به اينكه اين آدم بيايد و اين دو مطلب ثابت‏بشود در محاكمه. محكمه هر جور حكم كرد عمل بشود. و اما اينكه كارتر اصرار دارد به اينكه ايشان نيايد، بايد ما ببينيم كه اين از باب اين است كه آقاي كارتر بشر دوست است و حس انساندوستي اين آقا، اين آقاي كارتر او را وادار كرده است كه اينقدر اصرار بكند و در مقابل ملتهاي اسلامي بايستد و ارعاب بكند و آنهمه مطالب پيش بيايد و منطقه را به خطر بيندازد، اين براي اين است كه يك آدمي است انساندوست و براي انساندوستي – كه – اين نحو مي‏كند؟ ما در آقاي كارتر اين انساندوستي را سراغ نداريم براي اينكه از اعمال ايشان معلوم است كه ايشان اين حس را ندارند. كسي كه يك جاني را در حفظ خودش و حمايت‏خودش به عنوان انساندوستي نگه مي‏دارد نبايد در ممالك بسيار، اينقدر جنايتها را و اينقدر آدمكشيها را علت‏باشد. اين آدم انساندوست نيست و حس انساندوستي اين چيز را نكرده است. اگر در ايشان حس انساندوستي بود. سي و پنج ميليون انسانهايي كه در ايران بودند كه يكيشان هم محمدرضا بود و همه از يك ملت و از يك كشور هستند، چه شد كه در ظرف سي‏و هفت‏سال آنهمه جنايات بر ما شد و اخيرا با دست اين شخص آنهمه كشتار مي‏شد و در حكومت آقاي كارتر بود و ايشان ابدا حس انساندوستي‏شان اسباب اين نشد كه يك تقاضايي لااقل از اين شخص بكند كه نكن اين كار را، بلكه آنطور كه ما مي‏دانيم ايشان علاوه بر اينكه تقاضا نكرده‏اند تهييج هم كرده‏اند. ، و اما اينكه اصرار دارند و از جهت انساندوستي معلوم شد نيست، معلوم مي‏شود براي اين است كه اسرار او فاش نشود، اسرار روساي امريكا فاش نشود. ما با بودن شاه در اينجا اسرار شخص كارتر و اسرار اسلاف او را فاش خواهيم كرد و به ملت امريكا ارائه خواهيم كرد و ملت امريكا مي‏فهمد كه گرفتار چه روساي جمهوري هستند كه ملتشان را به تباهي كشيده است و آبروي ملتشان را در بين مسلمين از بين برده است. ما براي اين مي‏خواهيم كه بيايد و ايشان براي اين جهت مي‏خواهد كه نيايد. اين اصرار او به نيامدن براي اينكه خوف اين را دارد كه اسرار فاش بشود و ايشان ديگر نتوانند در مملكت‏خودشان يك زندگي صحيح داشته باشند و ديگر رياست جمهوري ايشان هم فاتحه‏اش خوانده بشود و مملكت امريكا هم اگر مطلع بشود از مسائل و مطلع بشود از مصايب ما و مطلع بشود و رسانه‏هاي گروهي به آنها بفهمانند كه در اين مملكت چه گذشته است و اينها از دست روساي جمهور امريكا و ديگر روساي ابرقدرت، بر ما گذشته است اگر يك همچو احساسي را بكنند اين طرفداري از كارتر را نمي‏كنند و من هم احتمال اين را مي‏دهم كه طرفداري از كارتر يك قشر از اشخاصي است كه تحت نظر خود آنها هستند نظير آن طرفداريهايي كه در اينجا از شاه مي‏شد. از شاه مخلوع مي‏شد كه وقتي كه مثلا رئيس جمهور امريكا مي‏آمد به ايران عده كثيري را مي‏بردند به استقبال به اسم ملت. در صورتي كه ملت هرگز از اين امور اطلاع صحيح نداشت و هرگز حاضر نبود كه استقبال بكند از شاه يا از مهمانهاي شاه لكن آنها عده زيادي داشتند كه اين كارها را انجام مي‏دادند. من احتمال مي‏دهم كه آقاي كارتر هم عده زيادي از قبيل سازمان امنيت و اشخاصي كه مربوط به خودش است داشته باشد و آنها به دانشجوهاي ما در خارج اين اهانتها را مي‏كنند و اين سختي‏ها را مي‏گيرند و خود آقاي كارتر هم كه آقاي انساندوستي است دانشجوهاي ما كه براي تحصيل علم آنجا رفتند، در آنجا آنطور با آنها رفتار مي‏كند و وادار مي‏كند كه آنها را اذيت كنند، وادار مي‏كند كه سگ به جان آنها بيندازند و آنطور جنايات را بكنند. اين آقاي انساندوست وضعش اين است و ما كه يك ملت مظلومي هستيم ما مي‏خواهيم كه آن كسي كه به ما خيانت كرده است‏خودش و اساس كارهايش معلوم بشود.

سئوال: ولي اين جواب اين نيست كه آيا به اصطلاح اسرا آزاد خواهند شد يا نه؟ و ايشان آن جواب را مي‏خواهند.

جواب: جواب شد. براي اينكه – اسرا يعني – ملت نمي‏گذارد. ملت ما مي‏خواهد و نمي‏شود غير از اين، ما بر خلاف ملت نمي‏توانيم عمل بكنيم.

سئوال: آيا اين اسرا بنابراين همين جا خواهند ماند براي هميشه ؟

جواب: خواهند بود تا شاه بيايد. اختيار اين اسرا در دست كارتر است. اين اسرا را مي‏تواند كارتر اينجا آزاد كند مادامي كه بفرستد مجرم ما را به ما تحويل بدهد و ما هم اسرا را.

سئوال: و تنها در آن صورت است كه شاه برگردانده بشود. در غير اين صورت و لاغير؟

جواب: نه خير اينقدر بخواهد سئوال كند بيشتر از يك سئوال را جواب نمي‏دهم. نه خير بگوييد من وقت ندارم. ما بايد، بيشتر از اين وقت ندارم سئوال كنيد جوابتان را بدهم.

مصاحبه خبرنگار سي. بي. اس (S .B .C) امريكا با امام خميني (س)

سئوال: حضرت آيت‏الله، آقاي كارتر دولت ايران را متهم به عمليات تروريستي مي‏كند و مصرًا مي‏گويد كه اگر خداي ناخواسته چنانچه صدمه‏اي در ايران به اسرا وارد بشود رژيم شما مسئول اين مسئله خواهد بود.

جواب: ملت‏سي‏و پنج ميليوني تروريست هستند؟ ! از آقاي كارتر بايد پرسيد كه تشخيص شما در مسائل سياسي هم همين طور است كه يك ملت‏سي‏و پنج ميليوني كه همه پشتيباني از اينها كردند باز شما مي‏گوييد تروريست هستند! من ديدم كلامي كه از ايشان صادر شده است، مع‏الاسف كلام عاقلانه‏اي نبود كه: اينها دانشجو نيستند اينها لات هستند. اينها تروريست‏اند.

– دانشجوها، با لات در منطق شما يكي هستند؟ ! لات‏ها و اراذل با دانشجوها را شما در منطقتان يكي مي‏دانيد؟! توهين به دانشجوها در سراسر كشورهاي عالم نيست اين مطلب؟ ملت ما را شما تروريست مي‏دانيد؟ تشخيص شما در مسائل سياسي هم همين طور است كه ملت ما را تروريست‏بدانيد؟ ! شما مطمئن باشيد كه ملت ما مسلم است و مسلم تروريست نيست و با اينها با كمال رافت عمل مي‏كند. بهتر است از معامله شما با دانشجوهاي ما در خارج كشور كه آنطور شما داريد عمل مي‏كنيد آيا عمل شما تروريستي است كه دانشجوهاي ما را آنطور اذيت مي‏كنند و سگها را به جان آنها مي‏ريزند. يا نگهداري اينها در يك محفظه‏اي كه محل خودشان بوده است و همه جور آسايش برايشان فراهم است و آمدند ديدند و ما اجازه داديم كه هر روز بروند آنها را ببينند؟ اين عمل تروريستي است‏يا اين عمل انساني است؟ و اعمالي كه امثال شماها انجام مي‏دهيد يك اعمالي است كه شبيه به اعمال تروريستي است.

سئوال: حضرت امام اجازه مي‏فرماييد كه ايشان بروند به سفارت سابق امريكا و با گروگانها صحبت‏بكنند و از سلامتيشان به اصطلاح و رفتار خوبي كه با آنها مي‏شود به دنيا بگويند.

جواب: مانعي ندارد خوب بروند آنجا جوانها آنجا هستند و آنها هم مانعي پيششان نيست كه كسي برود ببيند – آنها – ببينند آنها سالم‏اند و حالشان خوب است و در رفاه هستند. ابدا چيزي كه موجب گرفتاري آنها باشد نيست. فقط در يك محلي هستند كه حفاظت مي‏شوند و ابدا آسيبي به آنها نخواهد وارد شد، اصلا، اصلش با اين امور با اسير اسلام بسيار رفتار انساني مي‏كند و او را از همه جهات حفظ مي‏كند و ما هم تابع اسلام هستيم و جوانهاي ما هم دانشجوهاي اسلامي هستند و با آنها حتما بدانيد كه رفتار خوب مي‏كنند – حتي من پسرم را گفتم كه بايد آن جهت را شما گوشزد كنيد و خودتان مشاهده كنيد و ايشان گفتند كه نه آنها حالشان خوب است و من اميدوارم كه تا آخر هم حال اينها خوب باشد و ابدا آسيبي به آنها وارد نشود و آنها از امريكا بخواند و از كارتر بخواهند كه وسايل آزادي آنها را او فراهم كند. ملت ما يك امر مشروعي دارد. يك حرف مشروعي دارد اين حرف را قبول كنند. اينها هم آزاد خواهند شد.

سئوال: اجازه مي‏فرماييد بگويم فقط خودشان بروند. مي‏فرماييد كه خودشان تنها بروند.

سئوال: حضرت آيت الله، در ازاء آزادي اسراي زن و سياهاني كه دستور فرموديد، شما چه انتظاري از دولت امريكا داريد؟

جواب: ما آزادي زنها را و آزادي سياهها را براي اين قايل شديم كه زنها در اسلام يك احترام ويژه دارند و سياهپوستان هم تحت فشار امريكا بودند و ظلم بر آنها شده است و آنها را ما آنطور مقصر نمي‏دانيم بلكه آنها شايد تحت فشار بودند كه اينجا آمدند و لهذا ما براي امتثال امر اسلام و خدا اين عمل را كرديم و انتظاري از آقاي كارتر نداريم و پاداشي نمي‏خواهيم. تمام مطلب ما اين است كه كارتر، اين خيانتكار را به ما پس بدهد و شخص مجرمي كه در يك مملكتي به يك ملتي جرم كرده است، در تمام قوانين دنيا اين است كه بايد پس داده بشود به خود آن مملكت و ايشان – بر تمام – بر خلاف تمام موازين عقلي و عقلايي عمل مي‏كند.

خبرنگار: حضرت آيت الله، به نظر ما يك مرد بسيار بسيار مهربان مي‏آييد. يك مرد مقدسي، چهره مقدسي داريد. خيلي قيافه حضرت آيت الله مردمي هست و من هم به عنوان يك انسان فقط آرزو مي‏كنم، دعا مي‏كنم كه خداي ناخواسته هيچگونه آسيبي به اصطلاح وارد نشود به روابط بين دو تا مملكت، چيز خارق‏العاده‏اي پيش نيايد.

منبع: خبرگزاری فارس

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

بازخوانی امداد غیبی الهی در تهاجم نظامی آمریکا به ایران از طریق صحرای طبس

طبس – بازخوانی امداد غیبی الهی در تهاجم نظامی آمریکا به ایران از طریق صحرای طبس

بازخوانی امداد غیبی الهی در تهاجم نظامی آمریکا به ایران از طریق صحرای طبس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *