تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)3) کتاب های تألیفی مسئول سایت تسخیر / خاطرات نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – سید محمد هاشم پوریزدانپرست قسمت دوازدهم

خاطرات نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – سید محمد هاشم پوریزدانپرست قسمت دوازدهم

چهارمین روز

16 آبان 1358

16 ذی‌الحجة‌الحرام 1399

7 نوامبر 1979

آمریکا هیچ غلطی نمی­تواند بکند

 

هلی کوپتر به جا مانده از نیروهای مهاجم و متجاوز  آمریکایی
هلی کوپتر به جا مانده از نیروهای مهاجم و متجاوز آمریکایی

ساعت چهار تا شش صبح نوبت نگهباني من بود. خستگي و بي‌خوابي و كسالت آزارم مي‌داد. براي اينكه خوابم نبرد چند بار به صورتم آب زدم.

دو طرف پشت‌بام رو به حياط ساختمان ويزا و حياط اصلي است و دو طرف ديگر آن، به ديوار بلند ساختمان­هاي بغل متصل است.

فاصلة بين دو ديوار را با سرعت مي‌روم و مي‌آيم تا شايد بي‌خوابي از سرم بپرد. به هر صورت ما دانشجويان، نظامي و آموزش ديده نيستيم و به بي‌خوابي هم عادت نكرده‌ايم.

پاس قبلي من ساعت ده تا دوازده شب بود. بعد از چهار ساعت يك پاس دو ساعته ديگر، در شبانه‌روز چهار پاس آن هم علاوه بر كارهاي گوناگوني كه طي روز بايد انجام بدهيم، خيلي سنگين است. در دوران سربازي هم تعداد پاس­ها و زمان هر پاس كمتر از اين است. اما اينجا محيط نظامي و يا محيط غيرنظامي! نيست. اينجا موضوع گروگان‌گيري و درافتادن با يك ابرقدرت است كه سال­ها بر كشور ما تسلط داشته و تا بخواهي عوامل داخلي و نفوذی در هر لباس دارد، همين فكر موجب مي‌شود خود را بيدار نگهدارم و چشمان خستة خود را به محوطه بدوزم.

 ساعت شش تنها آرزويم يك خواب چند ساعته است. با ديدن پاسبخش و نگهبان بعدي، مانند پرنده‌اي كه از قفس آزاد شده باشد، اسلحه و خشاب اضافي را تحويل مي‌دهم و با خواندن نماز صبح و صدا‌ زدن بچه‌ها براي خواندن نماز، سرم را روي پتو مي‌گذارم و بدون تعويض لباس نظامي به خواب مي‌روم.

 حدود ساعت ده صبح با سر و صداي چند تن از دوستان از خواب بيدار مي‌شوم، اما احساس كسالت مي‌كنم. بدجوري سرما خورده‌ام. ديشب بي‌احتياطي كرده بودم و و عليرغم بدي هوا، با پيراهن و ژاكت براي نگهباني رفتم. سرما خورده بودم و بي‌خوابي و ضعف صبحگاهي هم به همين دليل بوده است. يكي از بچه‌ها مي‌خواهد طبابت ‌كند و مورد اعتراض دانشجويان پزشكي حاضر قرار مي‌گيرد. خلاصه دوستان مقداري قرص و دوا برايم مي‌آورند و به علت مريضي مورد محبت مضاعف قرار مي‌گيرم. امروز نوبت ظرف شستن من هم است كه بچه‌ها نمي‌گذارند و خودشان انجام مي‌دهند.

 از ديشب گروگان جوان را هم از اتاق ما برده‌اند و خيال همه راحت شده است.

صداي شليك هفت هشت گلولة مسلسل‌وار همه را هشيار مي‌كند. چند نفر از بچه‌ها بيرون مي‌دوند و ما هم سراسيمه از پنجره‌ها به بيرون نگاه مي‌كنيم. تعدادي از بچه‌ها دارند به سمت اتاق عملیات مي‌دوند. لحظاتي بعد خبر مي‌رسد چيزي نبوده، امیرسعیدی دسته‌گل به آب داده و در اتاق عمليات و در حالي كه تعدادي از دانشجويان نيز حضور داشته‌ و مشغول صحبت بوده‌اند، ايشان روي يكي از مبل­ها مشغول دست‌كاري مسلسل يوزي بوده که دستش روي ماشه رفته و هفت هشت گلوله شليك مي‌شود. خوشبختانه گلوله­ها به علت بالا بودن سر اسلحه به سقف اصابت مي‌كند. خدا رحم كرده است. امیرسعیدی شديد ترسيده. هر كس او را مي‌بيند كلي طعنه و متلك بارش مي‌كند.

مردم از اقشار گوناگون حتی زنان با فرزندان كوچك خود از هر سو به سمت لانة جاسوسی در حركتند و شعار «مرگ بر كارتر» و «مرگ بر آمریکا» لحظه‌اي قطع نمي‌شود.

اخبار رسيده حاكي از اين است كه كارتر جهت خلاص شدن از قضية شاه و بن‌بستي كه در آن گرفتار شده، تصميم گرفته است او را از آمریکا بيرون كند. علي‌الظاهر وزارت خارجة آمریکا اين موضوع را به وزارت خارجة ايران اعلام نموده است.

دانشجويان اطلاعیه‌اي در اين رابطه صادر، و از بلندگوي سفارت براي جمعیت خوانده مي‌شود، مردم حاضر بعد از شنيدن هر بند، با شعارهاي خود مفاد آن را تأييد مي‌كنند. متن تايپ شدة آن نيز آماده و تكثير شده و بين جمعیت توزيع مي‌گردد.

در اين اطلاعیه، دانشجويان به آمریکا اخطار نموده‌اند؛ بايد شاه به ايران تحويل داده شود و در غير اين صورت ملت ايران تصميم ديگري خواهد گرفت اخراج شاه از آمریکا در مواضع ضدامپرياليستي ملت ايران نمي‌تواند تأثيري داشته باشد[1].

– تحويل شاه خائن فرياد ملت ماست، اين شعار پس از خواندن اطلاعیه توسط جمعیت فرياد زده مي‌شود و با اطلاع از اين توطئه هيجان جمعیت بيشتر مي‌شود.

– شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد (كه توسط دو دسته شعار داده مي‌شد.)

– شاه جنايت پيشه، اينجا مجازات مي‌شه

– شاه اگر آمریکا حامي توست، چوبة دار ملت منتظر سر توست

– مرگ بر كارتر، مرگ بر شاه

– شاه شاه مرگت باد، كارتر كارتر ننگت باد

– شعار ملت ما، نبرد با آمریکا

یکی از جاسوسان آمریکایی در دستان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در نخستین لحظات تسخیر لانه جاسوسی آمریکا
یکی از جاسوسان آمریکایی در دستان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در نخستین لحظات تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

در اتاق نگهباني برو بيايي است. هر لحظه چند نفري وارد مي‌شوند تا پيغام حمايت گروه‌هايي را كه با طي مسافت­هاي زياد از نقاط مختلف تهران به سمت لانة جاسوسی راهپيمايي نموده‌اند را بخوانند.

جمعیت تظاهر كننده هر لحظه بيشتر و بيشتر مي‌شود. پشت‌بام اتاق نگهباني به صورت تريبون، براي جمعیت عظيمي كه در مقابل لانه تجمع نموده‌اند، بيش از ده ساعت برنامه‌ جذاب دارد. برنامه‌هايي كه جمعیت حاضر خود نيز با خواندن اطلاعیه­های خود، مجري آن است و با شعارها و هيجانات و ابراز احساسات شديد خود موضوعات آن را تأیید می­نماید.

اخبار جديد نشانگر توطئه جديدي توسط عوامل مزدور آمریکا در ايران است، تا چهرة ملت ايران را خدشه‌دار و زمينة بدبيني مردم جهان و مردم آمریکا به دانشجويان و ملت ايران و احتمالاً موجبات تهاجم آنان به ايرانيان خارج از كشور را فراهم نمايد.

اطلاعیه‌اي در اين رابطه صادر و سومين توطئه دشمن براي مردم تشريح مي‌گردد[2]. در این اطلاعیه بيان مي‌شود كه با توجه به امواج خشم مقدس امام امت نسبت به آمریکاي جنايت­كار، طبق اخبار واصله، آمریکا به عوامل مزدور خود دستور داده است تا در داخل كشور عليه اتباع خارجي و به خصوص اتباع آمریکايي در نقاط مختلف، محيط رعب و ناامني ايجاد و يا آن­ها را بربايند. ما وظيفة خود مي‌دانيم به مردم هشدار دهيم كه ما با ملت­ها و حتی ملت آمریکا هيچ دشمني‌ای نداريم. ما با دولت­هاي جنايت­كار كار داريم و لذا نبايد با رفتارهاي غيرمسئولانه، ملت شريف ايران را در نظر جهانيان متهم به داشتن رفتارهاي وحشيانه نمود.

اخبار رسيده حاكي از اين است كه در اكثر پايتخت­هاي جهان، دانشجويان ايراني دست به تظاهرات عليه آمریکا زده‌اند؛ دهلي، بيروت، بن، لندن، نيویورك، استكهلم.

 با خوانده شدن اخبار تظاهرات دانشجويان ايراني در ساير كشورها، صداي تكبير جمعیت بلند مي‌شود.

با شلوغ‌تر شدن جمعیت و نزديكي­هاي ظهر، دوباره مثل چند روز گذشته، كودكان گم شده كه همراه والدين خود در تظاهرات شركت نموده‌اند، به اتاق نگهباني آورده مي‌شوند و در ميان برنامه‌ها با خواندن نام والدينشان، از آنان مي‌خواهند مراجعه و فرزندانشان را تحويل بگيرند. بخش اشياء گم‌شده نيز در آنجا راه افتاده و هر كس هر چه را پيدا مي‌كند تحويل مي‌دهد، و سپس به صاحبانش تحويل داده مي‌شود.

با شنیدن اذان ظهر، آمادة نماز مي‌شويم. نماز با حضور حدود صد و پنجاه نفر از خواهران و برادران دانشجو برگزار مي‌شود. معمولاً بقیه گرفتار نگهباني و ساير امور هستند.

امروز جمعیت زيادي در خيابان طالقاني و مقابل لانه به نماز جماعت مي‌ايستند. از قسمت ديوار غربي كه تعدادي شير آب وجود دارد، لوله‌هاي آب جهت وضو به پياده رو كشيده مي‌شود.

حجت‌الاسلام خوئيني­ها امام جماعت داخل هستند و در ميانة دو نماز بيان مي‌دارند:

 «پشتيباني عظيم مردمي به خاطر اتصال اين جريان به امام است و نبايد هيجان‌زده و دچار غرور شويم و تصور كنيم كه رهبري جامعه را به دست گرفته‌ايم كه در اين صورت دچار انحراف شده‌ايم.

هدف نخستين ما استرداد شاه است و بايد بر اين موضوع تأكيد كنيم. در اين گام نخست نباید تندروي و چپ روي كنيم و تحت تأثير بعضي شعارهاي ماركسيستي قرار گيريم و بخواهيم همة روابط سياسي و اقتصادي با آمريكا قطع شود و يا فلان قرارداد لغو شود. »

پس از خوانده شدن نماز عصر، با دعاي وحدت مراسم نماز به پايان مي‌رسد.

حزب جمهوري اسلامي اطلاعیه‌اي صادر نموده و ضمن تشريح شرايط كشور به آمریکا هشدار داده است كه تعلل در تحويل شاه، خشم همة ملل مسلمان جهان عليه آمریکا را برخواهد انگيخت.

مركز بت سازي و كانون جاسوسي

حجت الاسلام محلاتي، نمايندة امام در مكه نيز طي يك پيام راديويي، از تجمع حجاج ايراني و غير ايراني در مسجدالحرام و اعلام حمايت آنان از تسخير لانة جاسوسي و اشك شوق آنان و آرزوي آنان جهت حضور در كنار دانشجويان پيرو خط امام و نيز از سخنراني هاي متعددي كه در مسجدالحرام در اين رابطه برگزار شده است، خبر دادند و اعلام نمودند حجاج با شعارهای:

 – الله واحد، خميني قائد

 – نَصر مِن الله و فَتحُ قَريب

 از اين عمل دانشجویان اعلام پشتيباني نموده اند.

حجت الاسلام محلاتي دانشجويان را در خط ابراهيم زمان، امام خميني و لانة جاسوسي را مركز بت سازي و كانون جاسوسي و پناهگاه جنايتكاران دانستند.[3]

راديو در اخبار ساعت 14 سخنان امام و چند خبر جالب در مورد لانة جاسوسی را پخش می­نماید. امام در جمع دانشجويان دانشكدة اقتصاد دانشگاه اصفهان و يك گروه فني اعزامي به كردستان، سخنان مهمي را بيان فرموده بودند:

 جوانان ما كه مركز فساد و آمريكائي­هاي موجود در آنجا را گرفته‌اند، مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. غلط مي‌كند دخالت نظامي بكند.

 كه اشاره به اطلاعية دانشجويان كه در صورت دخالت نظامي آمريكا، گروگان­ها را نابود خواهيم كرد، كه مقداري با عجله و بدون در نظر گرفتن همة جوانب و نيز بدون در نظر گرفتن امكان سوء­استفاده­هايي كه دشمن جهت مظلوم­نمايي و تحريك عواطف و انحراف افكار عمومي مردم آمريكا و جهان مي‌توانست از آن بنمايد، صادر شده بود و امام با زيركي و كياست خاص خود متوجه اين نكته شده و راه سوء استفادة احتمالي توسط دشمن را سد نموده بودند.

امام در پايان و با اشاره به گروهي از جوانان كه در آنجا حضور داشتند و از كردستان بازگشته بودند فرمودند:

 «من دعاگوي اين جوانان هستم كه براي اسلام فداكاري كردند. من خدمت‌گزار اين­ها هستم. من اگر مي‌توانستم مي‌رفتم مثل آن­ها خدمت مي‌كردم.»

با خوانده شدن پيام امام، صداي تكبير جمعیت از اعماق روح و جانشان برخاست و شعار «خميني مي‌رزمد، كارتر مي‌لرزد» در و ديوار را به لرزه درآورد. شايد نتوان حال و احساس مردم انقلابي ايران و جمعیت مقابل لانه و دانشجويان را با هيچ زبان و بياني توصيف كرد.

با اين كلام­هاي ساده و از جايگاه يك مرجع ديني و يك انقلابي بزرگ كه بر روح و جان مردم خود حكومت مي‌كرد در هم شكسته بود:

 آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. اگر بخواهند دخالت نظامي كنند من خودم هم حركت مي‌كنم و شما ملت عزير حركت مي‌كنيد.

