تیتر خبرها

6)2)1) پيگيري موضوع در سايتها

نامه امام خمینی به سرخ پوستان آمریکا : فرزندان عزیز خوب دبیرستان اسپرینگ دال ایالت ارکانزاس آمریکا نامه محبت آمیز و هدیه ارزشمند شما عزیزان را دریافت نمودم.

سرخپوستان

فرزندان عزیز خوب دبیرستان اسپرینگ دال ایالت ارکانزاس آمریکا نامه محبت آمیز و هدیه ارزشمند شما عزیزان را دریافت نمودم.

توضیحات بیشتر »