تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)9) خبر / حمایتهای منافقانه از اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی ‏

حمایتهای منافقانه از اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی ‏

حمایتهای منافقانه از اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی گروهکهای سیاسی دگر اندیش و بعضا مرتبط با بیگانگان که بسیاری از آنان در روزهای اولیه انقلاب پرچم مبارزه با آمریکا را منافقانه به دوش گرفته بودند، با تسخیر لانه جاسوسی خلع سلاح شده و منافقانه از اقدام دانشجویان اعلام حمایت نمودند. شاید دلیل این کار این بود که آنان به شدت از رو شدن ارتباطات خود با سفارت آمریکا در هراس بودند و به این صورت میخواستند که پیش دستی نموده تا از آبرو ریزی خود جلو گیری نمایند و در صورت اطلاع دانشجویان از اسناد ارتباطات آنان بتوانند در آینده با مظلوم نمایی و زدن اتهامات به دانشجویان، آنان را در برابر اتهامات خود وادار به سکوت نمایند.  چهاردهم آبان 1358 اوّلین گروههای ضد انقلاب که اقدام دانشجویان پیرو خط امام را تأیید نمودند: 1- سازمان مجاهدین خلق( منافقین)سازمان مجاهدین خلق ایران با صدور اطّلاعیّه ای با عنوان « بنام خدا و به نام خلق قهرمان ایران»، بیان داشته است[1]همراه با برگزاری بزرگداشت روز سیزده آبان« روز دانشجو» و روز تظاهرات گروههای مختلف مردم در تأیید انقلاب اسلامی ایران و ضمن تقبیح امپریالیسم جهانی آمریکا موارد زیر را به حضور رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی و مردم ایران پیشنهاد داده و خاطر شان می سازیم که انقلاب بزرگ مردم ایران باید تا حصول نتیجة نهایی همچنان شور انقلابی خود را حفظ کند و برای نیل به اهداف از هیچگونه تلاش و مبارزه ای دریغ نکند:1– افشا و لغو کلّیّة قرار دادهای مختلف امپریالیستها(  قرار دادهای نظامی و نفتی)2– مصادره کردن کلّیّة سرمایه های ایران و آمریکا به ویژه در ایران که سالهای سال منابع مردم ما را چپاول کرده اند.3– افشاء اسامی کلّیّة مأمورین، شبکه ها و روابط سازمان سیا در ایران و پرونده های آنان4– قطع کامل روابط ایران و آمریکا تا تحویل شاه خائن به ایران                                    مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا                                                  سلام بر مبارزة متّحد ضد امپریالیستی خلق ایران 2- جنبش مسلمانان مبارزاین گروه اوّلین گروهی بود که با صدور اطّلاعیّه ای خطاب به دانشجویان خط امام از اقدام آنان حمایت نمود[2]:اشغال مقرّ امپریالیسم خونخوار آمریکا به دست پر توان شما نشانة اعتراض و نفرت عمیق ملّت ایران از اعمال جنایتکارانة امپریالیسم آمریکاست. این آمریکا حامی شاه جنایتکار است که باعث شکنجه  و کشتار عزیزترین فرزندان انقلابی می باشد.شما با اشغال لانة جاسوسی سیا و مقرّ طرح نقشه های شوم ضد انقلابی و ضد مردمی، بار دیگر پیام شهدای به خون خفتة خلق مسلمان ایران را به گوش جهانیان میرسانید که تا نا بودی کامل امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا نهضت انقلابی ما ادامه دارد.شما با این حرکت انقلابی خود چهرة لیبرالیستهای سازشکار و ارتجاع حامی امپریالیسم را افشا نمودید و آنان را در تنگنا قرار داده اید.آمریکای جنایتکار باید شاه فراری را به دادگاههای انقلابی ایران تحویل دهد. تا خلق ما این بزرگترین جنایتکار تاریخ را به محاکمه بکشد.آمریکا باید بداند که توطئه هایش علیه انقلاب ایران و همراهش با صهیونیسم اسرائیل و کشتار خلق محروم جنوب لبنان و فلسطین را ما با تداوم و حرکت انقلابی خود نابود خواهیم کرد. این اسلحه های امپریالیسم آمریکا بود که به سوی فرزندان خلق ایران نشانه رفت و اینک باید خرید کلّیّة این سلاحها ممنوع و تمامی قرار دادهای ضد مردمی با آمریکا لغو شود.خواهران و برادران مبارز!شما با این حرکت انقلابی خود بار دیگر گفتة امام را که « روابط با آمریکا را ما میخواهیم چه کنیم؟»  مستحکمتر اعلام نموده اید و اعلام نموده اید که خلق مسلمان ایران خواهان قطع کامل روابط با امپریالیسم آمریکا است.درود بر شما فرزندان مسلمان که ماهیّت ضد امپریالیستی اسلام را در مبارزه با امپریالیسم آمریکا عیان ساختید.                                      پیروز باد انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی                                                                            مرگ بر امپریالیسم آمریکا                                                                            جنبش مسلمانان مبارز این گروه انقلابی نما در نشریّة خود بنام « امّت» تا دو هفته بعد هیچگونه اشاره ای به این اطّلاعیه ننمود و اظهار نظری در رابطه با تسخیر لانة جاسوسی نکرد.  3- جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران «جاما»[3]جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران«جاما» طیّ اطّلاعیّه ای در رابطه با اشغال انقلابی سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خاطر نشان ساخته است:انقلاب ایران علیه استعمار جهانی و امپریالیسم آمریکا وارد مرحله جدیدی می شود. تظاهرات ضد امپریالیستی مردم ایران در روز عیدقربان با عمل انقلابی اشغال سفارت آمریکا جهت گیری جنبش ضد استعماری مردم مسلمان ایران را به اوج خود رساند و همانطور که در روز 13 آبان در سال گذشته با شهادت جوانان جانباز ما در دانشگاه نقطه حرکت قطعی به سوی پیروزی انقلاب انقلابی دانشجویان جنبش پیروزمند ما را به فصل جدیدی از مبارزة ضد استعماری وارد کرد. به این امید که 13 آبان سال بعد را به روز پیروزی جنبش علیه سرمایه داری و استعمار بدل کنیم. جاما از حرکت انقلابی دانشجویان علیه تجاوزات و مداخلات امپریالیسم آمریکا طرفداری می کند و همراه همة نیروهای انقلابی مسلمان رهنمود های آگاهانه رهبر عالیقدر انقلاب را پذیرا خواهد بود. 4- حزب تودة ایرانحزب تودة ایران که خود از مبارزان اصلی بر ضد امپریالیسم آمریکاست[4]مردم ایران با شنیدن خبر اشغال لانه جاسوسان و توطئه گران آمریکا درست همانند روزی که شاه خائن فرار کرد، در خیابان ها به شادی پرداختند و گل و نقل پخش کردند. همة نیروهای انقلابی نیز  پشتیبانی خود را از این عمل به جا و شجاعانه ابراز کردند.حزب تودة ایران که خود از مبارزان اصلی بر ضد امپریالیسم آمریکاست، این آگاهی و دلیری مردم ایران، این عزم راسخ و اراده را تحسین می کند و تهنیت می گوید. مردم ایران  امپریالیسم آمریکا را نه فقط به عنوان دشمنی که ددمنشی چون رژیم پهلوی را به آنها تحمیل کرده بود، می شناسد، بلکه دست جنایتکار و خون آلود این دشمن را در تمام توطئه های نُه ماهة پس از انقلاب ایران افروختن جنگ برادر کشی در کردستان و خوزستان و ترور شخصیّت های سیاسی و مذهبی و انقلابی، خرابکاری در اقتصاد کشور و در دستگاه دولتی، کارزار تبلیغاتی ضد انقلابی در داخل و خارج ،تدارک اشغال نظامی خلیج فارس و…. به خوبی دیده اند و می بینند. پانزدهم آبان 1358در ادامة تأیید اقدام دانشجویان خط امام جریانات طرفدار سازش با آمریکا در این روز نیز اطلاعیه ها و بیانیه هایی اعجاب انگیز و حاکی از تعجیل در جلو گیری از رسوائی خود، صادر مینمایند. در رأس این جریانات نهضت ازادی میباشد که خواهان قطع رابطه با آمریکا نیز میگردد:1- نهضت آزادی[5]رابطه با آمریکا را قطع کنید!نهضت آزادي که اعضای آن دولت موقّت را تشکیل داده بودند و  از جانب نیروهای انقلاب به علّت سازشکاری با آمریکا و مذاکره با برژینسکی شدیداً تحت تهاجم قرار گرفته اند، طي اطّلاعیّه اي اعجاب انگیز خواستار « قطع رابطة ايران با آمريکا!» میشوند. در اين اطّلاعیّه با تکيه بر شعار ( استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي) که در آن خصلت ضد استعماري انقلاب اسلامي ايران آشکارا مشاهده مي شود، آمده است.[6]يا ايهاالذّين امنوا لاتتّخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالاً ودّوا ما عنتّم قد بدت‌البغضاء من افواههم و ماتخفي صدورهم اكبر قد بيّنا لكم‌الايات ان كنتم تعقلون[7] آزادي، استقلال، جمهوري اسلامي، شعار مردم انقلابي ايران در سراسر سال گذشته و گزارشگر خواستهاي آنان پس از انقلاب بوده و هست. در اين خواست، خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران آشكارا ديده مي‌شود، و تحقّق اين خواست، بزرگترين عمل انقلابي انقلابيان مسلمان ايران است. آمریکاي استعمارگر و سردستة استعمارگران دشمن بزرگ خلقهاي مستضعف جهان شناخته شده و نه تنها بعنوان سردسته، بلكه رمز و سمبل استعمار بايد هدف اصلي و اساسي ضداستعماريان راستين و نستوه باشد. دانشجويان انقلابي مسلمان با تصرّف سفارت آمریکا، با وضوح تمام خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران را اعلام كرده‌اند و مردم مبارز ايران با تأیيد خود نشان داده‌اند كه به خوبي راهي را كه بايد در پيش داشت تشخيص مي‌دهند. غرض ما از صدور اين بيانيه دوباره كاري و تأیيد نيست. غرض ما آنستكه از اين برداشت ضداستعماري انقلابي درس بياموزيم و نتيجه‌گيري كنيم. تصرّف سفارت آمریکا، يك اعتراض ساده به سياست آمریکا نيست. اعتراض به راه و رسمي است كه استعمار كور و خشن آمریکا در سراسر جهان رهبري ميكند و يكي از مصاديق كوچك آن حمايت از محمّدرضا پهلوي و اطرافيان او و پذيرائي آنان در خاك خود و يا با كمك و تأیيدش در گوشه و كنارهاي ديگر دنياست. از اين ‌رو منطق مبارزة ضداستعماري دانشجويان و همه مردم انقلابي ضداستعماري ايران را نبايد نيمه‌كاره رها ساخت. شورای انقلاب كه از طرف امام امّت مسئول ادارة امور كشور شده است بايد به دنبال يادداشت دولت برادر مبارزمان آقاي مهندس بازرگان، در خصوص استرداد « محمّدرضا پهلوي» درصدد قطع روابط سياسي با آمریکا برآید. در اينجا نميتوان از نحوه كار سخن گفت. شورای انقلاب با توجّه به امكانات موجود ميتواند و بايد هرچه زودتر بهترين راه را در رابطه با اشغال سفارت آمریکا و خصوصاً با پيروي از رهنمودهاي امام امّت، تعيين كند و به ‌اين قطع روابط كه عملاً توسط امام و امّت  اعلام شده ‌است، جنبة رسميّت ديپلماتيك ببخشد.خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران، بيانات صريح امام و شعارهاي روشن مردم، دربارة قطع رابطة سياسي ايران با سردستة استعمارگران محل ترديدي برای پيروان راه و رسم و خط امام باقي نمي‌گذارد و امام و امّت منتظرند كه شورای انقلاب اين قطع رابطه را اعلام كند. انشاءالله                                                                                                                                       نهضت آزادي ايران پانزدهم آبان 13582- جبهة ملّی[8]همزمان با تسخیر لانة جاسوسی جبهة ملّی ایران طی بیانیّه ای  توطئه های امپریالیسم آمریکا را به شدّت محکوم کرد[9]:اقامت مخمد رضا پهلوی شاه خائن و مخلوع ایران در آمریکا و اجتماع عناصر مرتبط با بیگانه و دست نشاندگان سیاستهای استعماری در خاک آمریکا و طرح توطئه بر علیه انقلاب ایران ابعاد جدیدی به خود گرفته است. محافل امپریالیستی آمریکا با فراهم ساختن امکانات ارتباط و کمک به طرح ریزی توطئه های جدید به شکل مرکز فعّال ضد انقلاب ایران در آمده اند. اظهارات سفیر عراق در لبنان علیه ایران و طرح ادّعاهای جدید دولت عراق که به دشمنی و نفاق و برادر کشی در سرزمین ما دامن میزند به نوبة خود جنبة دیگری از هجوم امپریالیسم جهانی علیه انقلاب بزرگ کشور ما محسوب میشود. اکنون موقع آن است که یک دل و یک زبان و هوشیار و آگاه در برابر دسائس امپریالیسم با وحدت و همبستگی هر چه بیشتر اقدام کنیم و نقشه های شوم دشمنان حاکمیّت و استقلال ملّی را خنثی سازیم.                                                                        جبهة ملّی ایران 3- تلگرام این سازمان مجاهدین خلق ایران به امام در رابطه با تسخیر لانة جاسوسی[10]بسم الله الرحمن الرّحیمپدر گرامیمان!اکنون که انقلاب رهایی بخش اسلامی و ضد امپریالیستی ایران در مسیر حقیقی مردمی خود مجدّداً اوج گرفته است و بر آن است که اندیشه های استعماری و آمریکایی شاه خائن را از بن بر انداخته و راه هر گونه بازگشت را بر آنها سدّ کند، فرزندان مجاهد شما که اکیداً خواستار ادامة رسالت ضد استعماری شما هستند، جانهای نا چیز خود را که کمترین فدیه رهایی این میهن و این خلق و این مکتب است بر کف گرفته و آمادگی نثار کردن آنها را با همة توانائیهای نا چیز تر سیاسی و نظامی اشان اعلام میدارند. به انتظار فرمان قاطع امام در ریشه کنی همة بنیادهای امپریالیستی و صهیونیستی 4- جبهة دموکراتیک ملّی ایران[11] در گوشه ای از اطلاعیة[12] این گروه آمده است:مبارزان ضد امپریالیسم ایران! اینک بار دیگر به برکت خیزش و خروش توده های مردم مبارز ضد امپریالیستی در میهن ما دوباره اوج گرفته است. بکوشیم تا این مشعل نجات بخش را پایدار نگه بداریم. بکوشیم از هر گونه انحرافی که میخواهند به آن تحمیل نمایند جلو بگیریم. بکوشیم برای پیروزی این مبارزه، آزادی و دموکراسی، یعنی حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را که اینک لگد مال « خبرگان» شده است، احیا کنیم. و بکوشیم تا امپریالیسم را با پایگاه همیشگی اش ارتجاع، یکجا به زباله دان تاریخ بفرستیم. باز پس گرفتن شاه خائن لازم است، امّا کافی نیست. مصادرة سرمایه های امپریالیستی در ایران. افشای نام تمام عمّال امپریالیسم و انتشار اسناد و مدارک و قرار دادهای امپریالیستی. گسترش مبارزه برای قطع نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امپریالیسم از میهن ما. خواست امروز همة مبارزان ضد امپریالیست است                                                       جبهة دموکراتیک ملّی ایران 15/8/58


[1] اطّلاعات ، 14 آبان 58 ص11

[2] اطّلاعات ، 14 ابان 58 ص12- این گروه اطّلاعیّة دیگری نیز  در 15 آبان صادر مینماید و در آن بیان میدارد که ما فرد فرد دانشجویان را میستائیم و به صداقت شما ایمان داریم.( اطّلاعلت، 16 آبان 58 ص12)

[3] اطّلاعات، 14 آبان 58،ص 12

[4]اطّلاعات، 14 آبان 58،ص 12

-[5] تعدادی از مرتبطین با لانة جاسوسی از اعضای مهمّ این گروه بوده اند و با هماهنگی جاسوسان آمریکایی در بسیاری از توطئه های بر اندازی نظام جمهوری اسلامی شرکت داشته اند. مهمترین توطئه ای که اعضای این گروه همگام با سایر گروههای مرتبط با لانة جاسوسی طراحی و اجرا نمودند، ماجرای انحلال مجلس خبرگان و آمادگی برای استعفای دسته جمعی اعضای دولت موقّت و شورش در صورت عدم پذیرش انحلال مجلس خبرگان، توسط امام بوده است. در این توطئه که سازمانده اصلی آن عباس امیر انتظام و جاسوسان آمریکایی بوده و تعدادی از مرتبطین با سفارت آمریکا مانند رحمت الله مقدم مراغه ای شرکت داشته اند. و شخص مهندس مهدی بازرگان و  اعضای دولت موقّت نیزکه اکثراًَ از نهضت آزادی بوده اند با آن موافقت و در اجرای آن شرکت مینمایند. اشخاصی که  از این گروه با سفارت آمریکا تماس داشته اند عبارتند از: عباس امیر انتظام از اعضای اوّلیّة این گروه که با رسوائی او در قضیة انحلال مجلس خبرگان و دستگیری و محاکمة او این گروه به روش همیشگی و در میان بهت و نا باوری حتّی شخص امیر انتظام، عضویّت او در نهضت آزادی را انکار و اعلام کرد که او فقط چند ماه با ما بیشتر همکاری نداشته است. حسن نزیه از بنیانگذاران اوّلیّة این گروه و رئیس شرکت نفت در دولت موقّت ناصر میناچی وزیر ارشاد دولت موقّت

[6]اطّلاعات 20/8/58 ص 12 امام در آخرین روزهای زندگی خود در رابطه با تفکّرات این جریان نکاتی را بیان کرده اند که بسیار روشنگر میباشد: « … در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي، مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاً گفت آن است كه پروندة اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت موقّت اوّل انقلاب شهادت مي دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدّي وابستگي كشور ايران به آمریکا است و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمریکاي جهانخوار را  كه هر چه بدبختي ملّت مظلوم ايران و ساير ملّت هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست  بهتر از شوروي ملحد مي دانند و اين از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقات هاي مكرّر اعضاي نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها كه اگر خداي متعالي عنايت نفرموده بود و مدّتي در حكومت موقّت باقي مانده بودند، ملّت هاي مظلوم به ويژه ملّت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سیلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرن ها سربلند نمي كرد.» صحیفة نور، ج بیست و دو ص 384 بهمن1366

[7]-آل عمران آیة 118

[8]– متأسّفانه ضدّیت اعضای این جبهه با انقلاب در میان تمام گروههای ضد انقلاب بی نظیر است. شاپور بختیار، تیمسار احمد مدنی، ابوالحسن بنی صدر، ابوالفتح بنی صدر، امیر انتظام، ابوالفضل قاسمی، طاهر احمد زاده، هدایت الله متین دفتری و … از این جبهه و احزاب مرتبط با آن بوده اند. اکثر مرتبطین با آمریکا نیز که اسنادشان از لانة جاسوسی به دست آمده است، از اعضای این جبهه بوده اند.

[9]– اطّلاعات ، 15 آبان 58 ص11

[10]اطّلاعات ، 165 ابان 58 ص12

[11] – رهبری این جبهه از کفر، بر عهدة هدایت الله متین دفتری فرزند نخست وزیر رضاخان احمد متین دفتری و نوة دختری دکتر مصدق نهاده شده است. عوامفریبی و شارلاتان بازی و دروغپردازی و غربزدگی و ضدیّت با دین و وابستگی به اجانب در وجود این شخص بی نظیر است. او قبل از تسخیر لانة جاسوسی به دلیل مخالفتهای علنی با مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه و بر پایی شورشهای خیابانی منجر به خشونت و  احتمال دستگیری، فراری شد و سپس از کشور به دامان اربابان خود فرار نمود. اسناد لانة جاسوسی نشانگر ارتباط او با سفارت آمریکا در تهران است. در مکتب بزرگانی چون پدر و پدر بزرگ درس خواندن و سیاست آموختن عنصری بی وطن و بی اعتقاد به مبدأ و معاد، چون او پرورش میدهد. او شریک تجاری نصیری رئیس ساواک بود و در روزهای اوّلیة پیروزی انقلاب اسناد بسیاری را از مرکز اسناد ملّی بیرون برد تا سوابق او و استادان و  دوستانش برای همیشه پنهان بماند.(خاطرات آیت الله خلخالی، نشر سایه، 1379 چاپ اوّل،ص282)

[12]اطّلاعات،20 آبان 1358ص3

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

چرا قرارداد 1975 مرزی الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟

  چرا قرارداد 1975   مرزی  الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟ گر چه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *