تیتر خبرها

3)3) پول

رابطه بین پایه پولی، پول و نقدینگی

پایه پولی (پول پرقدرت)  معادل با خالص دارایی ها یا خالص بدهی های بانک مرکزی است که در ترازنامه این بانک آورده می شود. تراز نامه بانک مرکزی در سال 1387 به شرح ذیل می باشد. دارائیهای بانک مرکزی   داراییها داراییهای خارجی ۷۷۸۴۹۸.۷ اسکناس و مسکوک ۹۹۴.۵ بدهی بخش …

توضیحات بیشتر »

پول و پایه پولی و پول پرقدرت

پول و پایه پولی و پول پرقدرت در بحث عرضه پول چند مفهوم وجود دارد شامل نقدینگی، پول پرقدرت و تعریف محدود پول. تعریف محدود پول یا M1 که غالبا از آن به عنوان عرضه پول استفاده می شود عبارتست از اسکناس و مسکوکات در نزد مردم بعلاوه سپرده های …

توضیحات بیشتر »

پول و پایه پولی

پول و پایه پولی پول پرقدرت که یکی از مفاهیم ساده اقتصادی است اما بسیار  سوال میشود که منظور چیست؟ در بحث عرضه پول چند مفهوم وجود دارد شامل نقدینگی، پول پرقدرت و تعریف محدود پول. تعریف محدود پول یا M1 که غالبا از آن به عنوان عرضه پول استفاده …

توضیحات بیشتر »