تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی (صفحه 3)

2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی

اطلاعیه شماره 3 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بنام خدا همانطور که بارها گفته¬ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملّت از او می¬باشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده¬اند با عمل انقلابی خودشان ضربه¬ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملّت را سرفراز کردند. ولی از آنجا که در مجلس شورای اسلامی اجتماع می-نمایند امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن بگیرند تصمیم گیرند. امام خمینی مقدمه (مقدمه دانشجویان پیرو خط امام بر کتابچه حاوی یکصد اطلاعیه منتشره و رنجنامه¬ای به خدمت امام خمینی) نگاهی به مجموعه¬ای از اطلاعیه¬ها، پیام¬ها و در انتها رنجنامه¬ای به امام امت خمینی بزرگ مجموعه¬ای که بیانگر خواست و جهت حرکتمان می¬باشد. خواهر – برادر اشغال لانه جاسوسی که در سیزده آبان 58 بدنبال مسئولیتی که بعد از چند ماه پیروزی انقلاب و بدنبال مسئولیتی که امام در آخرین پیامش قبل از اشغال این جاسوسخانه بر ما محول می¬کند صورت می¬گیرد. ضرورت ایجاد می¬کرد تا پس از اشغال این مرکز توطئه خواستهای خودمان را که همان خواست امام و امت بود بگوش جهانیان برسانیم و اولین اطلاعیه¬امان در اولین روز تسخیر این جاسوسخانه منتشر می¬شود که ساعت 1 همانروز توسط رادیوپخش می¬شود و بدنبال آن چیزی که بیش از همه وظایفان می¬دانستیم پیام به امام امت بود. نطق تاریخی امام در جهت تأئید حرکتمان سیل حمایت مردم را به سمت لانه جاسوسی روانه می¬کند و مسئولیت تداوم حرکت هر لحظه بیشتر احساس می¬شد و بر آنمان میداشت تا لحظه¬ لحظه جریان را به اطلاع ملّت عزیز رسانده و خواسته¬هایمان را هر بار با تأکید بیشتر که استرداد شاه مخلوع و اموال به یغما برده¬اش از آمریکای جنایتکار بوده بگوش جهانیان برسانیم که خود «جیمی کارتر» و رئیس جمهور آمریکا و سایر کاخ نشینانش را هر بار گیج می¬ساخت. سیر اطلاعیه¬ها مروری است بر لحظه¬لحظه حرکت و جهت¬گیریها و مواضعمان در قبال پیروی از خط امام و رهنمودهای ایشان در مبارزه با آمریکا و نیز روشن کردن مواضع خود در برابر حرکتهای آمریکای جنایتکار و بالاخره موضع¬گیری پیرامون برخی مسائل داخلی که بیشتر در رابطه با حرکت ضد آمریکائی هستند. در انتهای این نوشتار رنجنامه¬ای از نظرتان می¬گذرد که به امام امت نوشته می¬شود بطوریکه بر دردها و رنجهای ناشی در این مدت که از طرف دوست و دشمن بر ما وارد می¬شد عینیت بخشید و این امام امت است که تسلی¬بخش این آلام است. امیدواریم با مروری عمیق به این سیر اشتباهات ناشیه در موضعگیریهایمان را گوشزد کرده تا تجربه¬ای باشد در ادامه درست جریان و حرکت در خط راستین اسلام که تنها خط پیروزمند انقلاب اسلامیت یعنی خط امام. به امید آنکه امت اسلام امامش را دریابد و راهش را که تنها راه پیروزی انقلاب اسلامیست با شناخت هر چه بیشتر ادامه دهد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه شماره 2 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بنام خدا همانطور که بارها گفته¬ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملّت از او می¬باشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده¬اند با عمل انقلابی خودشان ضربه¬ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملّت را سرفراز کردند. ولی از آنجا که در مجلس شورای اسلامی اجتماع می-نمایند امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن بگیرند تصمیم گیرند. امام خمینی مقدمه (مقدمه دانشجویان پیرو خط امام بر کتابچه حاوی یکصد اطلاعیه منتشره و رنجنامه¬ای به خدمت امام خمینی) نگاهی به مجموعه¬ای از اطلاعیه¬ها، پیام¬ها و در انتها رنجنامه¬ای به امام امت خمینی بزرگ مجموعه¬ای که بیانگر خواست و جهت حرکتمان می¬باشد. خواهر – برادر اشغال لانه جاسوسی که در سیزده آبان 58 بدنبال مسئولیتی که بعد از چند ماه پیروزی انقلاب و بدنبال مسئولیتی که امام در آخرین پیامش قبل از اشغال این جاسوسخانه بر ما محول می¬کند صورت می¬گیرد. ضرورت ایجاد می¬کرد تا پس از اشغال این مرکز توطئه خواستهای خودمان را که همان خواست امام و امت بود بگوش جهانیان برسانیم و اولین اطلاعیه¬امان در اولین روز تسخیر این جاسوسخانه منتشر می¬شود که ساعت 1 همانروز توسط رادیوپخش می¬شود و بدنبال آن چیزی که بیش از همه وظایفان می¬دانستیم پیام به امام امت بود. نطق تاریخی امام در جهت تأئید حرکتمان سیل حمایت مردم را به سمت لانه جاسوسی روانه می¬کند و مسئولیت تداوم حرکت هر لحظه بیشتر احساس می¬شد و بر آنمان میداشت تا لحظه¬ لحظه جریان را به اطلاع ملّت عزیز رسانده و خواسته¬هایمان را هر بار با تأکید بیشتر که استرداد شاه مخلوع و اموال به یغما برده¬اش از آمریکای جنایتکار بوده بگوش جهانیان برسانیم که خود «جیمی کارتر» و رئیس جمهور آمریکا و سایر کاخ نشینانش را هر بار گیج می¬ساخت. سیر اطلاعیه¬ها مروری است بر لحظه¬لحظه حرکت و جهت¬گیریها و مواضعمان در قبال پیروی از خط امام و رهنمودهای ایشان در مبارزه با آمریکا و نیز روشن کردن مواضع خود در برابر حرکتهای آمریکای جنایتکار و بالاخره موضع¬گیری پیرامون برخی مسائل داخلی که بیشتر در رابطه با حرکت ضد آمریکائی هستند. در انتهای این نوشتار رنجنامه¬ای از نظرتان می¬گذرد که به امام امت نوشته می¬شود بطوریکه بر دردها و رنجهای ناشی در این مدت که از طرف دوست و دشمن بر ما وارد می¬شد عینیت بخشید و این امام امت است که تسلی¬بخش این آلام است. امیدواریم با مروری عمیق به این سیر اشتباهات ناشیه در موضعگیریهایمان را گوشزد کرده تا تجربه¬ای باشد در ادامه درست جریان و حرکت در خط راستین اسلام که تنها خط پیروزمند انقلاب اسلامیت یعنی خط امام. به امید آنکه امت اسلام امامش را دریابد و راهش را که تنها راه پیروزی انقلاب اسلامیست با شناخت هر چه بیشتر ادامه دهد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بسم¬الله الرحمن الرحیم 4 اسفند 1358 پیام امام¬ خمینی خطاب به ملّت رشید ایران درباره آمریکا، شاه مخلوع و جاسوسان آمریکائی جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملّت رفته باشد و یا بشود از یاد برد، بر همه روشن است که محمد رضای پهلوی ما را از هر جهت وابسته به آمریکا کرده بود، چه از نظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلت¬های انسانی و اگر مهلت می-یافت به اسلام ضربه جبران¬ناپذیر می¬زد، همه می¬دانند که دست او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است. کشتار دسته¬جمعی و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج این رژیم پلید بود. شاه به حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا دست به این جنایات زد و ملّت ما را از هستی ساقط کرد. ملّت ایران در مقابل این خاندان کثیف آمریکا و عمال آنان دست از مبارزات برحق خویش برنمی¬دارد و نخواهد برداشت. دولت ایران و جناب آقای رئیس¬جمهور تمام کوشش و سعی¬شان را در استرداد شاه خائن و اخذ اموال ملّت ایران از او بنمایند که ملّت دلیر دست از این خواست برحقشان برنمی¬دارند و قدمی به عقب نمی¬گذارند. یکی از آثار این خواست تصرف لانه جاسوسی بود که مورد تأیید ملّت قرار گرفت و چیزی جز عکس¬العمل جنایات دولت آمریکا نمی¬تواند باشد. اکنون که کمیسیون بررسی و تحقیق در مداخلات گذشته آمریکا در امور داخلی ایران از طریق رژیم شاه سفاک، توسط جناب آقای رئیس¬جمهور و شورای انقلاب اسلامی ایران تحقق می¬پذیرد، جنایات آنان به اثبات خواهد رسید، لازم است در آن روز معلولین عزیز و قهرمانان انقلاب ما در این مجمع حضور یابند و خانواده شهداء طومارهای جنایات شاه و آمریکا را به محکمه بفرستند همانطور که بارها گفته¬ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملّت از او می¬باشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده¬اند با عمل انقلابی خودشان ضربه¬ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملّت را سرفراز کردند. ولی از آنجا که در آینده نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می¬نمایند امر گروگان‌ها با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان‌ها و امتیازاتی که در قبال آن بگیرند تصمیم گیرند. زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند، البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و جناب رئیس¬جمهور کوشش خودشان را درباره برگردانیدن شاه و اموال ملّت و جریانات سیاسی که زمینه این گونه خواست¬ها را فراهم می¬کند مبذول دارند. از خداوند متعال نصرت اسلام و شکست دشمنان اسلام را خواستارم. روح الله موسوی الخمینی

توضیحات بیشتر »

آری ای امام، دیگر تاب تحمّل نداشتیم

نامه دانشجویان پیرو خط امام به محضر امام خمینی و بیان علل تسخیر لانه جاسوسی در روز 14 آبان 1358 بسم الله الرحمن الرحیم خمینی، ای امام ای رهسپار راه توحید و ای انقلابی مرد آزاده که مسئولیّت تداوم انقلاب توحیدی پیامبران ابراهیمی را بر دوش داری. ای رهبری که به …

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی: اطّلاعیّه شماره 1

بسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم بر دانش­آموزان، دانشگاهیان، محصّلین علوم دینیّه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده تا آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند. از پیام امام به مناسبت سیزده آبان

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّة شمارة 40 دانشجویان خط امام

خطاب به سیاهان آمریکا پس از آزاد نمودن گروگانهاي سياه پوست به دستور امام بسم الله الرّحمن الرّحیم . . . و سیاه پوستان که عموم تحت فشار ظلم آمریکا به سر برده اند و شاید بطور الزامی به ایران آمده باشند. از پيام امام خميني

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّة شمارة 39 دانشجویان خط امام

در رابطه با ازادي گروگانهاي زن و سياه پوست بسم الله الرّحمن الرّحیم   به اطّلاع ملّت شریف و بزرگوار ایران می رسانیم که برحسب دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، مبنی بر این که سیاه پوستان تا زمانی که جاسوسیشان معلوم نیست به وزارت امور خارجه تحویل گردند تا آن …

توضیحات بیشتر »

اطلاعیه دانشجویان خط امام در اولین روز تسخیر: اطلاعیه شماره 2

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم ما روابط با آمریکا را می­خواهیم چه کنیم.                                                     (امام خمینی)

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی: اطّلاعیّه شماره3

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيمسیزده آبان سالروز تجاوز وحشیانة مزدوران آمریکائی به دانشگاه است. یکسال پیش در چنین روزی مهاجمان مزدور شاه خائن، به دستور اربابان آمریکائی­شان که گویا خاک ما را نیز خانة خود می­پنداشتند، به خانة ما، خانة استقلال و اسلام یعنی دانشگاه حمله کردند و جوانان تکبیر گوی …

توضیحات بیشتر »

اطّلاعیّه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در اوّلین روز تسخیر لانة جاسوسی: اطّلاعیّه شماره 4

بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم تمام گرفتاریهای شرق از این اجانب است. از این غرب است. از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از آمریکاست. تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست.                                              « امام خمینی»

توضیحات بیشتر »