تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 17

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 17

اطلاعيه افشاگرى شماره 17

 

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام -  افشاگری شماره 17
اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 17

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

     امپرياليسم خونخوار آمريكا از همه امكانات خود جهت رخنه در تار و پود ممالك زير سلطه استفاده

مى‏نمايد و اين عملكرد را پس از انقلاب ملتها نيز ادامه مى‏دهد تا بتواند به وسيله اطلاعات حاصل از

جاسوسى در ارگانهاى كشورى و لشكرى سلطه مجدد خود را بر اقتصاد و سياست آنان برقرار سازد. در

ايران نيز آمريكاى جنايتكار بخش كنسولگرى سفارتش كه مسئوليت ويزا دادن به ايرانيان را داشته است،

جهت مسافرت به آمريكا جهت اجير كردن تعدادى از افراد فعال، آنها را به مهره‏هاى جاسوسى به نفع

آمريكا تبديل مى‏كرده است. معمولاً كنسولگرى‏ها بعد از بررسى مقدماتى مبادرت به صدور ويزا مى‏كنند

ولى كنسولگرى آمريكا در ايران پس از انقلاب  از اين حربه استفاده نموده و درصدد گرفتن امتياز در قبال

صدور ويزا برآمده است.

     يعنى بعضى از افرادى را كه مى‏توانند اطلاعات مفيدى به سفارت بدهند اجبارا منبع خبرى نموده و به

جمع‏آورى اطلاعات دست اول از ايران واداشته است. به عبارت ديگر ويزا به شخص مورد نظر با كسب

اطلاعات دست اول و مفيد معامله مى‏گشته است.

     بدين وسيله سفارت، افراد مورد نظر را تبديل به مزدور خود كرده و از آنان قول همكارى با آمريكا و

خيانت بر عليه انقلاب اسلامى ايران مى‏گرفته است.

     سند ذيل اين عمل كثيف را نمايان مى‏كند:

 

سند شماره 1

محرمانه ـ 18 سپتامبر 1979 مطابق با 27/6/58

از: سرهنگ شيفر وابسته امور نظامى ـ دفاعى در نيروى هوايى آمريكا

به: تمامى وابسته‏هاى دفاعى آمريكا در تهران

موضوع: شرايط قبول توصيه براى صدور ويزا

عطف به: نامه سركنسول مورفيلد درباره همين موضوع ـ مورخه 19 آگوست 1979

     1ـ اين نامه شامل راهنماييهايى به وابسته‏هاى نظامى آمريكا مى‏باشد تا در توصيه‏هايى كه براى

صدور ويزا مى‏نمايد آن را رعايت كنند.

     2ـ وابسته‏هاى نظامى آمريكا درباره فاميل درجه يك افراد زير مى‏توانند رأى صدور ويزا توصيه

نمايند:

     الف: افراد ارتش، ژاندارمرى و شهربانى ايران كه از سرگرد به بالا باشند.

     ب: افراد هواپيمايى كشورى.

     ج: افراد ديپلمات درجه يك ايرانى يا خارجى كه با دفتر وابستگان نظامى آمريكا همكارى مستقيم

داشته باشند.

     دوستان افراد فوق‏الذكر از اين قاعده مستثنى هستند.

 

     توصيه براى صدور ويزا تنها براى افرادى پذيرفته مى‏شود كه اطلاعات جاسوسى مفيدى براى آمريكا

داشته باشند. متقاضيانى كه مشخصات بالا را نداشته باشند اما داراى موقعيتهاى فوق‏العاده‏اى باشند

(مانند همافرهايى كه اطلاعات باارزشى براى ما تهيه نموده‏اند) بايد توسط سرهنگ شيفر تأييد شوند.

     متقاضيانى كه داراى شرايط ذكر شده در قسمت الف و ب و ج باشند بايد قبل از مراجعه به اداره

كنسولگرى توسط وابسته دفاعى يا معاون او مورد تأييد قرار گيرند.

     3ـ بخش صدور ويزا مى‏تواند به عنوان وسيله‏اى براى جمع‏آورى اطلاعات جاسوسى مورد استفاده

قرار گيرد؛ اطلاعاتى كه معمولاً دسترسى به آن از راههاى ديگر امكان‏پذير نيست و بايد توجه داشت كه

صدور ويزا مورد استفاده شخصى افراد قرار نگيرد. افراد تنها وقتى براى ما مهم هستند كه اطلاعات

جاسوسى باارزشى فراهم نمايند و يا راهى براى رسيدن به اين اطلاعات ارائه دهند.

     من در اين معامله پاياپاى (گرفتن اطلاعات در مقابل صدور ويزا) انتظار دارم گزارشهاى مفيدى به

دست آيد.

     4ـ دفتر وابسته نظامى مى‏بايد توجه داشته باشد كه در هفته بيش از 5 توصيه براى صدور ويزا نداشته

باشد. به افرادى كه داراى شرايط مذكور در قسمت الف و ب و ج نبوده ولى از دوستان نزديك وابسته

دفاعى آمريكا هستند مى‏توان كارت مصاحبه با كنسول را به آنان داد. در هر حال نبايد بيش از يك كارت

در روز از طرف دفتر وابسته دفاعى براى مصاحبه صادر شود.توماس شيفر

 

سند شماره 2

محرمانه ـ اكتبر 79 (مهر 58)

از: واشنگتن (وزارت امور خارجه)

به: سفارت آمريكا در تهران و سفارت در رم و فرانكفورت

تلگرامى است از آقاى ونس وزير امور خارجه آمريكا به سركنسول در ايران.

ايشان در اين تلگرام از سركنسول خواسته‏اند تا در صدور ويزا براى اعضاى رژيم سابق

دقت بيشترى بخرج دهند تا شايسته‏ترين افراد انتخاب گردند.

موضوع: دقت در صدور ويزا براى اعضاى سابق رژيم

     وزارت امور خارجه هنوز بر اين عقيده است كه اگر سركنسول در حين مصاحبه با افراد رژيم سابق

جهت صدور ويزا آنها را شايسته نديد، بايد نظر مشاور امنيتى يا بررسى سابقه افراد به وسيله وزارت امور

خارجه و يا منابع اطلاعاتى ديگر خواسته شود.ونس

     در اين سند اشاراتى به بعضى از خائنين به ملت و انقلاب اسلامى ايران، از جمله گروهى از افراد ارتش

رفته است كه لازم به تذكر است نيروهاى انقلابى در ارتش به ويژه برادران همافر در نيروى هوايى بايد

نقش بسزايى در شناسايى اين افراد خودفروش و خيانت‏پيشه به عهده داشته باشند.

     اينك بر مردم مسلمان ايران و همه مردمان جهان به خصوص آمريكاست كه قضاوت كنند كه وادار

كردن سرسپردگانى چند، به جاسوسى عليه انقلاب اسلامى ايران چه معنايى مى‏دهد؟

 

     اين عمل، خيانت آشكار به ملتى است كه براى كسب استقلال و آزادى به پا خاسته است. از اين روست

كه مردم مسلمان ايران مى‏دانند كه فقط با قيام سراسرى خود به رهبرى قاطع امام خمينى عليه آمريكاى

جنايتكار است كه مى‏توانند همه توطئه‏ها و خيانت‏هاى شيطان بزرگ را در هم كوبند.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

 

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No. 17

 

     The American Blood thirsty Imperialism has been using all its facilities to penetrate in all

aspects of the dominated country and the have countinued after the revolution of the people,

They have countinued their activities, to be able to govern the political and economical policy

of these countries by getting the intelligence reports from their Agents. In Iran the criminal

American government in its visa section in the U. S. Embassy in Tehran has been

cooperationg with the shag,s regime Agents and has used them as the intelligence sources.

Also they tried to get the information from the top Iranian officials in exchange of Visa The

people who could give the helpful information to the American Embassy were forced to

become a source of Information. They have been dealing the visa with Intelligence Reports.

Through this way , the American Embassy changed cooperation with U. S. against the Islamic

Iranian revolution. The following documents show these dirty activities

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *