مطالب تصادفی

4)2)7) نهضت ملی شدن صنعت نفت

آیت الله کاشانی و استعمار

به بهانه کودتای 28 مرداد دکتر برات شمسا اوضاع سياسي پس از استعمار رضاخان در شهريور 1320 و تبعيد وي از ايران به سوي تنش سياسي گرايش پيدا مي‌كند. وي‍‍‍‍‍‍‍ژگي‌هاي ديكتاتوري رضاخان به طور طبيعي موجب شد تا فرزند وي ...

Read More »