در تاريخ بعضي جملات به دليل شخصیت گويندة آن و تأثيرات محتواي آن، مسير تاريخ را عوض نموده‌اند و سرنوشت ملت­ها و امت­هايي را دگرگون نموده‌اند و آن روز چنين جملاتي از دهان آن رهبر الهي تراوش نموده و با پخش آن از راديو انسان­هاي انقلابي و شهيد داده و فداكار ايران سال 58 را زير و رو مي‌كرد و ابهت دروغين آمريكا رادر زير پاي آنان له و خرد مي‌كرد.

بغض بسياري تركيده بود و گريه امانشان نمي‌داد، هيجان راه گلوها را ‌بسته بود.

گويندة اخبار راديو در ادامه از اقدام دانشجويان ايراني ساكن در ايتاليا و اشغال يك و نيم ساعتة برج كليساي مركزي شهر فلورانس و بستن خود با زنجير به آنجا و نصب پلاكاردهايي با مضامين:

– زنده باد جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام خميني

– مرگ بر امپرياليسم آمریکا و شوروي

– شاه بايد تحويل ايران گردد.

خبر داد كه اين جريان موجب بسته شدن دو ساعتة خيابان­هاي اطراف كليسا شده، و نهايتاً با حملة پليس و دستگيري دانشجويان ايراني ماجرا تمام گردیده است.

اخبار اين اقدام شجاعانة دانشجويان ايراني در شبكه­هاي سراسري آن كشور انعكاس وسيعي يافته بود.

با پخش سخنان شورانگيز و تاريخي امام، موج جمعیت مردم تهران به سمت لانة جاسوسی حركت مي‌كند و تجمع عظيمي مقابل لانه و خيابان­هاي اطراف به وجود مي‌آيد و جمعیت با شعارهاي مختلف از سخنان امام حمايت مي‌كنند و بر دانشجويان خط امام درود و سلام مي‌فرستند.

– ما همه سرباز توايم خميني،گوش به فرمان توايم خميني

– اسلام پيروز است، آمریکا نابود است

— مداخلة نظامي خودكشي آمریکاست

– تهاجم نظامي ديگر اثر ندارد، از لذت شهادت كارتر خبر ندارد.

آمريكا از شركت هاي آمريكايي خواسته است كاركنان خود را از ايران خارج كنند و يك سـخنگوي وزارت خارجـه آمـريكا بيـان داشتـه است كه حدود سيصد الي چهارصد آمريكايي در شركت­هاي آمريكايي در ايران مشغول كار هستند.

وزارت خارجه نيز اعلام نمود، كه كاردار سفارت آمريكا با دو تن از همراهانش به وزارت خارجه مراجعه نموده­ اند، لذا با توجه به مشورت با نخست وزير و شوراي انقلاب و تأكيد آنان جهت حفظ و حراست از این پناهندگان به عنوان يك وظيفة شرعي وزارت خارجه، لذا از نيروهاي كميته، جهت اين امر دعوت به همكاري شده است.

اعلامیه­های تأیید اقدام دانشجویان خط امام نیز امروز از سوی گروه­هایی که تا چند روز قبل در مقابل امام و انقلاب صف بندی نموده بودند به سوی دانشجویان مسلمان خط امام سرازیر است.

مقابل لانه جاسوسی - حمایت مردمی از اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
مقابل لانه جاسوسی – حمایت مردمی از اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

1 – حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران

این حزب که دو هفته قبل اعضایش در تبریز دست به شورش زده و صدا و سیما و استانداری را اشغال کرده بودند و رهبران آن در برابر امام و قانون اساسی صف بندی نموده بودند و بسیاری از بیانات امام در دو هفته گذشته خطاب به رهبران و اعضای فتنه­گر آن بوده است اینک با تسخیر لانة جاسوسی آمریکا و توطئه­های ضد انقلابی آمریکا بیانیه­ای صادر کرده است[4]:

بسم الله الرحمن الرحیم

 و اَعِدوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَه وَ مِن رِباطِ الخَیل

امپریالیسم آمریکا هر روز با اجرای توطئه­های کثیف و نقشه­های مزورانة خود ماهیت پلید خویش را آشکارتر می­سازد و در راه اجرای مقاصد خود از کلیة امکانات سود می­جوید. آمریکائی که برای ما کودتای 28 مرداد می­آفریند و با تأیید شاه خائن جوانان پاک وطن را به خاک و خون می­کشد و به تمام هستی و آرمان­های ملک و ملت خیانت می­کند. امروز هم با پناه دادن به این جانی بالفطره به کرامت انسانی و ارادة ملت مسلمان ایران مستقیماً توهین می­کند، نباید غیر از خشم بی­امان ملت انتظار دیگری داشته باشد.

ما ضمن تأیید هرگونه مبارزة اصیل ضد امپریالیستی علیه قدرت­های استعمارگر علی الخصوص آمریکا و انگلیس، استمرار مبارزة اصولی منطقی و بنیادی علیه کلیة قدرت­های استعمارگر را خواهانیم و مطمئنیم که ملت آگاه ایران همیشه پشتیبان مبارزات حقیقی با ابرقدرت جهان­خوار بوده و ارادة ملت مبارز ایران بر توطئه­های خائنین پیروز خواهد شد و استعمار­گران باید بدانند کسی که باد می­کارد، طوفان درو خواهد کرد.

 حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران

 

2- کانون نویسندگان

کانون نویسندگان ایران که علیرغم نصیحت­های امام در نخستین روزهای پیروزی انقلاب، با صدور اطلاعیه­ای راه خود را از امام جدا ساخت، در پیامی خطاب به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، آنان را دانشجویان مبارز تسخیر کنندة سفارت آمریکا توصیف و احساسات ضد امپریالیستی آنان را ستوده است. متن پیام چنین است[5]:

دانشجویان عزیز، جای بسی شادمانی است که جوهر اصلی انقلاب ایران یعنی مبارزه بی­امان با امپریالیسم جهانی، به ویژه آمریکا، یک بار دیگر به همت شما فرزندان رشید ملت در دستور روز قرار گرفت.

 اقدام شما در لحظه­ای که امپریالیسم آمریکا شاه فراری را در دامان خود پناه داده است، نشان داد که دانشگاه همچنان سنگر مبارزه در راه آزادی و استقلال میهن عزیز است و پرچم جهاد ضد امپریالیستی را قهرمانانه به دوش می­کشد. هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به نمایندگی از جانب کلیة اعضای این کانون وظیفه خود می­داند که در این لحظات حساس به روح ضدامپریالیستی مبارزة مقدس شما درود بفرستد و آرزو کند که میهن ما در پرتو همبستگی و یک­پارچگی همة نیروهای مترقی و ضد­امپریالیست از سلطة جهان­خواران بین­المللی رهایی یابد و آزادی و دموکراسی مبتنی بر حاکمیت توده­ها که سنگ­بنای شکوفائی اندیشه و تفکر و اعتلای فرهنگی جامعه است، در پرتو رهایی کامل ملت ما از سلطة امپریالیسم خون­خوار هرچه زودتر در سرزمین ما تحقق پیدا کند، ما از صمیم قلب امیدواریم همچنان که مبارزة علیه دستگاه دیکتاتوری شاه مخلوع به قیام یک­پارچة خلق و سرنگونی رژیم پلید شاهنشاهی منجر شد، این بار نیز قاطعیت موضع ضد امپریالیستی شما به یک مبارزة بی­وقفه و آکاهانه در همة سطوح، علیه امپریالیسم بی­انجامد.

دکتر باقر پرهام – دکتر غلامحسین ساعدی – احمد شاملو – دکتر اسماعیل خوئی – محسن یلفانی

3- حزب ملت ایران

( از احزاب تشکیل دهندة جبهة ملی) این حزب در اطلاعیه­ای اینگونه در رابطه با تسخیر لانة جاسوسی اظهار نظر کرده است[6]:

اعتراض­های وظیفه­داران سیاست خارجی برای مردم قانع کننده به نظر نرسید و ملاقات­های معنی­دار رجال مملکتی با شخصیت­های بیگانه، آن­هم در مجمعی[ در الجزایر] که به عنوان یکی از نخستین سنگرهای مبارزات ضد استعماری ملت­های مسلمان شناخته شده، خشم ملی را فزون­تر ساخت و سرانجام دانشجویان قهرمان کشور به گونة نمایندگان پیش­تاز مردم ستمدیدة ایران، برای بیان خواسته­های انقلابی جامعه که دولت نتوانسته بود آن را آشکار سازد، سفارت آمریکا را اشغال کردند و بدین وسیله صدای مظلومیت و حق­طلبی هم میهنان خود را به گوش جهانیان رساندند. برد سیاسی این اقدام شجاعانه مورد تأیید ملت است و اکنون باید دید آیا با اقدامات سنجیدة بین­المللی و به کار بردن دیپلماسی ملی، دولت می­تواند رسالت خود را در هماهنگی با انقلاب آشکار سازد؟

4- ما در خدمت انقلاب خلقی و اسلامی ایران هستیم

پنج تن از نويسندگان مشهور عضو كانون نويسندگان و عمدتاً مرتبط با حزب توده، طي نامه­اي به خدمت امام، ضمن حمايت از تسخير لانة جاسوسي، بيان داشته­اند:

 صف مبارزة‌ ما همان صف واحد انقلاب به رهبري امام است و از اين پس، چون گذشته، نيروي انديشه و قلم و بيان هر يك از ما وقف خدمت به خلق و به انقلاب خلقي و اسلامي ايران خواهد بود.[7]

از نامه بوي شدید نفاق استشمام مي‌شود.

صدا و سيما با استقرار يك واحد سيار تلويزيوني به ضبط برنامه مي‌پردازد، و هر روز تصوير اتفاقات مقابل لانة جاسوسی را به سراسر مملكت ارسال مي‌دارد.

آقاي علی موسوي گرمارودي با حضور در لانه و حمايت از دانشجويان، يكي از اشعار سرودة خود را تقديم به دانشجويان خط امام نمود و آن را قرائت كرد. اما قبل از قرائت شعر خود، يك بيت شعر برتر و جاودانه‌تري را كه سروده بود قرائت و از جمعیت خواست آن را تكرار نمايند. شايد در تمام اشعار جهان، بيتي كه اين چنين مورد توجه مردم واقع شده باشد، يافت نشود:

 روح مني خميني، بت‌شكني خميني

 و جمعیت با شنيدن آن، گويا كه فريادي از عمق وجود اوست آن را پذيرفت و فرياد نمود و از آن روز ورد زبان همگان شد.

 با رسیدن مغرب، نماز جماعت برگزار مي‌شود. جمعیت عظيم بيرون نيز با پخش اذان به نماز مي‌ايستد و پس از پايان نماز، نمازگزاران داخل شعار مي‌دهند: «اسلام پيروز است»

 و جمعیت بيرون جواب مي‌دهد: «آمریکا نابود است»

 سپس اين كار با شعار «الله، الله يا الله، مرگ بر كارتر مرگ بر شاه» تداوم می‌یابد.

وزارت خارجة شوراي انقلاب كه هنوز هم دست نخورده باقي مانده است و سرپرستی آن را دکتر ابراهیم یزدی به عهده دارد، در اطلاعية شمارة چهار از قول سخن‌گوي اين وزارتخانه از موافقت بعضي اعضاي شوراي انقلاب، با آمدن هيأتي از طرف دولت آمریکا براي گفتگو با اعضای شوراي انقلاب به ايران و اطلاع از شرايط آزادي اتباع آمریکايي گروگان گرفته شده در سفارت آن كشور، خبر داد.

خبر تعجب‌آور و مبهم است. شرايط كه مشخص است؛ بازگرداندن شاه و اموال غارت شده توسط او و عدم دخالت آمریکا در امور كشور ما، پس ملاقات و مذاکره دیگر چه معنایی دارد؟!

 كدام يك از اعضای شوراي انقلاب موافقت نموده‌اند هم نامعلوم است. احساس مي‌شود مطلب هر چه باشد در مسير نوع برخورد امام با آمریکا نيست.

 با پخش اطلاعية وزارت خارجه، گويا هيجان جمعیت فروكش كرد و به سردي گرایيد و انتظار و سر در گمي اعجاب‌انگيزي در جمعیت و دانشجویان به وجود آمد.

 اما هنوز ساعتي نگذشته بود كه راديو برنامة عادی خود را قطع و از صدور پيام بسيار مهم امام خبر داد:‌

بسم‌ا‌‌‌‌لله‌الرحمن‌الرحيم

از قرار اطلاع، نمايندگان ويژة كارتر، در راه ايران هستند و تصميم دارند به قم آمده و با اينجانب ملاقات نمايند. لهذا لازم مي‌دانم متذکر شوم دولت آمریکا كه با نگهداري شاه، اعلام مخالفت آشكار با ايران نموده است و از طرفي ديگر، آن‌طور كه گفته شده است سفارت آمریکا در ايران محل جاسوسي دشمنان ما، عليه نهضت مقدس اسلامي است. لذا ملاقات با من به هيچ وجه براي نمايندگان ويژه ممكن نيست و علاوه بر اين:

1- اعضای شوراي انقلاب اسلامي به هيچ وجه نبايد با آنان ملاقات نمايند.

2- هيچ يك از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند.

3-  اگر چنانچه آمریکا، شاه مخلوع، اين دشمن شمارة يك ملت عزيز ما را به ايران تحويل دهد و دست از جاسوسي بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاكره در موضوع بعضي از روابطي كه به نفع ملت است، باز مي‌باشد.

 روح‌الله الموسوي خميني

نمي‌دانم امام با سلاح كلام چگونه معجزه مي‌كرد. هيچ‌گاه امام كلامي نگفته بود، مگر مردم معتقد و مسلمان و انقلابي، آن كلام را از خود و برخاسته از خواست خود و نشأت گرفته از روح و روان خود يافته بودند. امشب اين كلام با مردم چه كرد را نمي‌توان بيان نمود.

شعار «روح مني خميني، بت‌شكني خميني» شايد بهترين شعاري بود كه احساس و عواطف مردم را مي‌توانست بازگو كند و اين شعار پس از شنيدن پيام امام در و ديوار لانه را مي‌لرزاند.

قيافه و رفتار دانشجويان ديدني بود؛ شوق، هيجان، تحرك، عشق به امام در روح­هاي پاك اين جوانان موج مي‌زد و پشت درها همراه با جمعیت انبوه مردم به شعاردادن پرداختند.

ساعت ده نوبت نگهباني من است. پس از ديدن مراسم سخنراني امام كه از تلويزيون پخش مي‌شد و شنيدن اخبار اين روز كه اكثر قريب به اتفاق آن پيرامون لانة جاسوسي بود و دیدن راهپيمائي­هاي حمايت در تهران و شهرستان­ها و خارج از كشور كه بيشتر توسط دانشجويان ايراني كه خواستار استرداد شاه جنايت­كار به ايران بودند، انجام مي‌شد، عازم نگهباني مي‌شوم.

چقدر در يك روز حادثه مهم و اخبار هيجان‌انگيز وجود دارد. ما در مركز مهم‌ترين خبر سياسي در دهه‌هاي اخير قرار گرفته‌ايم و ديگر فرصت فكر كردن به موردی غير از اين حادثه براي ما وجود ندارد. سيل انقلاب را ملت ايران و امام راه انداخته‌اند تا ريشة سلطه­گرانی كه بي‌پروا به ملت ايران ستم كردند و به عواقب آن نينديشيدند را بركند و ما نيز تنها جزء كوچكي از آن هستيم.

در نگهباني هم فكرم مشغول اين حوادث است. ساعت دوازده پاس من تمام است. پس از تحويل پست به يكي از برادران، به در ورودي مي‌روم. هنوز تعداد زيادي از مردم حضور دارند. امشب جمعیت حال و هواي ديگري دارد.

دوستان مسئول در ورودي خبري را مي‌دهند كه اول باور نمي‌كنم، ولي با شنيدن جزئيات آن شديداً متأسف مي‌شوم. جواني در مقابل چشم همه، در اعتراض به سياست­هاي آمریکا نسبت به ملت ايران، خود را به آتش كشيده است و عليرغم تلاش جمعیت حاضر براي نجات او و خاموش نمودن شعله‌هاي آتش به وسیلة آورکت­های خود و پلاکاردهای فراوان موجود در کنار دیوار لانه، به طور وحشتناكي سوخته است و مردم او را سريعاً‌ به بيمارستان منتقل كرده‌اند.

برادران دانشجو بيان مي‌داشتند در حالي كه آتش سراسر بدن او را فرا گرفته بود، او شعار «الله‌اكبر» و «درود بر خميني»، مي‌داده است. خبر برايم بسيار ناگوار آمد و متأثر شدم.

 

 

 

 

پنجمین روز

17 آبان 1358

17 ذی‌الحجة‌الحرام 1399

8 نوامبر 1979

عدم پذیرش نمایندگان کارتر

 

در سراسر پاس شبانه توجهم را جلب این موضع­گیری امام بود.. امام دارد چه مي‌كند؟ هيچ‌كس رفتار و تصميم ایشان را نمي‌تواند پيش‌بيني كند. اما وقتي تصميمي گرفت، انسان با تمام وجود آن را تصميم خود و از عمق وجود خود مي‌يابد.

امروز روز هيجان‌انگيزي است. اخبار را همه با شور و دقت و وسواس پي‌گيري مي‌كنند. رويتر گزارش مي‌دهد كه دولت ايالات متحده شديداً خشمناك شده و دو نمايندة ‌كارتر بالاجبار در استانبول پس از شنيدن پيام امام و دستور مقامات ايراني كه به ايران نياييد، متوقف شده‌اند.

اعضاي هيأت آمريكا رمزي كلارك كه قبلاً امام را در پاريس ملاقات نموده و ظاهراً از مخالفين شاه نيز بوده است. و عضو ديگر هيأت «ويليام ميلر»، عضو برجستة كميتة ضد جاسوسي سناي آمريكاست.

امام مانند هميشه از موضعي كه سردمداران آمریکا پيش‌بيني نمي‌كردند، نقشة آنان را نقش بر آ‌ب نمودند. كارتر سردرگم، سفر خود به كانادا كه امروز صبح قرار بوده انجام شود را به عقب مي‌اندازد تا در كاخ سفيد بماند و حوادث ايران را همراه مشاورين خود پي‌گيري نمايد.

شاه مفلوك اعلام كرده است، براي نجات جان گروگان­ها حاضر است به فوريت آمریکا را ترك كند. اما گروه پزشكي بيمارستان حاضر نيستند در مورد سخنان او اظهار نظر نمايند، و فقط در يك اقدام انسان‌دوستانه! بيان مي‌دارند كه او آنقدر حالش رضايت‌بخش نيست كه بتواند بيمارستان را ترك كند.

اردشير زاهدي؛ كه سياستمدارتر است نيز اعلام مي‌كند شاه حاضر به ترك آمريكاست ولي پزشكان و خانوادة شاه با اين پيشنهاد مخالفند.

راديو صداي آمریکا اعلام نموده است؛ كه اعضای كنگره آمریکا نيز از مجراي ديپلماتيك پيام مخصوصي براي امام فرستاده‌اند.

كارتر در جلسه اي با سايروس ونس «وزير خارجه»، هارولد براون «وزير دفاع»، استانفيلدترنر «رئيس سازمان سيا»، آخرين تحولات اوضاع را بررسي مي‌كند. استيصال كارتر و مشاورانش بيش از آن است كه به نظر آيد و امام نيز همين را مي‌خواهد. هدف امام فروريختن ابهت دروغين ابرقدرت­هاست.

خبرگزاري رويتر نيز به نقل از منابع موثق! در بيروت گزارش داد كه براي كمك به استخلاص كاركنان سفارت آمريكا در تهران، يك مقام عاليرتبة سازمان آزاديبخش فلسطين، عازم تهران شده است.

آسوشيتد پرس گزارش داده است:

 براي رهايي گروگان­ها دو مانع وجود دارد:

اول: تقاضاي استرداد شاه توسط ايران

دوم: عدم پذيرفتن هرگونه مذاكره از طرف مقامات ايراني با نمايندگان كارتر

 سخنگوي كاخ سفيد، هودينگ كارتر نيز اعلام نموده است:

 شاه را جهت محاكمه به ايران تحويل نخواهيم داد، او براي معالجه اينجاست.

تماس با سازمان آزاديبخش فلسطين، در حالي است كه ديپلماسي آمريكا مذاكره با اين سازمان كه اسرائيل را اصولاً به رسميت نمي‌شناسد را تا زمان به رسميت شناختن حق بقا براي اسرائيل ممنوع كرده است.

در لانة موچگان، آب ريخته است و خواب و خيال آن­ها را آشفته نموده است و آنان سر در گم چون غريقي براي نجات خود به هر چيزي چنگ مي‌اندازند. اَلغَريق يتشبثُ بِكل حَشيش.

وزير امور خارجة ايران، كه همراه ساير وزراء مجدداً ابلاغية وزارت دريافت نموده است، اعلام مي‌دارد؛ كه نمي‌داند چه كسي هيأت آمريكائي را به ايران دعوت نموده است و اين در حالي است كه سخنگوي وزارت خارجه موضوع دعوت را رسماً اعلام نموده است. او پذيرش مجدد وزارت را منوط به حضور نمايندة شوراي انقلاب نموده است.

دانشجويان پيرو خط امام طی پیامی به امام اعلام می‌‌دارند:

ما فرزندان شما ملت ايران، از اين لانة جاسوسی و مركز توطئه، خواست شما ملت قهرمان را به آمریکا، اين درندة وحشي، بارها اعلام داشته‌ايم و باز بيان مي‌داريم كه آمریکا بايد شاه مخلوع را به ايران بازگرداند و اين مطلب بسيار واضح است و احتياج به هيچ‌گونه مذاكره‌اي ندارد.

دانشجويان ايراني در بسياري از كشورها دست به تظاهرات گسترده‌اي زده­اند و به بردن شاه به آمريكا اعتراض نموده­اند. از جمله در ايالت اوهايو آمريكا، دهلي­نو و استكهلم. چهار دانشجوي ايراني نيز كه سعي مي‌كردند خود را به ناقوس آزادي كه به عنوان سمبل مبارزات آمريكا براي استقلال در قرن هجدهم است، زنجير كنند توسّط پليس آمريكا دستگير شده­اند.

امروز هفتمين روز شهادت آيت‌الله قاضي و شهداي ارتشي در سردشت است. جنازة هفده نفر دیگر از شهدا، امروز در تهران تشييع مي‌شود. اين موضوع در اطّلاعیّه‌هايي كه از بلندگوی لانة جاسوسی خوانده مي‌شود به اطّلاع جمعیّت حاضر می­رسد و براي شادي روح اين شهداي بزرگوار تقاضاي فاتحه مي‌گردد.

يكي از دوستان دانشجو كه در مجلس ختم دلاوران ارتشي در مدرسة شهيد مطهري شركت كرده بود، بيان مي‌داشت:

 «تعدادي از افراد خانوادة شهدا در مجلس برخاستند و از تيمسار فلاحي درخواست نمودند كه به آنان نيز اجازه دهند جان خود را فداي قرآن و امام و ايران نمايند و اين موجب شد تيمسار فلاحي شديداً متأثّر شده و جلوی جمعیّت گريه نمايد و آن­ها را در آغوش خود بگيرد.

وصيت‌نامة مرد جواني كه شب گذشته خود را به آتش كشيده است، در روزنامه‌هاي عصر منتشر مي‌شود. او كارگري سي و شش ساله است و چهار فرزند دارد. نامش «سيدصدرالدين حاج مير ملك محمّد» است و انگيزة خود را رساندن نداي آزادي‌بخش ملت ايران به گوش جهانيان و اينكه آنان بدانند كه بيدادگري چه بر سر مردم رنج‌ديدة ايران آورده، اعلام نموده است.

او در بي‌هوشي كامل به سر مي‌برد و وضعيت او توسط پزشكان وخيم اعلام شده است. اقدام تأثرانگيز اين كارگر، نشانگر احساس تنفّر عميق ملت ايران نسبت به دولت جنايت‌كاري است كه علاوه بر بيست و پنج سال جنايت در حقّ ملت ايران، شاه جنايت‌كار را نيز به آمریکا برده و تحت حمايت خود قرار داده است.

ما بیشتر از همه در خط امام بودیم!

 رئيس دولت موقّت در يك مصاحبة مطبوعاتي، به عنوان پيام آخر، مطالبي را خطاب به ملت ايران بيان داشته و گفته است:

 ما بيشتر از كساني كه ادعا مي‌كنند و مي‌كردند، در خط امام بوديم.

 و در مورد علل استعفاي خود و ارتباط آن با تسخير سفارت آمریکا بيان داشته است:

 اين صحيح نيست، بلكه مسئله قديمي‌تر از زمان اخير بوده است.

 او مجدّداً بر تعدّد مراكز تصميم‌گيري و تعدد بازخواست­كردن­ها به عنوان دليل استعفا تأكيد نموده و بيان داشته است:

 دشمنان خارجي و گروه‌هاي چپ فرصت فكر كردن را از دولت گرفته بودند.

مردم خواست هاي زيادي از ما داشتند آن­ها مي‌خواستند آنچه به آن­ها در گذشته ظلم شده است و كمبودهايي كه داشته­اند، اين دولت براي آن­ها سريعاً انجام دهد، البته اين انتظارات برآورده نشد و نمي‌شود و همين موجب نارضايتي­ها شد و اين انتظارات نمي‌توانست برآورده شود، چون فرصت و امكانات نبود چون مشكلات و تضادها وجود داشت و از طرف ديگر دستگاه­هايي كه بايد احتياجات مردم از آب و برق گرفته تا امنیّت را برقرار مي­كردند طرد مي­شدند.

مثلاً شعار ارتش بايد از بين برود، دستگاه­هاي دولتي چون طاغوتي است بايد از بين برود، مطرح مي‌گرديد.

او ادامه داده است:

ما در اين مدّت گام به گام راه رفتيم و غير از اين، مراجعي و وسيله‌اي بلد نبوديم و خيلي متأسّفيم از اين نقش و ضعف خودمان، چون ما بشر بوديم و راه ديگر بلد نبوديم.

امّا او از فشارهايي كه توسط اعضاي دولت موقّت به امام و دانشجويان خط امام ساعاتي قبل از استعفاء وارد شده بود و استعفاي دولت به دنبال حمايت امام از تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجویان خط امام و اینکه استعفا توسط ایشان و دوستانشان، به عنوان سلاحی برای بیرون کردن دانشجویان توسط امام، به کار رفته بود و مطالبي كه بعضي وزيران مستعفي در رابطه با سياست­هاي غلط خود دولت بيان داشته بودند و مطالبي كه در استعفا نامة خود ايشان وجود دارد، مطلبي بيان ننموده است.

با توجه به وجود تعدادی از پرونده‌ها و اسناد سفارت آمریکا كه به دليل بي‌توجّهي امنیّتي و حفاظتی كارمندان، از جمله كاردار سفارت، به دست دانشجويان افتاده و مطالبي كه از این پرونده­ها در رابطه با دخالت سفارت آمریکا درمسائل داخلی ایران به دست آمده است، صبح امروز اولین و دوّمين اطّلاعية افشاگري دانشجويان خط امام برای اطّلاع مردم صادر مي‌شود.

در اولین اطلاعیه از سيستم جمع‌آوري اطّلاعاتي سفارت آمریکا دربارة شخصیّت­ها، سازمان­هاي سياسي و نظامي كه به صورت پرونده‌هاي مختلف نگهداري مي‌شده و اطّلاعاتي كه از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نحوة عملكرد آن­ها، وضعيت وزارتخانه‌ها و اوضاع كردستان و خوزستان و نحوة دخالت آمریکا در آنجا، تحركات اطّلاعاتي آمریکا در اين جريانات و وجود يك هيأت پنج نفرة نظامي در سفارتخانه كه با پاسپورت ديپلماتيك، تمامي مسائل نظامي ايران را زير نظر و تحليل خود داشته‌اند و داشتن پايگاه‌هاي خبرگيري در بخش­هاي نظامي و سياسي و اقتصادي ايران، خبر داده شده است.

در دوّمين اطلاعیه نيز از اسناد محرّمانة موجود در مورد پذيرفتن شاه مخلوع و مقابله با خطرات احتمالي اين كار و به وجود آوردن مقدمات پذيرش او در آمریکا از چند ماه قبل خبر مي‌دهد.

با صدرو اعلامية افشاگري، توجه مردم و خبرنگاران بيشتر به موضوع لانة جاسوسی معطوف مي‌گردد و امروز جمعیّت بيشتري حضور دارند و كنجكاوانه مطالب را رصد و پي‌گيري مي‌كنند.

با خوانده شدن اطلاعیه هاي افشاگري از طريق بلندگو جهت جمعیّت مشتاق و انقلابي كه با پيام انقلابي امام در رابطه با عدم پذيرش نمايندگان دولت آمريكا، در مقابل لانة جاسوسي، تجمع بيشتري نسبت به روزهاي قبل نموده بودند، بر هيجان و كنجكاوي آنان بيشتر افزوده مي‌شود و اين موجب مي‌شود كه مردم در جريان چگونگي سياست­هاي اعمال شدة سلطه­گران جهاني قرار گيرند و در حقيقت فرصت آموزش سياسي آنان، آن هم از نوع محرّمانه­ترينش را پيدا نمايند.

دانشجويان انقلابي ليبيايي و دانشجويان مسلمان كشورهاي اسلامي و عربي مقيم شوروي، طي دو اطّلاعية جداگانه از اقدام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام جهت بازگرداندن شاه و محاكمة او پشتيباني نموده‌اند.

 امروز اعلام مي‌شود كه وابستگان به صدام، سه لولة نفت را در خوزستان در روز قبل منفجر كرده‌اند و موجبات قطع ارسال نفت به پالايشگاه تهران را فراهم آورده‌اند.

نماز ظهر امروز در ميان شور و هيجان زياد، هم در داخل لانه و هم در بيرون آن توسط جمعیّت عظيم حاضر در صحنه برپا مي‌شود و در پايان نماز، آقاي خوئيني­ها مطالبي در مورد مسائل داخلي لانه و موضع‌گيري اعجاب‌انگيز امام در شب قبل، در مورد مذاكره با نمايندگان كارتر، بيان مي‌نمايند و پس از آن دانشجويان و جمعیّت هماهنگ با هم به دادن شعار مي‌پردازند:

– اين گفتة امام است، نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمریکا

– روح الله مي‌رزمد، كارتر مي‌لرزد

– نه گفتگو نه سازش، بازگشت شاه خائن

– درود بر دانشجوي خط امام، درود بر امّت خط امام

– كارتر كارتر پوشالي، سياستش توخالي

– هفتاد هزار كشته، صدها هزار زخمي، ديگر نبايد سازش، ديگر نبايد تسليم

– مرگ بر فدايي، مزدور آمریکايي

– سياست گام به گام مطرود بايد گردد، اعمال انقلابي اجرا بايد گردد

– دانشجوي خط امام! افشا كن، افشا كن، توطئة آمریکا رو رسوا كن، رسوا كن

– خميني بت شكن، بت بزرگ رو بشكن

راديو مدام سرودهاي انقلابي پخش مي‌كند. برنامه‌هاي راديو عجيب سياسي شده و پخش اخبار معمولاً بسيار طولاني است و گاهي به بيش از يك ساعت مي‌رسد و حجم عظيمي از آن به قضيه لانة جاسوسی مربوط است. اخبار ساعت دو بر سخنان مهم امروز حضرت امام پيرامون لانة جاسوسی و عدم پذيرش نمايندگان كارتر جهت گفتگو پيرامون گروگان­ها، متمركز است.

امام ضمن بيان اينكه عدّه‌اي خود را خدمتگزار ملت جا مي‌زنند و در مسير خلاف آن­ها گام برمي‌دارند و به دنبال مأيوس كردن مردم هستند، بيان داشتند:

«به اسم انسان‌دوستي اين آدمي را كه اين همه جنايت نموده است و مملكت را به خرابي كشيده است و به اسم معالجه به آنجا برده‌اند و توطئه مي‌خواهند بكنند.»

 ايشان سپس پيرامون لانة جاسوسی و امكانات جاسوسي و اطّلاعات محرّمانه‌اي كه در آنجا بوده است و از بين بردن آن­ها مطالبي را بيان داشتند و سپس بيان داشتند:

«سفارتخانه‌ها حقّ ندارند تفنگدار داشته باشند و حفاظت بر عهدة دولت كشور مهمان است و اين­ها تفنگدار داشتند. سفارتخانه‌ها حقّ توطئه و جاسوسي ندارند و اينها توطئه و جاسوسي در آنجا مي‌نموده‌اند. آن‌وقت آقاي كارتر تفضّل نموده و دو نفر را فرستاده كه با ما صحبت كنند. ما چه صحبتي با شما داريم، آن‌وقت جواب مادران فرزند از دست داده را چه كسي بدهد؟ ما خوفي از توطئه‌هاي آن­ها نداريم. ملت ما براي خدا قيام نموده است. آن­ها چنين ملّتي را از چه مي‌ترسانند.»

سفارت آنان نه تنها مركز جاسوسي بر عليه ايران بوده بلكه مركزيّت براي بسياري از جاها داشته است. اگر اين مركز توطئه را ببندند و آن خائن را هم به دست ما بدهند، آنوقت ممكن است صحبتي بشود. وقتي اين دو انجام شد آنوقت ببينيم آيا رابطة ما رابطة يك مظلوم با ظالم و يك قلدر با يك مستضعف است كه چنين رابطه‌اي را ما نخواهيم پذيرفت و اگر رابطه رابطه‌اي انساني است آنوقت ما با هيچ جا مانعي جهت رابطه نداريم.

امام در ادامه و در رابطه با توطئه‌هايي كه بر عليه دانشجويان خطّ امام در جريان بود فرمودند:

 مفسده­جوها شروع كرده‌اند به سم­پاشي و مي‌خواهند چهرة نوراني اين جوانان را پيش ملت لكّه دار كنند. ملت بيدار باشند، اين­ها عمّال همان­ها هستند، مي‌خواهند لانة جاسوسي را از دست اين­ها بيرون بياورند تا اربابانشان بتوانند باز تاخت و تاز نمايند. ملت بيدار و هوشيار باشد. اين توطئه از طرف خود آن­هاست و بين آن­ها و افراد ناصالح روابط وجود دارد .آن­ها با تهمت زدن به اين جوانان پاكدل به دنبال تفرقه بين ملت و حفظ اين محل جاسوسي براي آمريكا و بازنگرداندن شاه هستند.

امام ضمن اشاره به توطئه‌اي كه براي ترور ايشان در جريان بوده است بيان فرمودند:

كساني كه آرزويشان پيوستن به شهداست ديگر ترسي ندارند. به جهنم كه ترور مي‌كردند. ملت ما ديگر احتياج به افراد ندارد. آن­ها راه خودشان را پيدا نموده‌اند و من هم نباشم خوفي در كار نيست، ملت راه خود را خواهد رفت.

نمي‌دانم از تأثيرات سخنان امام و گريه و اشك شوق جمعیّت و به خصوص دانشجويان كه با تأييدات امام از آنان به شدّت متأثر بودند، چه سخني بر زبان جاري سازم.

یكي از خانم­هاي دانشجو در كنار ديوار نشسته بود و با صداي بلند گريه مي‌كرد و اين گريه‌هاي عاشقانه چه زيبا و پر معنا بود.

به دنبال سخنان امام شعار جمعیّت اوج گرفت:

– دانشجوي خط امام، بر تو درود بر تو سلام

– ملت ما هوشيار است، از توطئه‌گر بيزار است

– روح‌الله مي‌رزمد، كارتر مي‌لرزد

امّا اين مادر سه شهيد از همه هيجان‌انگيزتر شعار مي‌دهد و از لاي ميله‌هاي ورودي يكي از خواهران دانشجو را غرق در بوسه‌هاي خود مي‌سازد.

 امام، ماجراي تسخير لانة جاسوسی را به كلاس بزرگ كادرسازي براي انقلاب تبديل نموده است. كلاسي كه شاگردان آن، درس را با ذره ذرة سلول خود فرا مي‌گيرند. كلاسي كه از كم سن‌ترين تا پيرترين انسان­ها در آن شركت دارند و مي‌توان هر روز آن­ها را در مقابل لانة جاسوسی و در خيابان طالقاني مشاهده نمود.

ابو وليد، نمايندة سازمان آزادي‌بخش هم كه به تهران آمده است، عصر امروز با ديدن اوضاع و شرايط حاكم بر جو سياسي ايران، اعلام مي‌دارد سفر او براي ميانجي‌گري نيست و پاي خود و سازمان را از اين قضيه بيرون مي‌كشد.

نمايندة ايراني صليب‌سرخ كه در عين حال نمايندة شير و خورشيد ايران نيز هست، با اجازة دانشجويان از گروگان­ها ديدن مي‌نمايد تا از سلامتي آن­ها مطلع گردد. دليل اين ديدار نيز شايعاتي بود كه در رابطه با عدم توجه كافي توسط دانشجويان نسبت به گروگان­ها پخش شده بود و لازم بود اين اقدام صورت پذيرد. شخص فوق‌الذكر نيز پس از بازديد و گفتگو با گروگان­هاي آمریکايي، از سلامتي كامل آن­ها به خبرنگاران خبر داد.

يكي از گروگان­ها جهت خنثي شدن شايعات عناصر وابسته به دشمن، با چشمان بسته به مقابل در ورودي آورده شد كه جمعیّت با ديدن او شروع به دادن شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر كارتر» كردند.

در اخبار راه پيمايي گستردة دانشجويان ايراني در استكهلم عبّاس اميرانتظام كه قبلاً سخنگوي دولت موقّت و در حال حاضر سفير ايران در اسكانديناوي است، شركت نموده و از آنان خواسته است كه مواظب توطئة عوامل امپرياليستي باشند و بهانه به دست آنان ندهند.

دانشجويان كرجي هم كه دو روز قبل، پياده از کرج به سمت لانة جاسوسی حركت نموده بودند، امروز صبح در حالي كه مورد استقبال شدید مردم قرار گرفتند، مقابل لانة جاسوسی تجمع كردند و نمايندگان آنان وارد سفارت شدند و اعلامية همبستگي و حمايت خود را از بلندگو قرائت نمودند.

امروز عصر سه تن از اعضاي شوراي مركزي لانه در يك مصاحبة مطبوعاتي شركت نمودند. در اين مصاحبه حدود سي عکاس و خبرنگار حضور داشتند. بسياري از وسايل حسّاس و دقيق جاسوسي و مخابراتي و سلاح­ها و گازهاي اشك‌آور موجود در لانة جاسوسی در معرض نمايش آنان گذاشته شد و به سؤالات خبرنگاران در مورد سلامتي گروگان­ها و بازگرداندن شاه و واكنش­هاي احتمالي آمریکا و اسناد و امكانات موجود در لانة جاسوسی پاسخ داده شد.

در ميان مصاحبه، برق سراسري قطع شد، اما ژنراتور بزرگ موجود در لانةجاسوسی، طي لحظاتي كوتاه به كار انداخته شد و مشكل حل گرديد.

 اگر چه تا ساعت­ها برق تهران قطع و خيابان­هاي اطراف در خاموشي فرو رفته بود، لكن لانة جاسوسی و خيابان مقابل آن در زير نورافكن­هاي قوي موجود در سفارت به خوبي روشن شده بود. علي‌الظاهر در شبكه‌هاي سراسري اشكالي ايجاد شده بود و تهران در خاموشي كامل فرو رفته بود.

با غروب خورشيد، نماز جماعت اولین شب جمعة حضور در لانة جاسوسی نیز برگزار شد. سخنان آقاي خوئيني­ها، اشاره به خط معنوي و الهي امام بود كه قيام در برابر مستكبران را يك بعد الهي و به عنوان قيام براي خدا و جهاد در راه او مطرح مي‌نمايد که اشاره‌اي به سخنان ظهر امام داشت كه فرموده بودند:

ملّتي كه براي خدا قيام كرده است و نگاهش به آخرت است كه دار قرار اوست، از هيچ كس نمي‌ترسد.

تعدادي از دوستان دانشجو قرار مي‌گذارند ساعت ده و نيم شب دعاي كميل برگزار نمايند. رسول مهاجر هم كه دستي در خواندن دعا و به خصوص دعاي كميل دارد، سردمدار قضيه است. اما من به علت نوبت نگهباني كه ساعت ده شروع مي‌شود، از شركت در دعاي كميل محروم مي‌شوم.

ساعت 8 شب سخنان امام از سيما پخش مي‌شود كه ظهر نيز آن را از راديو شنيده بوديم. مجدّداً گوش مي‌دهيم و تا پايان اخبار كه بسيار طولاني است به تماشاي تلويزيون مي‌نشينيم. دوستان نيز سراپاگوش هستند. به طنز به یکی از دوستان مي‌گويم اگر آمریکا بخواهد برای نجات گروگان­های خود عملّیات كند، بهترين موقع، موقع پخش اخبار است!

امام امروز يك مصاحبة راديو تلويزيوني با خبرنگاران شبكه راديو تلويزيون آلمان غربي نيز داشته‌اند و به سؤالات گوناگون آن­ها پاسخ داده‌اند و در خصوص رابطة تهران و واشنگتن بيان داشته‌اند:

آمریکا شاه را با آن همه جنايت كه در دوران سلطنت خود نموده است به آمریکا برده و مورد احترام قرار داده و با دانشجويان ما در آنجا خشونت و بدرفتاري مي‌كند. واكنش اين كارها اين بوده است كه ملت ما اين كار را بكنند و مسئوليت آن به عهدة آمریکاست. ما نمي‌توانيم كارهاي ناحقّي را كه آن­ها طي ساليان متمادي انجام داده‌اند تحمّل نمایيم و آمریکا بايد بفهمد وقت آن ظلم­ها گذشته است و حساب كار خودش را بكند.

شام امشب كتلت و نان است و يكي از بچّه‌ها هم با پول شخصي خودش سفره را با مقداري سبزي و گوجه فرنگي آراسته و به قول دوستان طاغوتي! نموده است.

محل پاس من هم امشب عوض شده است و به در ورودي پشت سفارت منتقل شده‌ام. به عبارت ديگر مأمور نظارت بر ورود و خروج ماشین­ها هم هستم. اگر چه در آن ساعت خلوت شب فقط چند بار در را باز كردم.

 اتاق نگهباني هم پناهگاه خوبي براي گريز از سرما بود و هرگاه از قدم زدن خسته مي‌شدم و يا از سرما اذيّت مي‌شدم، به آنجا پناه مي‌بردم.

 1. اطلاعية شمارة 17 دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

1. اطّلاعيّة شماره 18

[3]. جمهوري اسلامي، 16 آبان، 1358 ص11

[4]. اطّلاعات، 17 آبان 58 ص12

[5]. اطّلاعات، 16/8/58 ص 12

[6]. اطّلاعات، 16/8/58 ص 10

[7]. جمهوري اسلامي 16 آبان 1358 ص 11

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت دوازدهم

عذاب وجدان!     فرماندهي در كار نبود. سازمان رزم تقريباً به هم خورده بود. بچّه­هاي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *