تیتر خبرها

روايتي دسته اول از نحوه پيدا كردن قبر شهيد آیت الله سید محمد باقر صدر

شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

پایگاه خبری رهوا-19فرودین سالروز شهادت شهید سید محمد باقر صدر به دست یزید زمان صدام

پيشگفتار : درزمان صدام درپي قيامهايي كه شهيد صدر انجام مي داد وصدام ايشان راخطري براي خويش مي دانست بعداز انقلاب درايران ايشان را دستگير وازايشان خواست تا از تاييد انقلاب اسلامي وامام خميني دست بردارد ، وباصدور بيانيه اي ازمواضع حزب بعث حمايت وعضويت درحزب الدعوه راتحريم كند وفتواي تحريم حزب بحث راپس گيرد اما او بااين كار مخالفت نمودتاسرانجام سه روز بعد اورابه شهادت برساند ومخفيانه اورادفن نمايد. وقبر وي رانامعلوم بگمارد.وتنها يك گوركن كه درآن شب درمحل حضورداشته است محل دفن شهيد صدر رامي دانسته وباآن اوضاع خفقان در عراق اگر اين راز رافاش مي كرد بااينكه اين مرجع بزرگوار بيش از میلیونها مريد وياور داشت حكم اعدام براي اوداشت. درطي چند دهه مريدان ودوستداران شيعي بدنبال قبر مبارك اين عالم بزرگوار بودند كه سالها مخفي بوده است.

امام موسی صدر و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در لبنان

آنچه مي خوانيد داستاني است از جريان پيدا شدن قبراين بزرگوار كه 19 فروردين سالگر شهادت اين بزرگمرد تاريخ بوده است.

هنگامي كه سيد محمد باقر صدر درسال 1980 اعدام شد، سيد كامل عميدي اين خبررااز اخبار ساعت 9 شب راديو لندن شنيد. درآن موقع وي درشهر حله بود. بعداز شروع جنگ ميان عراق وايران و احضار وي به خدمت وظيفه سربازي ، به نجف اشرف رفت ودرمقبره هاي وادي السلام ، مخفي و به اتفاق برادر بزرگش و پسر عمويش (سيد محمد رضا) وپسر خواهرش ، سيد زهير عميدي ، نزديكي از گوركنان به نام خليل قزويني مشغول به كارشد. سيد كامل ، داوطلبانه به جستجوي قبر سيد صدر پرداخت تااينكه همان سال توانست اوسط گوركن ديگري به نام عباس بلاش خضير بركاوي ، آن راپيدا كند . چندي بعد سيد كامل عميدي ازنجف اشرف مجددا به شهر حله نقل مكن كرد.

عباس بلاش درسال 1986 ودردوران جنگ ايران وعراق ، براي گذراندن سربازي احضار شد. اوچون مي ترسيد كه دراين جنگ كشته شود ومحل قبر صدر گمنام بماند ، نزد دو نفر كه به آنها اعتماد داشت و عبارت بودند ازهلال حسين المختار و پيرمردي به نام رويضي رفت وموضوع رابه آنها اطلاع داد و وادارشان كرددرحرم امام علي (ع) قسم ياد كنند كه اين رازرافاش نكنند تامحل قبر رابه آنها نشان دهد وپس ازقسم خوردن آنها، درنيمه هاي شب ، محل قبررابه آنها نشان داد.

با خاك يكسان كردن قبرها پس ازانتفاضه شعبانيه:

پس از انتفاضه شعبانيه در 15 شعبان 1441 هجري قمري مصادف با 1991/3/3 ميلادي ، يكي از دستياران صدام حسين به نامبرده پيشنهاد كرد چنانچه بخواهيد ازشيعيان انتقام بگيريد قبرهاي آنان رانابود كنيد، همانطور كه انها شما رانارحت كردند. و واضح است كه هر خانواده عراقي قبري درقبرستان دارد.درپي اين پيشنهاد ، رژيم عراق عملا اقدام به احداث جاده هاي زيادي دراين قبرستان كرد. اين خيابانها باعث تغيير نشانه هاي مجموعه زيادي ازقبرها ازجمله قبر شهيد صدر شدند و قبر اين بزرگوار در وسط يكي ازاين خيابانها افتاد.

خیابانی که بری روی قبر شهید محمد باقر صدر کشیده شده بود

طي انتفاضه شعبانيه عليه رژيم صدام ، ماموران امنيتي ، عباس بلاش رادرمنطقه خان المخضر دستگير و درمورد اينكه آيا درباره قبر صدرباكسي صحبتي كرده است يانه ، ازاو بازجوئي كردند . اومطلقا موضوع راانكار كرد و بعداز تحمل انواع شكنجه ها اززندان آزاد شد.

پيدا كردن مجدد قبر پس از صاف كردن آن:

هنگامي كه سيد كامل محمد علي رحيم عميدي موضوع باخاك يكسان كردن گور سيد صدررا فهميدند ، به اين فكر افتاد كه راهي براي حفظ جسد ايشان پيدا كند ، ازاين رو به قبركن اولي يعني عباس بلاش خضير بركاوي نزديك شدتا محل گور را به وي نشان دهد و جسد را به جاي ديگري منتقل كنند. ازسوي ديگر عباس بلاش توانسته بود مجددا ازطريق گوركن ديگري به نام رسول كواخه ، محل قبر سيد صدر راشناسايي كند. رسول كواخه به اتفاق رويضي روي اين قبر نشانه اي گذاشته بودند.

درماه مارس 1994 ميلادي ( رمضان – شوال 1414 هجري قمري) شخصي به نام حميد علوان خوير كه ازدوستان عباس بلاش بود ، براي اي پيغام فرستاد ومحل قبر سيد صدر راازاو سئوال كرد. وي نخست ازدادن پاسخ امتناع كردوگفت (ازاين قبرچه مي خواهيد ؟ ) اين شخص در پاسخ پاسخ داد يكي ازدوستان مي خواهد آن را زيارت كند.

چند روز بعد سيد كامل عميدي نزد عباس بلاش رفت و موضوع رابا او درميان گذاشت . عباس پس ازتامل گفت سيدكامل ! اين كار شماگردن زدن درپي خواهد داشت . ولي انجام اين مهم راپذيرفت وگفت ، شهيد صدر درلحدسوي ولايت و شخصي ديگر به سوي بيابان آراميده اند. و سنگ لحد شهيد صدر بسته نشده است بلكه بازمانده و خاك ازهر سوي وارد آن ميشود و بر روي ابروي سمت راست وي يك شكاف ديده مي شود و محاسن وي نيز سوخته است . اما آن پيكر ديگر برروي لحدش قطعه چوبي قراردارد و دريك قطعه نايلون پيچيده شده است . سپس عباس بلاش پرسيد : آيا فتوايي ازعلما گرفته شده است ؟ پاسخ كاملا منفي بود.

اجازه گرفتن انتقال پيكر ازمراجع وهمسر سيد صدر

سيد كامل عميدي نزد سيده ام جعفر همسر سيد صدر رفت وموضوع انتقال پيكر صدررا باايشان مطرح كرد و ايشان هم موافقت نمودند.

درون قبر شهید محمد باقر صدر برای اولین انتقال

همچنين از شاگر سيد حسين بحرالعلوم خواست تا نزدايشان برود و بگويد كه قبر يكي ازروحانيون اوسط عوامل بعثي منهدم شده است ودرخيابان قرر گرفته است. آيا اجازه مي دهيد پيكر ايشان را ازاين مكان خارج نموده ودرجاي ديگري دفن كنيم ؟ كه سيد بحرالعلوم پاسخ داده بودند بقاي جسددراين محل ، هتك حرمت ايشان است . برو آن را خارج كن ، حتي اگر جسد سيد محمد باقر صدر باشد.

سيد عميدي پس از دريافت اجازه اين كار موضوع را به سيدالرحيم الشوكي وسيدمحمد صالح حكيم ، برادرسيد محمد سعيد حكيم ، مرجع كنوني واز سيدمحمد صالح خواست كه ازبرادرش هم اجازه بگيرد ، ولي نام صاحب جسد رابه او فاش نكرد . وي ازسيد كامل خواست كه نام صاحب پيكر را بگويد ، اماسيد كامل نپذيرفت ونامبرده بعدازسقوط رژيم صدام ، نام صاحب پيكر رافهميد.

تهيه تابوت وكفن

قبل ازانتقال جسد برحسب تصادف جسد يكي ازعلماي هند كه براي مقبره خصوصي در حرم علوي اورده بودند مورد ممانعت ماموران بعثي صدام قرارگرفت و جسد را در وادي سلام دفن كردند و تابوت ان را درمسجد شيخ طوسي باقي گذاشتند وسيد كامل بامشاهده اين تابوت پارچه نوشته اي كه روي آن جمله لااله الاالله محمد رسول الله نوشته شده بود از حاج حسن متولي مسجد اجازه استفاده ازآن راگرفت.

عمليات نخستين انتقال جسد:

قرار شد انتقال پيكر درروز 7 صفر 1415 هجري قمري مصادف با 1994/7/17 ميلادي انجام شود. شاهدان اين عمليات كه از ساعت 8 صلح اجراشد ، شش نفر وعبارت بودند از : 1- قبركن اولي عباس بلاش خضير ركابي 2- سيد كامل محمد علي رحيم عميدي 3- سرهنگ حمزه عباس نسيباوي (ابوهدي) 4- ابوحيدر ازدوستان ابوهدي 5- سيد فاضل ابوالجسام موسوي ايحاوي ازاهالي كوفه كه ازعمليات اخراج جسد عكس گرفت 6- مرتضي فرزند سيد كامل عميدي

درحال انتقال پیکر شهید محمد باقر صدر

عباس بلاش قبر را كه درنزديكي باجه اطلاعات دركنار درب ورودي غربي قبرستان وادي السلام قرارداشت ، تعريض كرد تا امكان دفن پيكر فراهم شود ، سپس سيد كامل عميدي وارد قبر شد ، ولي به زودي به علت شنيدن صداهايي يا گريه وترس از قبر خارج شد و پس از ازآرام شدن ، همراه عباس بلاش مجددا وارد قبر شد . آنها سيد صدر را ديدند كه انگار به تازگي دفن شده بود وجسد وي روبه حرم اما علي (ع) قرار داشت و دركنار وي جسد يكي از شهداي كه رو به بيابان بود ، قرار داشت . سيد كامل خاك رااز روي جسد سد صدر كه طبق رو به معمولي دفن نشده بود كنار زد. عباس بلاش ، پس ازقرار دادن كفن زير جسد، آن رابه طرف چپ برگرداند تابه پشت قرار بگيرد، درصورتي كه قبلا به طرف راست قرارداشت. وي به صورت سيد صدرنگاه كرد و ديد كه ازپشت سر ، گردنش رابريده اند وسوراخي را روي ابرو راستش مشاهده كرد كه با پنبه پر شده بود و جاي سه ضربه چاقو نيز درسينه اش ديده مي شد و نصف محاسن وي سوخته بود.

وي قطعه پنبه راازروي ابرويش برداشت .ناگهان قطرات خون خودبه خودجاري شدند. پس ازاينكه جسدرادرلبه قبرگذاشت خونهاي خشك شده آغشته به خاك رامشاهده كرد. سيد كامل هنوز اين خونها راهمراه پنبه و تابوت و قطعه پارچه رانزدخودنگهداري مي كند. همچنين مقداري ازمحاسن سيد صدر نزد حاج علي حلي نگهداري مي شود.(پس ازسقوط صدام دكتر مجاهد هاشمي نمونه اي ازخون به دست امده ازقبر شهيد سيد صدر ونمونه اي از خون دخترش صبا راگرفت و به ازمايشگاهي درلندن ارسال كرد پاسخ حكايت از مطابقت اين دوخون داشت.

پس از بيرون اوردن پيكر شهيد صدر ، ان را توسط يك ماشين كروناي سفيد رنگ متعلق به سيد حسين بحرالعلوم براي طواف به حرم حضرت اميرالمومنين عليه السلام منتقل نمودند.سيد كامل قبلا ازپسر خواهر خود(زهير عميدي) خواسته بود كه جاده منتهي به مرقد امام علي عليه السلام رامراقبت كند.آنها سه بار پيكر شهيد صدر رادور حرم شريف طواف دادند و براي او زيارت امين الله خواندند.

پس از آن سيد صدر رابه وادي السلام برگرداندندودرقطعه اي كه براي او خريداري كرده بودند به خاك سپردند و به منظور پوشش لوحي را روي آن گذاشتند كه بروي آن نوشته بود « مرحوم سيدمحمد علي عميدي : تاريخ وفات 1980/5/16» اين نام پدر سيد كامل بود.

پس از انتقال پيكر شهيد صدر خانواده صدر ويك سري از مريدان وعلما به زيارت قبر ايشان رفتند

انتقال دوباره پيكر شهيدصدردرسال 1997:

پس ازمدتي قبركن اولي بلاش همه جا ادرس محل جسدسيد صدر را منتشر مي كرد و دوستان او به زيارت قبر وي مي رفتند، ازجمله تعدادي ازپليس امدادي ، محصوصا عبدالمنعم كاظم زبرجاوي ويك مامور به نام همزه. اين موضوع باعث نگراني سيدكامل شد و تصميم گرفت بدون اطلاع عباس بلاش ، مجددا جسدرا به جاي ديگري منتقل كند و دراين امر ازكمك پسر خواهرش ، سيد زهير عميدي و ويك عكاس ودونفرديگر درخواست كمك گرفت. كه 3 نفر اخري نمي دانستند اين قبر كيست.

انتقال جسد شهید محمد باقر صدر برای دومین بار

اين كاردرتاريخ 1997/4/8 ، يعتي 17 سال پس از شهادت سيد صدر آغاز شد . آنها جسد رابه مكاني چسبيده به نكان اول ، يعني حدود يك يا نيم متر دورتر از آن منتقل كردند ولي قبر جديد به صورت يك سرداب كنده شد واين كاردو روز طول كشيد آنها در اين قبر آب مشاهده ورايحه خوشي را استشمام كردند.

هنگامي كه سيد زهير به دنبال اثر به جا مانده ازدستبند درزمان شكنجه شهيد صدر بود متوجه انگشترعقيقي درانگشت كوچك دست راست ايشان مي شود كه برروي آن تعداد گل ونام مبارك محمد نقش بسته بود.

انتقال جسد شهید محمد باقر صدر برای دومین بار

پس از اتمام اين كار، قبر رابه صورت نبش شده باقي گذاشتند وعباس بلاش رااحضاركردند وبه اوگفتند كه سيد حسين اسماعيل صدر جسد رابه مقبره خانوادگي برده است.

پس از به دست اوردن انگشتر سيد صدر ، سيدكامل عميدي ازسيد حسين اسماعيل صدر درموردانگشتر عمويش سول كرد و وي گفت كه يك انگشتر نقره عقيق يماني بودكه برروي آن تعداد شش گل كه نام پيامبر در وسط آن قرار داشت نقش بسته است كه نامبرده تصديق كرد كه اين همان انگشتر سيد صدر مي باشد.همچنين سيد كامل نزد خانم جعفر صدر هم كه رفته بود ايشان قبل از نشان دادن انگشتر تمامي مشخصات آن رابه به سيد كامل عميدي گفتند.

انگشتر سید محمد باقر صدر که در انتقال جسد برای دومین بار از دستش بیرون آمد

درماه رمضان 1427 هجري قمري ، جسد مطهر به دروازه ورودي شهر نجف اشرف منتقل شدتانهادهاي علمي واجتماعي پيرامون آن ايجاد شود. دراين مورد تمامي قطعه زمين پيرامون قبر ، بدون بازكردن قبر به محل جديد انتقال داده شد.

بعدازسقوط صدام اين مكان زيارتگاه مريدان ومحبين اهل البيت مي باشد.

منبع این روایت :مرصاد امروز

نوشته شده توسط وعده صادق

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

نگاهی به زندگی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

شهیدآیت الله سید محمد باقرصدر در پنجم ذی قعده ۱۳۵۳ قمری درشهرکاظمین چشم به جهان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *