تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / سفرنامه مصور حج عمره _ سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره 1390

سفرنامه مصور حج عمره _ سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره 1390

سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره. 1390

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره. 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. خدایا در هر صورت به کنار خانه ات آمده ایم. امیدوار به کرمت و عفو کریمانه ات. اینجا قدمگاه ابراهیم و اسماعیل و همه خوبان عالم است. پیامبر در اینجا طواف نموده است و علی و فاطمه. حسن و حسین همه معصومان. فیه آیات بینات. سلام الله بر همه آنان باد. بر ذره ذره مساحت این بیت بوسه ای عاشقانه باد. بر جای پای تک تک آنان. و بر بر ذره ذره مساحت آن قطره اشک شوق و حسرت و تواضع و تسلیم باد!
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. خدایا در هر صورت به کنار خانه ات آمده ایم. امیدوار به کرمت و عفو کریمانه ات. اینجا قدمگاه ابراهیم و اسماعیل و همه خوبان عالم است. پیامبر در اینجا طواف نموده است و علی و فاطمه. حسن و حسین و همه معصومان و گل سر سبد عالم منجی عالم از شر مستکبران و ظالمان.. فیه آیات بینات. سلام الله بر همه آنان باد. بر ذره ذره مساحت این بیت بوسه ای عاشقانه باد. بر جای پای تک تک آنان. و بر ذره ذره مساحت آن قطره اشک شوق و حسرت و تواضع و تسلیم باد! خدایا از ما بپذیر.

 

 سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. خدایا در هر صورت به کنار خانه ات آمده ایم. امیدوار به کرمت و عفو کریمانه ات. اینجا قدمگاه ابراهیم و اسماعیل و همه خوبان عالم است. پیامبر در اینجا طواف نموده است و علی و فاطمه. حسن و حسین و همه معصومان و گل سر سبد عالم منجی عالم از شر مستکبران و ظالمان.. فیه آیات بینات. سلام الله بر همه آنان باد. بر ذره ذره مساحت این بیت بوسه ای عاشقانه باد. بر جای پای تک تک آنان. و بر ذره ذره مساحت آن قطره اشک شوق و حسرت و تواضع و تسلیم باد! خدایا از ما بپذیر. با همراهان در کنار خانه آزاد خدا! و کعبه
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. خدایا در هر صورت به کنار خانه ات آمده ایم. امیدوار به کرمت و عفو کریمانه ات. اینجا قدمگاه ابراهیم و اسماعیل و همه خوبان عالم است. پیامبر در اینجا طواف نموده است و علی و فاطمه. حسن و حسین و همه معصومان و گل سر سبد عالم منجی عالم از شر مستکبران و ظالمان.. فیه آیات بینات. سلام الله بر همه آنان باد. بر ذره ذره مساحت این بیت بوسه ای عاشقانه باد. بر جای پای تک تک آنان. و بر ذره ذره مساحت آن قطره اشک شوق و حسرت و تواضع و تسلیم باد! خدایا از ما بپذیر. با همراهان در کنار خانه آزاد خدا! و کعبه

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- عزم خانه خدا کرده بودیم. اما خدا از این سفر مقصودش عزم داشتن برای رسیدن به بندگی خود اعلام نموده بود. به حریم کعبه رفتم به درون رهم ندادند. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. خدایا در هر صورت به کنار خانه ات آمده ایم. امیدوار به کرمت و عفو کریمانه ات. اینجا قدمگاه ابراهیم و اسماعیل و همه خوبان عالم است. پیامبر در اینجا طواف نموده است و علی و فاطمه. حسن و حسین همه معصومان. فیه آیات بینات. سلام الله بر همه آنان باد. بر ذره ذره مساحت این بیت بوسه ای عاشقانه باد. بر جای پای تک تک آنان. و بر بر ذره ذره مساحت آن قطره اشک شوق و حسرت و تواضع و تسلیم باد!
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390-
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390-
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390-
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390-
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390-

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- در کنار آب زمزم که دیگر از زیر زمین سابق خبری نیست و با لوله به اینجا منتقل شده است. همان چشمه ای که در زیر پای اسماعیل و با توکل و تلاش مادرش میان صفا و مروه جستن کرد و او را و همه انسانهای تاریخ را سیراب نمود و شفای دردهای نهفته جوامع بشری گردید.
– سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390- در کنار آب زمزم که دیگر از زیر زمین سابق خبری نیست و با لوله به اینجا منتقل شده است. همان چشمه ای که در زیر پای اسماعیل و با توکل و تلاش مادرش میان صفا و مروه جستن کرد و او را و همه انسانهای تاریخ را سیراب نمود و شفای دردهای نهفته جوامع بشری گردید.

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 با یکی از اساتید دانشگاه شیراز در مقابل مسجد الحرام و مسعا
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 با یکی از اساتید دانشگاه شیراز در مقابل مسجد الحرام و مسعا

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 - مسعی
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 – مسعی
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 - لحظات محرم شدن. لبیک اللهم لبیک. آمده ایم که از همه عقاید و مکاتب و نظریه ی خانمانسوز بشری جدا شویم و در پیشگاه با عظمت تو تسلیم گردیم و خود را به تو دین تو که همان ملّه ابیکم ابراهیم است بسپاریم. و گام در مسیر فطرت پاک الهی خود بگذاریم. ان الحمد و النعمه لک و الملک. لا شریک لک.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 – لحظات محرم شدن. لبیک اللهم لبیک. آمده ایم که از همه عقاید و مکاتب و نظریه ی خانمانسوز بشری جدا شویم و در پیشگاه با عظمت تو تسلیم گردیم و خود را به تو دین تو که همان ملّه ابیکم ابراهیم است بسپاریم. و گام در مسیر فطرت پاک الهی خود بگذاریم. ان الحمد و النعمه لک و الملک. لا شریک لک.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 - لحظات محرم شدن. لبیک اللهم لبیک. آمده ایم که از همه عقاید و مکاتب و نظریه ی خانمانسوز بشری جدا شویم و در پیشگاه با عظمت تو تسلیم گردیم و خود را به تو دین تو که همان ملّه ابیکم ابراهیم است بسپاریم. و گام در مسیر فطرت پاک الهی خود بگذاریم. ان الحمد و النعمه لک و الملک. لا شریک لک.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 – لحظات اولیه  محرم شدن و حرکت به سوی خانه خدا. لبیک اللهم لبیک. آمده ایم که از همه عقاید و مکاتب و نظریه ی خانمانسوز بشری جدا شویم و در پیشگاه با عظمت تو تسلیم گردیم و خود را به تو دین تو که همان ملّه ابیکم ابراهیم است بسپاریم. و گام در مسیر فطرت پاک الهی خود بگذاریم. ان الحمد و النعمه لک و الملک. لا شریک لک.

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 - عرفات جبل الرحمه با دکتر طالب نژاد از اساتید بخش مدیریت دانشگاه شیراز
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 – عرفات جبل الرحمه با دکتر طالب نژاد از اساتید بخش مدیریت دانشگاه شیراز

 

 

مسعی سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 -
مسعی –  سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 –

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 - عرفات جبل الرحمه
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 – عرفات جبل الرحمه . کوه رحمت. همان کوهی که سالار شهیدان بر بالای آن با یاران آزاده خود دعای عرفه را انشاء نمود و خواند. الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع….
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 - ساختمانهایی که ساخته اند تا شکوه خانه رب العالمین را بکاهند. این هادم ابنیه الشرک و النفاق
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر حج عمره اساتید دانشگاه . 1390 – ساختمانهایی که ساخته اند تا شکوه خانه رب العالمین را بکاهند. این هادم ابنیه الشرک و النفاق!

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

سید محمد هاشم پوریزدانپرست

گذری بر چگونگی « تدوین نظامنامه انتخابات و تدوین قانون اساسی و متمّم آن » در مجلس شورای ملی اوّل مشروطه – قسمت سوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

  ظهور نظریه مشروطه مشروعه  امّا پس از پیروزی، با آشكار شدن ماهیت و مبنای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *